Ogłoszenia - archiwum - 2013
data aktualizacji: 13.02.2014
Archiwum ogłoszeń

2013 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


   

 Wągrowiec 31.12.2013

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnego etapu projektu AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.3.). W ramach projektu w 2014 roku będzie można skorzystać z następujących form wsparcia:

Zgodnie z Wyciągiem z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, w pierwszej kolejności w projekcie będą mogły wziąć udział następujące grupy osób:

O rozpoczęciu realizacji poszczególnych form wsparcia będziemy informować w odrębnych ogłoszeniach.


 

 Wągrowiec 24.12.2013

Kolejny numer kwartalnika Wągrowiecki Rynek Pracy

Chcesz dowiedzieć się jakie zmiany planowane są w nadchodzącym roku w funkcjonowaniu urzędów pracy oraz w możliwościach wsparcia osób bezrobotnych? Może chciałbyś wysondować kto umożliwia szybkie i proste znalezienie praktyk zawodowych czy staży dla młodzieży z techników czy szkół zawodowych, a także dowiedzieć się w jaki sposób łatwo dopasować kompetencje poszukiwanych przez pracodawców przyszłych pracowników? A może chcesz ocenić efekty realizacji projektu systemowego AKTYWNI realizowanego od 2008 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego?

Odpowiedzi na te i na inne pytania odnajdziesz w ostatnim, tegorocznym numerze kwartalnika Wągrowiecki Rynek Pracy. W wersji elektronicznej jest on już do pobrania poniżej a w wersji papierowej będzie on dostępny m.in. w: siedzibie Urzędu Pracy, urzędach gmin, starostwie powiatowym, ośrodkach pomocy społecznej, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP, a także bibliotekach.

Kwartalnik Wągrowiecki Rynek Pracy (.PDF)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

 Wągrowiec 10.12.2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: Pożyczki w ramach Funduszy Europejskich szansą na start i rozwój firmy

Czas i miejsce spotkania: 12 grudnia 2013r. (czwartek), godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala sesyjna (nr 109).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są do 11 grudnia 2013 roku, do godziny 12:00, pod numerem telefonu (67) 26 80 508; na adres e-mail: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

Program spotkania


 

 Wągrowiec 27.11.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej ceny przeprowadzanych przez Państwa badań lekarskich. Informacje powyższe niezbędne są w celu dokonania wyboru placówki medycznej obsługującej Powiatowy Urząd Pracy w zakresie:


21.11.2013

W związku z wyczerpaniem środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zakończył nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


21.11.2013

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zakończył nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.


 

 Wągrowiec 12.11.2013

Wsparcie dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych poszukujący zatrudnienia

Fundacja „Słoneczne Ranczo” działając w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu realizuje, w ramach programu "Kadry Ekonomii Społecznej" (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej) kierowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową „Kadry dla Europy” w Poznaniu, w okresie od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku budować będzie na terenie powiatu wągrowieckiego Lokalny Ośrodek Ekonomii Społecznej.

W ramach tego projektu, realizowany będzie program aktywizacji zawodowej skierowany do bezrobotnych lub poszukujących pracy nauczycieli i absolwentów szkół wyższych, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego. Fundacja proponuje ciekawą ofertę rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem opartą na indywidualnych kompetencjach merytorycznych i miękkich uczestników projektu oraz o lokalne zasoby przestrzeni przyrodniczych.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Słoneczne Ranczo”: www.sloneczneranczo.pl

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt mailowy, w terminie do 25 listopada 2013 roku, pod adresem:
dr Bogusław Mól
Konsultant i Animator
Projektu "Kadry Ekonomii Społecznej"
boguslaw.mol@gmail.com

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

 Wągrowiec 12.11.2013

UWAGA!!!

Ostatnia szansa na uzyskanie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w tym roku.

Jeśli masz skończone 50 lat i chciałbyś otworzyć własną firmę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgłoś się do nas.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju 205
lub pod nr telefonu 67 26 21 081 (wew.257)

Osoby zainteresowane pomocą z PUP na otwarcie własnej firmy mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu (pokój 205) na druku dostępnym na stronie www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu. Nabór trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Serdecznie zapraszamy


 

 Wągrowiec 12.11.2013

Ogólnopolski monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012r.

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował na podstawie powiatowych i wojewódzkich monitoringów - zestawienie zawodów deficytowych i nadwyżkowych odnotowanych dla całego kraju za 2012r.

Według specjalistów MPiPS, w dalszym ciągu na wszystkich lokalnych rynkach pracy sytuacja pozostaje trudna i utrzymuje się przewaga zawodów nadwyżkowych nad deficytowymi.

Wśród zawodów nadwyżkowych w większości województw wymienić należy przede wszystkim techników, zwłaszcza: techników ekonomistów, techników gospodarstwa domowego, techników rolników, techników hotelarstwa, techników mechanizacji rolnictwa, techników organizacji usług gastronomicznych, techników technologii odzieży i techników ogrodników. Ponadto wśród zawodów pojawiających się coraz częściej w rankingach zawodów nadwyżkowych w województwach znalazły się też zawody z grupy specjaliści, czyli: socjolog, ekonomista, politolog matematyk, pedagog oraz filolog.

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku (.pdf)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 04.11.2013

Czasopismo „Doradca zawodowy” przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy pomagają i wspierają innych w rozwoju edukacyjno-zawodowym czy rozwoju osobistego potencjału.

Jego odbiorcami są: doradcy zawodowi, coachowie kariery, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i specjaliści usług rynku pracy. W każdym z jego numerów poruszana jest inna problematyka związana z obszarem: kariery – psychologii – rynku pracy.

Na łamach kwartalnika głos zabierają zarówno teoretycy, jak i praktycy, osoby kreatywne, decydenci oraz prawdziwi pasjonaci w swoich działaniach. To właśnie oni ukazują nowe i ciekawe rozwiązania, wspierając tym samym rozwój zawodowy specjalistów w powyższych obszarach, a także pokazując jak w praktyce wygląda wdrażanie nowoczesnego coachingu i doradztwa kariery.

Rubryka „Wspieramy innych” w numerze 3 (24)/2013 tegoż kwartalnika, zawiera interesujący artykuł dotyczący innowacyjnego działania Klubu Pracy, funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu. Zapraszamy do lektury!


Artykuł (.PDF)

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 31.10.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że posiada środki finansowe na:

Bliższych informacji można uzyskać w PUP Wągrowiec, pokój nr 206, II piętro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW-15.11.2013r.

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl


 

 Wągrowiec 31.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że posiada środki na sfinansowanie:

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek do PUP w Wągrowcu (druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie Urzędu).

Bliższe informacje można uzyskać w PUP, pokój nr 206, II piętro).


 

 Wągrowiec 30.10.2013


 

 Wągrowiec 23.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


 

 Wągrowiec 23.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie prac interwenycjnych z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że wznowienie przyjmowania w/w wniosków, w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych, zostanie poprzedzone komunikatem umieszczonym na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.


 

 Wągrowiec 22.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2013r.


 

 Wągrowiec 18.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że posiada środki na sfinansowanie:

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek do PUP w Wągrowcu (druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie Urzędu).

Bliższe informacje można uzyskać w PUP, pokój nr 206, II piętro).


 

 Wągrowiec 18.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że posiada środki finansowe na:

Bliższych informacji można uzyskać w PUP Wągrowiec, pokój nr 206, II piętro. Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl


 

 Wągrowiec 15.10.2013

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31.10.2013r. 

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 257 i 254.


 

 Wągrowiec 15.10.2013

Rzemieślnicze zawody przyszłości

15 października 2013r. w siedzibie wągrowieckiego Cechu Rzemiosł Różnych odbyły się organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Targi Pracy „Rzemieślnicze zawody przyszłości”. Realizacja przedsięwzięcia odbyła się przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz działającymi na terenie powiatu rzemieślnikami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu.

Podczas imprezy obecny był: Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu Karol Pufal, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu Michał Kaniewski oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile - Wojciech Winiarski.

Targi skierowane były do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ale i także młodych osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i pochodzących z terenów wiejskich.

Podczas Targów młodzież mogła obejrzeć film instruktażowy, otrzymać informacje o zawodach rzemieślniczych a także skorzystać z ofert praktyk zawodowych bezpośrednio od pracodawców zgromadzonych na sali, a od doradcy z Cechu Rzemiosł mogła uzyskać informacje o sposobie kontynuowaniu nauki w celu zdobycia zawodu. Ponadto, możliwe było skorzystanie z porad oraz uzyskanie od doradców zawodowych OHP Piła i PUP Wągrowiec diagnozy swych predyspozycji zawodowych, a także uzyskanie informacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo
w krajowych i unijnych programach aktywizacyjnych.

Z możliwości zapoznania się z ofertą kształcenia praktycznego a także z doradztwa zawodowego OHP i PUP skorzystało prawie 200 osób pochodzących z różnych zakątków powiatu wągrowieckiego.

Galeria zdjęć

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 14.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2013r.


 

 Wągrowiec 09.10.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że pozostało już tylko 8 miejsc dla osób, które chciałyby otrzymać środki EFS na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jednocześnie ukończyły 50 rok życia.

Osoby zainteresowane pomocą z PUP na otwarcie własnej firmy mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu (pokój 205) na druku dostępnym na stronie www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu. Nabór trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Bliższe informacji można uzyskać w pokoju 205 lub pod nr telefonu 67 26 21 081 (wew.257).
Serdecznie zapraszamy


 

 Wągrowiec 04.10.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że posiada jeszcze środki finansowe na refundację kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (zarejestrowanej jako bezrobotny lub poszukujący pracy, posiadający stopień niepełnosprawności), ze środków PFRON z projektu: „Program wyrównywania różnic między regionami II” Obszar G.

Bliższe informacje można uzyskać w PUP Wągrowiec, pokój nr 206, II piętro. Wnioski prosimy składać w terminie do 10.10.2013r.

Wnioski niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane !!

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl


 

 Wągrowiec 03.10.2013

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, wdrożenie, przeszkolenie użytkowników i utrzymanie platformy komunikacyjnej służącej do dwukierunkowej wymiany danych.

 2. Przedmiot zamówienia:

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec lub w formie elektronicznej na adres powa@praca.gov.pl

 2. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Ewa Hoffmann
  Marcin Kowalczyk
  Tel. (67) 26-21-081

 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 4. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty dotyczy zamówienia publicznego do kwoty 14000 Euro.

   

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne oraz modele wdrożeń (.PFD)

 2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy (.DOC, .PDF)


   

 Wągrowiec 30.09.2013

Dyżury przedstawicieli WARP-u w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna cykl dyżurów dla MŚP. Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy lub osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą będą mogli uzyskać bezpłatne informacje nt. wsparcia finansowego z unijnych środków, zwłaszcza z Inicjatywy JEREMIE, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Pierwszy dyżur odbędzie się 01.10.2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala 110, w godzinach 10:30 – 13:30. Obecny na nim będzie Kierownik Działu Sprzedaży Funduszu Pożyczkowego, p. Tadeusz Wojtaszak.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 61/656 35 00 w. 327 (WARP) lub 67/ 26 80 529 (Starostwo).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !


   

 Wągrowiec 30.09.2013

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczyna pracę nad nowym projektem "Cooltura równych szans". Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych Romów i ma na celu umożliwienie odbycia staży dla 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj...


   

 Wągrowiec 30.09.2013

Zaproszenie do udziału w projekcie:
Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w projekcie „Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych”, który przeznaczony jest dla osób, które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały w jednym z następujących krajów: Austrii, Niemczech, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Mołdawii, Uzbekistanie, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji, Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie przez minimum 3 miesiące.

Projekt skierowany jest do tych spośród nich, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także poszukują wsparcia finansowego przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.

Na terenie wszystkich województw zostaną przeprowadzone szkolenia dla 128 wybranych osób. W czasie 5 spotkań, prowadzonych przez ekspertów, uczestnicy projektu nabędą kompetencje do napisania – przy wsparciu profesjonalistów – własnych biznesplanów.

16 autorów najlepszych planów biznesowych (jeden z każdego województwa) otrzyma dotację w wysokości kilkunastu tysięcy złotych na ich realizację, czyli założenie własnej firmy.

Szczegóły u koordynatora. Ilość miejsc ograniczona.

Koordynator projektu:

Anna Cholewińska
tel.: 22 556 90 34
e-mail: a.cholewinska@camp.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."


 

 Wągrowiec 24.09.2013

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie:

Wnioski niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane!

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl. Bliższych informacji można uzyskać w PUP Wągrowiec, pokój nr 206, II piętro.


 

 Wągrowiec 18.09.2013

DALIA to pierwsza w Powiecie Wągrowieckim spółdzielnia socjalna. Jej powstanie było możliwe dzięki współdziałaniu: Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Poznaniu, gołanieckich władz samorządowych, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy będącego realizatorem projektu systemowego „Bezpieczna przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przydzielającego dotacje na ten cel oraz Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielającego poręczenia finansowego na to przedsięwzięcie.

Głównym celem działalności nowopowstałej spółdzielni socjalnej będzie realizacja na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, a w perspektywie czasu także gmin sąsiadujących profesjonalnych: usług sprzątania, pielęgnacji terenów zielonych, prac remontowo- budowlanych oraz wykonywania wyrobów rękodzieła ludowego i wyrobów okolicznościowych. Spółdzielnia jest formą, która umożliwi połączenie potencjału 5 mieszkańców gminy Gołańcz. Powstanie spółdzielni socjalnej według jej założycieli będzie także wpływać na poprawę sytuacji osób, które mają problem z integracją społeczno –zawodową w swym środowisku.

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Wymaga ona dużej samodzielności i odpowiedzialności jej członków. Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem. To sprawia, że członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. Członkom spółdzielni DALIA życzymy powodzenia w działaniu a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z jej usług!

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 06.09.2013

Więcej informacji o projekcie...


 

 Wągrowiec 03.09.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że wznowienie przyjmowania w/w wniosków, w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych, zostanie poprzedzone komunikatem umieszczonym na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.


 

 Wągrowiec 12.08.2013

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2013r.
Bliższe informacje - pok. 205, II piętro. Tel. 067 2621081 wew. 254 i 257


 

 Wągrowiec 09.08.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Podstawowym kryterium przy rozpatrywaniu wniosków, będzie deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu. Preferowane będę wnioski bez wskazania kandydata(ów). Do stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne z następujących grup:

Termin składania wniosków: od dnia 12 sierpnia 2013r. do dnia 19 sierpnia 2013r. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255.

Bezpośredni link do dokumentów.

 


 

 Wągrowiec 31.07.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień pub licznych, zawiadamia że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych dla PUP w Wągrowcu, wpłynęły 2 oferty:

 1. firmy INKSPOT Daniel Dragański
  z siedzibą : 10-450 Olsztyn , ul. J. Piłsudskiego 70A
  z ceną brutto 16.093,32zł
 2. firmy BLACKLINE z siedzibą : 71-520 Szczecin , ul. Niemcewicza 26
  z ceną brutto 13.679,16zł

Obydwie oferty spełniały wymogi SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Najniższą cenę zaproponowano w ofercie nr 2 złożonej przez firmę BLACKLINE z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26.
Oferta zawiera cenę brutto w wysokości: 13.679,16zł – jest to najniższa cena.

W związku z powyższym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych).

Z poważaniem
Beata Korpowska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

 Wągrowiec 09.07.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że wznowienie przyjmowania w/w wniosków, w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych, zostanie poprzedzone komunikatem umieszczonym na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.


 

 Wągrowiec 02.07.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować szkolenie w zakresie:

SEKRETARKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Szkolenie będzie realizowane w projekcie „AKTYWNI”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do osób:

Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Doradcą Zawodowym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, pok. nr 102, I piętro, nr tel. 67 26 21 081 wew. 263


 

 Wągrowiec 18.06.2013

13 czerwca 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu nawiązał współpracę z Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w zakresie udzielania przez ten podmiot poręczeń bezrobotnym mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z powiatu wągrowieckiego. Podpisane porozumienie daje możliwość uzyskania poręczenia dotacji i refundacji przyznawanych przez PUP osobom bezrobotnym oraz pracodawcom ze środków Funduszu Pracy i PFRON.

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych jest spółką prawa handlowego utworzoną przez samorząd lokalny. Celem działalności Spółki jest czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne – doradztwo w tym zakresie, a także ułatwianie im oraz osobom bezrobotnym chcącym podjąć działalność gospodarczą w finansowaniu dłużnym, w drodze udzielania poręczeń i pożyczek. Głównym przedmiotem działalności JFPK Sp. z o.o. jest poręczanie kredytów bankowych i dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z nowych możliwości poręczenia można uzyskać w Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, tel./fax (62) 720 90 94, (62) 740 02 95; e-mail: jfpk@jarocin.com.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, tel. centrali 67 26 21 081.


18.06.2013

Festyn Rodzinny

W dniach 8-9 czerwca w Wągrowcu odbyły się Powiatowe Dni Zdrowia, które – jak co roku – były dla mieszkańców powiatu okazją do przeprowadzenia wielu bezpłatnych badań, a dla instytucji zajmujących się tematyką ochrony zdrowia – okazją do promocji swej działalności a także prozdrowotnego trybu życia.

Powiatowy Urząd Pracy włączył się w tę ważną powiatową inicjatywę i w drugim dniu przedsięwzięcia, w niedzielę 9 czerwca br., uczestniczył w Festynie Rodzinnym, który odbył się w wągrowieckim Parku 600-lecia. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym, odwiedzający festyn mogli skorzystać z pomocy pośredników pracy PUP Wągrowiec i uzyskać od nich informacje o: usługach i instrumentach rynku pracy skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, aktualnych ofertach pracy z kraju i zza granicy oraz o obecnie realizowanych przez Urząd programach aktywizacyjnych.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 10.06.2013

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 10 czerwca 2013r. do dnia 30 czerewca 2013r. skierowanych do:

W pierwszej kolejności preferowane będą wnioski skierowane do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255.


 

 Wągrowiec 10.06.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zawiadamia, że nabór wniosków na:

- organizację 10 staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, wraz z premią po zawarciu umowy o pracę po okresie objętym stażem, w ramach programu specjalnego pn „Powrót nad Nielbą”;

- organizację 20 staży dla długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia, ale przed ukończeniem 50 roku życia – wraz z premią lub refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach programu specjalnego „Aktywni nad Nielbą”;

prowadzony będzie do dnia 14-go czerwca 2013r.

Zasady określające sposób realizacji programów specjalnych oraz stosowne druki dostępne są na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Wągrowcu, pokój 206, lub pod nr telefonu 67-26-21-081 wew. 255 lub 279.

Zapraszamy do współpracy


03.06.2013

Nabór do udziału w projekcie "Moja firma z pożyczką".

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór do projektu „Moja firma z pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje osobom, które pragną założyć działalność gospodarczą mikropożyczkę do 50 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń.
Parametry pożyczki:

Pożyczka skierowana jest dla osób pragnących otworzyć działalność gospodarczą, w tym dla osób:

Osoba przystępująca do projektu:

Pożyczka będzie mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie), m.in. na cele:

Wymagania dla przedsiębiorcy:

Kontakt:
Biuro w Poznaniu
Ul. Zielona 8
Tel. 61 8154999
biuropoznan@ocwp.org.pl
Więcej informacji na www.ocwp.org.pl


 

 Wągrowiec 27.05.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że od dnia 03 czerwca 2013 r. –  do wyczerpania środków finansowych, prowadzony będzie nabór wniosków na:

- organizację 10 staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku, wraz z premią po zawarciu umowy o pracę po okresie objętym stażem, w ramach programu specjalnego „Powrót nad Nielbą”;

- refundację 10 stanowisk pracy dla bezrobotnych 50+ wraz z premią po zawarciu umowy o pracę na okres powyżej 24 miesięcy w ramach programu specjalnego „Powrót nad Nielbą”;

- organizację 20 staży dla długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia, ale przed ukończeniem 50-go roku życia – wraz z premią lub refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – w ramach programu specjalnego „Aktywni nad Nielbą”.

Zasady określające sposób realizacji programów specjalnych oraz stosowne druki dostępne są na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Wągrowcu pokój, 206, lub pod nr telefonu 67-26-21-081 wew. 255 lub 279.

Zapraszamy do współpracy


22.05.2013

VIII edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2013”

Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Konkurs LODOŁAMACZE jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. Jest to przedsięwzięcie prestiżowe, organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Od 2007 r. corocznie Honorowy Patronat nad konkursem LODOŁAMACZE obejmuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasadorem konkursu został znany aktor teatralny i filmowy - Zbigniew Zamachowski.

Ogólnopolskimi Ambasadorami Konkursu w latach ubiegłych były również: Edyta Jungowska i Małgorzata Kożuchowska.

OD 2012 r. konkurs ma również Ambasadorów regionalnych - w woj. mazowieckim Ambasadorem jest Mietek Szcześnia, w woj. małopolskim - Zbigniew Wodecki, w woj. łódzkim - Monika Kuszyńska, w woj. śląskim – Piotr Kupicha i zespół Feel, w woj. podkarpackim - Stan Borys, w woj. wielkopolskim – zespół LOMBARD, w woj. dolnośląskim - Renata Mauer Różańska, w województwie pomorskim Anna Rogowska.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. Podczas pierwszego etapu Kapituły Regionalne w całej Polsce, na podstawie nadesłanych materiałów dokonują analizy i wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii automatycznie biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym Kapituła Centralna wskazuje ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2013.

Gala finałowa konkursu odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, uczestniczą w niej znane osobistości ze świata polityki, artyści, aktorzy oraz liczne media, a także osoby niepełnosprawne i ich pracodawcy.

W 2013 r. Gala Finałowa konkursu LODOŁAMACZE odbędzie się 26 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas Gali wręczone zostaną statuetki LODOŁAMACZY.

W Kapitule Konkursu LODOŁAMACZE zasiadają znane osoby ze świata kultury, nauki, polityki i sportu.

W 2012 roku w skład Kapituły Centralnej weszły następujące osoby:

 

Więcej informacji...


22.05.2013

Załóż własną firmę dzięki innowacyjnej preinkubacji

Już 20 maja 2013 r. rozpoczyna się rekrutacja do udziału w Virtualnym Inkubatorze Przedsiębiorczości – innowacyjnym projekcie realizowanym na terenie Wielkopolski. VIP realizowany jest przez Fundację ProRegio w Poznaniu wraz z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz szwedzką Fundacją Teknikdalen.

Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości to projekt, którego głównym celem jest wdrożenie nowatorskiej usługi wirtualnej preinkubacji na obszarze Wielkopolski. W programie wezmą udział osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą, które przez najtrudniejszy pierwszy okres funkcjonowania nie będą jej rejestrowały i będą działały w obrębie utworzonego Inkubatora. Po weryfikacji rynkowej pomysłu oraz jego okrzepnięciu w pełni przygotowane firmy będą rejestrowane. Usługa ta ma pomóc w likwidowaniu barier istniejących na drodze do założenia własnego biznesu. A wszystko to dzięki temu, że kompleksowe wsparcie VIP-a świadczone będzie w jednym miejscu i na odległość za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy internetowej. VIP jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny. W ramach projektu preinkubowani otrzymają kompleksowe wsparcie prawno-księgowe, dostęp do szkoleń e-learningowych, artykułów eksperckich, forum i bezpłatnej infolinii. Ponadto będą mogli liczyć na konsultacje w zakresie marketingu oraz finansów.

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą zamieszkujących powiaty w województwie wielkopolskim o stosunkowo niskim wskaźniku przedsiębiorczości, czyli powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki, międzychodzki, szamotulski, grodziski, średzki, koniński, kolski, jarociński, pleszewski, turecki, gostyński, krotoszyński, kaliski, rawicki, słupecki oraz ostrzeszowski.

Dla najaktywniejszych firm działających w ramach VIP, które będą mogły pochwalić się najlepszymi rezultatami, przewidujemy atrakcyjne nagrody finansowe.

Szczegółowe informacje na temat Virtualnego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.vip.proregio.org.pl.


10.05.2013

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zakończył nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zarejestrowane jako poszukujące pracy ,finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


08.05.2013

UWAGA !
WSPARCIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO !!!

Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zawodową Kadry dla Europy, I&D Studio 2 oraz Edukacją Polską realizuje projekt współfinansowany ze środków UE/EFS pn.: „Kadry Ekonomii Społecznej”. Celem projektu jest stworzenie trwałego systemu wsparcia m.in.: dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce poprzez zapewnienie bezpłatnych szkoleń i konsultacji.

Zadaniem Stowarzyszenia ETAP w Projekcie Kadry Ekonomii Społecznej jest prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej, w którym bezpłatnych konsultacji udzielają:

Ponadto Projekt oferuje bezpłatne szkolenia i możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych

W dniu 16 maja 2013r. w holu na parterze budynku PUP Wągrowiec uruchomiony zostanie projektowy punkt informacyjno-rekrutacyjny.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Szczegółowe informacje:
REGIONALNE CENTRUM DORADZTWA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Os. Władysława Łokietka 4i
61-616 Poznań
Tel. (61)-656-99-71
E-mail: etap@etap.org.pl
www.etap.org.pl


24.04.2013

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Przygotowanie biznesplanu”.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak przygotować profesjonalny biznesplan.

Szczegółowy harmonogram szkolenia przekazujemy poniżej. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 28 maja 2013 r. w godzinach 09.00 – 16.00 w Wągrowcu, miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala sesyjna (109)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia i wysłanie go mailem na adres: dariusz.stoll@wagrowiec.pl lub faksem na numer 67/26 27 888

W razie pytań, prosimy o kontakt do Dariusz Stoll tel. 67/26 80 512

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia - „Przygotowanie biznesplanu”

Godzina

Temat

9.00-9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.15-10.30 • Podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu
• Zrozumienie roli i funkcji biznesplanu
10.30-10.45 Przerwa
10.45-12.15 • Podstawowe kroki w procesie przygotowania biznesplanu,
   w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia
• Informacje wymagane w biznesplanie:
• Analiza SWOT (przykłady i ćwiczenia)
12.15-12.45 Przerwa
12.45-14.15 • Informacje wymagane w biznesplanie – c.d.
• Prognoza sprzedaży (przykłady i ćwiczenia)
• Cena, promocja i dystrybucja (przykłady)
14.15-14.30 Przerwa
14.30-16.00 • Budowa planu finansowego (przykłady i ćwiczenia)
16.00 Zakończenie szkolenia

24.04.2013

Starosta Wągrowiecki oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. serdecznie zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pt.: „Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE”
Termin: 14 maj 2013 r. (wtorek), godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, Sala Sesyjna

Podczas spotkania specjalista Funduszu Pożyczkowego wyjaśni:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane są do dnia 13 maja 2013 r. telefonicznie: 67 26 80 529 lub mailowo: radekubisz@wagrowiec.pl


18.04.2013

Wirtualne Targi Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy zaprasza do udziału w Wirtualnych Targach Pracy w terminie 15-19 kwietnia 2013 r.

Aby uczestniczyć w targach należy dokonać rejestracji na stronie internetowej www.dnipracy.pl.

Szczegółowe informacje pod adresem: www.eures.praca.gov.pl


18.04.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o:

Wnioski niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane !!

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl. Bliższych informacji można uzyskać w PUP Wągrowiec, pokój nr 206, II piętro.


15.04.2013

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Jednocześnie informujemy, że wznowienie przyjmowania w/w wniosków, zostanie poprzedzone komunikatem umieszczonym na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.


11.04.2013

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 6 maja 2013r. Bliższe informacje - pok. 205, II piętro. Tel. 067 2621081 wew. 254 i 257


10.04.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:


08.04.2013

UWAGA!
Informacja skierowana do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego!

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z Chodzieży zaprasza do udziału w projektach współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

„Przełam bariery. Nie daj się wykluczyć”. W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w profesjonalnym doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym, warsztatach aktywizacji zawodowej oraz szkoleniach zawodowych. Projekt jest skierowany do 24 kobiet oraz 16 mężczyzn zamieszkałych w powiecie wągrowieckim w wieku od 15 do 64 lat zarejestrowanych w PUP Wągrowiec. Dla najlepszych 20 uczestników zapewniony jest 4-miesieczny bezpłatny staż zawodowy.
Projektodawca gwarantuje:

„50-latku! Postaw na aktywność”. W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w profesjonalnym doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym. Projekt jest skierowany do18 kobiet oraz 22 mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkałych w powiecie wągrowieckim. Projektodawca zapewnia 4- miesięczny staż.
Projektodawca gwarantuje:

W każdy wtorek oraz środę kwietnia br. w holu na parterze budynku PUP Wągrowiec uruchomiony zostanie w godzinach od 08.00 do 13.00 projektowy punkt konsultacyjno– rekrutacyjny. ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z Chodzieży
ul. Małachowskiego 2B
64-800 Chodzież
Tel. 67/ 211 30 60,510 394 773
email: biuro@wirpe.pl, biuro.chodziez@ac-expert.pl
www.przelambariery.wirpe.pl, www.postawnaaktywnosc.ac-expert.pl

Przygotował:
Daniel Plewa
Pośrednik pracy

 


05.04.2013

IV Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu

20 marca br. w hali sportowej wągrowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się IV Powiatowe Targi Edukacyjne. Targi były adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców oraz nauczycieli. Organizatorem Targów był Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało siedem szkół:

Podczas zwiedzania, gimnazjalista i jego rodzic mógł zapoznać się z: ofertą edukacyjną, zakresem i profilami kierunków nauczania, programami nauczania, podręcznikami i materiałami metodycznymi, ale i także pozalekcyjnymi formami rozwoju ucznia świadczonymi przez wystawiające się placówki oświatowe. Te ostatnie zostały zaprezentowane poprzez prezentacje artystyczne pokazujące możliwości uczestniczenia w rozmaitych kołach zainteresowań: tanecznych, muzycznych, wolontariackich i sportowych.

Powiatowy Urząd Pracy wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP przygotował dla gremialnie przybyłych z terenu całego Powiatu Wągrowieckiego gimnazjalistów punkt doradztwa zawodowego, w którym możliwe było uzyskanie m.in.: porady indywidualnej u doradców zawodowych PUP i OHP, wykonanie testu zawodowego i skorzystanie z materiałów informacyjnych – szczególnie przygotowanego na Targi pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy noszącego nazwę „Wągrowiecki Rynek Pracy” , który jest bardzo pomocny w dokonaniu świadomego wyboru dalszej kariery zawodowej młodych ludzi wychodzących z gimnazjów. Bezpłatny biuletyn informacyjno – promocyjny przygotowany został w ramach projektu „Profesjonalna kadra”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


05.04.2013

Drzwi otwarte Urzędu Pracy 2013

Już po raz dziewiąty Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zorganizował w swej siedzibie przy ulicy Kolejowej 22 DRZWI OTWARTE.

Tegoroczna edycja DRZWI OTWARTYCH URZĘDU PRACY odbywała się w sobotę 16 marca br. i nosiła nazwę „Człowiek - najlepsza inwestycja” była skierowana do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i niepełnosprawnych bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE/EFS. Do dyspozycji uczestników przygotowane zostały stoiska na parterze budynku.

W związku z tym, w przedsięwzięciu uczestniczyło 6 pracowników PUP Wągrowiec (m.in. byli to pracownicy: Centrum Aktywizacji Zawodowej, Referatu ds. Rynku Pracy, Referatu ds. Organizacyjnych oraz Referatu ds. Ewidencji Świadczeń i Informacji). Pracownicy Ci podczas Drzwi Otwartych udzielali informacji:

Cennym uzupełnieniem powyższego, było uczestnictwo 10 przedstawicieli - 6 projektodawców zewnętrznych realizujących działania finansowane ze środków UE/ EFS skierowane do osób bezrobotnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz 3 pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Starostwie Powiatowym. Z pomocy oferowanej podczas tegorocznych DRZWI OTWARTYCH skorzystało w sumie 25 osób.

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


04.04.2013

27 marca 2013 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. Członkowie Rady wyrazili opinie między innymi w następujących sprawach:

 1. „Mama i Tata nad Nielbą” – program specjalny dla 20 bezrobotnych rodziców dzieci do 6 roku życia
 2. „Start nad Nielbą” – program specjalny dla 20 młodych długotrwale bezrobotnych do 30 roku życia
 3. „Powrót nad Nielbą” – program specjalny dla 20 bezrobotnych po 50 roku życia
 4. „Aktywni nad Nielbą” – program specjalny dla 25 długotrwale bezrobotnych.

Rozstrzygnięcie ewentualnej realizacji trzech pierwszych programów nastąpi prawdopodobnie w maju br., czwarty z programów –niekonkursowy - rozpocznie się w II kwartale bieżącego roku.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbędzie się w II kwartale 2013 roku.

Przygotowała:
Beata Korpowska


29.03.2013

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zakończył nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu.


28.03.2013

EUROPEJSKIE DNI PRACY- POZNAŃ 2013

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, Europejskie Dni Pracy - Poznań 2013. Jest to już ósma edycja Międzynarodowych Targów Pracy organizowanych w Poznaniu, finansowanych ze środków unijnych.

Europejskie Dni Pracy - Poznań 2013
17 kwiecień 2013 r.
godz. 11 – 17
Hotel Novotel Centrum
Plac Andersa 1, Poznań

Celem Targów jest podnoszenie poziomu wiedzy odwiedzających Targi na temat form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne będą krajowe i zagraniczne oferty pracy.

Odwiedzający Europejskie Dni Pracy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej poprzez zaznajomienie się
z warunkami życia i pracy za granicą oraz działaniami podjętymi dla zwalczania barier
w mobilności, na jakie napotykają migrujący za pracą. Będą mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zdobywania umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, np. autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Oferty pracy realizowane podczas Targów dostępne będą na stronie www.wup.poznan.pl

Bliższych informacji o Europejskich Dniach Pracy, wykładach, warsztatach oraz ofertach pracy udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod tel. 61 846 38 08 oraz 61 846 38 07.

Przygotował:
Daniel Plewa
Pośrednik pracy


05.03.2013

Mikroprzedsiębiorca roku 2013 - konkurs z nagrodami dla firm!!!

Zapraszamy właścicieli mikrofirm do udziału w kolejnej edycji konkursu wyłaniającego najlepszych mikroprzedsiębiorców w Polsce. Jego celem jest nagradzanie tych właścicieli małych firm, którzy prowadzą z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy banku Citi Handlowy.

Do zdobycia są nagrody o łącznej wartości 85 000 zł oraz prestiżowy tytuł "Mikroprzedsiębiorca Roku 2013".

Zgłaszać mogą się firmy, których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniające mniej niż 10 pracowników.

Nabór kandydatów trwa do 19 kwietnia br.

Laureat tegorocznej edycji zdobędzie tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013 oraz nagrodę główną.
Ponadto Kapituła konkursu przyzna wyróżnienia w trzech kategoriach:

Formularz zgłoszeniowy:
www.kronenberg.org.pl
tel. 22 826 83 24 wew. 21
e-mail: mikro@kronenberg.org.pl


05.03.2013

Szanowni Państwo,

Informuję, że realizowany jest projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach współpracy trzech instytucji: Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Lidera projektu oraz Gminy Piła i Inwest-Park Spółki z o.o. z Piły – Partnerów projektu.

Głównym celem projektu jest stworzenie , wdrożenie i upowszechnienie modelu wspierania branż kreatywnych w regionach pozametropolitarnych, opartego na współpracy jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Projekt skierowany jest głównie do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz osób, które prowadzą inne formy działalności rejestrowanej w zakresie branż kreatywnych, zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu pilskiego (powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski) i subregionu słupskiego (słupski, m. Słupsk, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski).

Realizacja projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi” daje możliwość:

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji na temat projektu:
www.ap.paip.pl
www.pila.pl w zakładce "Fundusze europejskie/Akcelerator Przedsiębiorczości"
www.inwestpark.pila.pl w zakładce "Pilski Inkubator Przedsiębiorczości"

Z poważaniem,
Agata Kamińska
Koordynator ds promocji projektu

Biuro Partnera projektu:
Gmina Piła,
pl. Staszica 10, 64-920 Piła
tel. 67 2104221


01.02.2013

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że przystępuje do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 4.127.769,50zł.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Do udziału w projekcie mogą być kierowane wyłącznie osoby, które w nim dotychczas nie uczestniczyły.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Wnioski prosimy składać od dnia 04 lutego 2013 do wyczerpania środków finansowych na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).
Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).
Serdecznie zapraszamy do współpracy.


14.01.2013

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że przystępuje do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 4.127.769,50zł.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Do udziału w projekcie mogą być kierowane wyłącznie osoby, które w nim dotychczas nie uczestniczyły.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Wnioski prosimy składać od dnia 15 stycznia 2013 do dnia 25 stycznia 2013 roku na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).
Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).
Serdecznie zapraszamy do współpracy.