Dokumenty do pobrania

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianą niektórych innych ustaw - druki do pobrania zostaną poprawione i będą sukcesywnie dodawane. Prosimy o cierpliwość.


Dla bezrobotnych

Oświadczenie - posiadanie ziemi  
Oświadczenie - ochrona danych osobowych  
Oświadczenie bezrobotnego zarejestrowanego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu
   
Karta ewidencyjna bezrobotnego absolwenta  
Karta rejestracyjna bezrobotnego    
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych  
Dla osób z zasiłkiem - Oświadczenie o podjęciu pracy - działalności gospodarczej  
Dla osób bez zasiłku - Oświadczenie o podjęciu pracy - działalności gospodarczej [Prośba o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych]    
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego  
Wniosek o przyznanie stypendium
Zasady przyznawania stypendium
Uprawnienia i obowiązki osoby zarejestrowanej jako poszukująca pracy  
       
Zasady finansowania zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w przypadku skierowania: do pracy, na staż lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Rozliczenie kosztów dojazdu
       
Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  
- wniosek Wn-O  
- oświadczenie majątkowe
- informacja osoby niepełnosprawnej
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis  
Zasady przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
       
Wniosek w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  
- Wniosek
- Oświadczenie wnioskodawcy (zał. 1)
- Oświadczenie o pomocy de minimis (zał. 2)
- Oświadczenie majątkowe (zał. 3)
- Oświadczenie poręczyciela (zał. 4)
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
  o pomoc de minimis
- Zasady przyznawania osobom bezrobotnym
  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Rozwój zawodowy / Szkolenia

Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną
Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP w Wągrowcu
Wniosek o szkolenie wskazane
Regulamin wyboru instytucji szkoleniowych
Szkolenia grupowe
Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP w Wągrowcu
Karta kandydata na szkolenie grupowe
Formularz badający potrzeby szkoleniowe
Wniosek o powierzenie szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Zasady organizowania przygotowania zawodowego dorosłych przez PUP w Wągrowcu
Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsca przygotowania zawodowego dorosłych
Wniosek kandydata o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków
Wniosek o wypłatę premii po ukończenie przygotowania zawodowego dorosłych i zdania egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego
Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w 2012r.
Obowiązkowa ankieta dla pracodawców
   
Pożyczka szkoleniowa
Zasady przyznawania pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia
Wniosek o przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
Finansowanie kosztów egzaminów
Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu przez PUP w Wągrowcu
Wniosek o finansowanie kosztów egzaminu
Finansowanie studiów podyplomowych
Zasady finansowania studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych
Stypendia z tytułu kontynuowania nauki
Zasady przyznawania i wypłaty stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
Oświadczenie
Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie
Zasady finansowania zwrotu kosztów przejazdu do miejsca szkolenia, egzaminu, zakwaterowania i wyżywienia osobom, które podjęły szkolenie poza miejscem zamieszkania
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie
Umowa użyczenia
       
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem      
Zasady dotyczące refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7-miu lub osobą zależną  
Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7-miu lub osobą zależną  
Oświadczenie  
Rozliczenie miesięczne przyznanych refundacji kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do lat 7-miu/, osobą zależną.  
       
Druki niezbędne do uzyskania przez osobę bezrobotną pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego      
- wniosek    
- oświadczenie    

 

Dla pracodawców

Tytuł      
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
       
Staż      
Zasady organizowania i finansowania stażu
Wniosek o zorganizowanie stażu - EFS  
Miesięczna lista obecności na stażu - EFS
Obowiązkowa ankieta dla pracodawców ubiegających się o staż    
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby Rynku Pracy    
wyszukiwarka
       
Prace interwencyjne      
Zasady organizowania i finansowania prac interwencyjnych    
Wniosek o organizację prac interwencyjnych
Formularz informacji o pomocy publicznej
Wniosek o refundację prac interwencyjnych
Obowiązkowa ankieta dla pracodawców ubiegających się o PI    
       
Roboty publiczne      
Zasady organizowania i finansowania robót publicznych
Wniosek w sprawie zawarcia umowy o organizację robót publicznych
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych
       
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy      
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego    
Obowiązkowa ankieta dla pracodawców ubiegających się o refundację    
       
Prace społecznie użyteczne      
Wniosek o refundację świadczeń - prace społecznie użyteczne  
Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych  
Wskazówki dla gmin oraz podmiotów w sprawie prac społecznie użytecznych  
       
Doposażenia PFRON      
Zasady refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej    
Informacja o otrzymanej pomocy De Minimis
Oświadczenie poręczyciela  
       
Dotacje PFRON      
Zasady przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej więcej...
Oświadczenie poręczyciela  
       
Zatrudnienie cudzoziemców      
Zasady rejestrowania oświadczeń dot. zatrudniania cudzoziemców  
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi  
Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie  
       
Zwrot składki ZUS      
Zasady finansowania jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Wniosek o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach refundacji składki ZUS
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc De Minimis lub pomoc De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne

Tytuł      
Lepsze jutro, Aktywne kobiety -
projekty współfinansowane z EFS
   
Pierwsza szansa, Czas na powrót -
projekty współfinansowane z EFS
realizowane w latach 2005-2006
   
       
Projekt AKTYWNI      
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach POKL    
Zestaw logotypów do oznaczania projektów w ramach POKL    
Plakat AKTYWNI - działalność gospodarcza    
Plakat AKTYWNI - staż / szkolenie    
Stopka do dokumentów - szkolenie    
       
Wniosek o udzielenie informacji publicznej  
Ankieta dla osób niepełnosprawnych  

Linki do pomocnych programów
Program MS Excel Viewer do odczytu dokumentów w formacie MS Excel (.xls)
Program MS Word Viewer do odczytu dokumentów w formacie MS Word (.doc)
Program Acrobat Reader do odczytu dokumentów w formacie PDF.
Program Foxit Reader do odczytu dokumentów w formacie PDF.
Program 7zip do rozpakowywania pobranych plików (.7z)
Program WinZip do rozpakowania pobranych plików (.zip)