Ogłoszenia - archiwum - 2010 rok
data aktualizacji: 01.03.2011Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


   

Wągrowiec 30.12.2010

Otwarcie linii kolejowej Wągrowiec - Rogoźno

29 grudnia br. reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Beata Korpowska i Sławomir Maciaszek na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego wzięli udział w uroczystości oddania do eksploatacji odcinka linii kolejowej nr 236 Wągrowiec – Rogoźno. Jego Rewitalizacja była możliwa dzięki współpracy i środkom finansowym pięciu jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Wągrowieckiego, Miasta Wągrowca, Gminy Wągrowiec oraz Powiatu Obornickiego, Miasta i Gminy Rogoźno a także przy współpracy Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Łączny koszt procesu rewitalizacji tej trasy kolejowej wyniósł około 600.000zł.

Z chwilą rozpoczęcia modernizacji trasy kolejowej Wągrowiec – Skoki – Murowana Goślina – Poznań (wiosna 2011) i tym samym jej wyłączenia z ruchu na okres co najmniej 6 miesięcy, wyremontowana linia kolejowa Wągrowiec – Runowo – Rogoźno – Poznań stanowić będzie odcinek zastępczy, pozwalający na zabezpieczenie możliwości komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Poznaniem. Liczba połączeń i rozkład jazdy nie są jeszcze w tej chwili ustalone. Najpierw potrzebne są specjalistyczne badania techniczne, które określą możliwości pełnego wykorzystania torowiska i prędkości. Planuje się, aby zakończeniu modernizacji trasy Wągrowiec – Poznań połączenie kolejowe z Rogoźnem zostało utrzymane, co pozwoliłoby na urozmaicenie oferty transportowej. W uroczystym przejeździe próbnym na rewitalizowanej trasie kolejowej wzięli udział m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki i Starosta Obornicki Adam Olejnik, burmistrz Miasta Wągrowca Stanisław Wilczyński, wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno Bogusław Janus oraz licznie przybyli przedstawiciele PKP.

Rewitalizacja tej linii nie byłaby możliwa bez fizycznej pracy osób bezrobotnych skierowanych do odbycia robót publicznych właśnie na tym torowisku. W terminie od 12 lipca do 15 października br. 13 osób z terenu gminy Wągrowiec pracowało w trudnych warunkach pogodowych przy wycince krzewów i odrostów porastających torowisko i jego pobocza. Organizatorem robót publicznych była gmina Wągrowiec a działania te realizowane przez PUP Wągrowiec zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy i wyniosły 49.961,58zł.

Należy przypomnieć także, że pierwsze prace na tym odcinku i nowatorski program aktywizacji osób bezrobotnych w skali kraju - PUP Wągrowiec prowadził już w 2003 roku. To wówczas czyniono już pierwsze kroki zmierzające do przejęcia odcinka Wągrowiec - Rogoźno przez samorząd powiatowy. Jednak z różnych powodów nie udało się tej linii wówczas uruchomić.

Działania przy rewitalizacji linii kolejowej do Rogoźna podejmowane przez PUP Wągrowiec wpisują się w POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA 2008 – 2013 a dokładniej w jego Priorytet 1. Wzrost poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie mobilności zawodowej i terytorialnej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz starania o poprawę połączeń komunikacyjnych Powiatu Wągrowieckiego z innymi powiatami oraz dużymi aglomeracjami miejskimi, przede wszystkim Poznaniem.

Otwarcie - 29.12.2010

Prace porządkowe - 08.10.2010

Prace porządkowe - 2003

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
30.12.2010


   

Wągrowiec 27.12.2010

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 14.12.2010r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2010r., nr 236, poz. 1559) możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy po dniu 31.12.2010r.

W związku z powyższym pracodawcy mogą rejestrować w/w oświadczenia dla pracowników z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy z terminami wykonywania pracy przypadającymi
w kolejnych latach.

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pouczenie dla podmiotu składającego w/w oświadczenia dostępne na stronie internetowej tut. Urzędu www.pupwagrowiec.pl.


   

Wągrowiec 22.12.2010

Informacja dla pracodawców
- darmowe stanowisko dla osób niewidomych na rynku pracy

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków EFS, którego celem jest aktywizacja osób niewidomych i tym samym zwiększenie szans ludzi z dysfunkcją wzroku na rynku pracy.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracownika z własnym sprzętem i oprogramowaniem, profesjonalnie przeszkolonego, zaangażowanego i odpowiedzialnego - proszeni są o kontakt z projektodawcą, który za pośrednictwem swego przedstawiciela terenowego zaprezentuje możliwości stanowiska pracy i korzyści płynące z zatrudnienia osoby niewidomej. W ramach projektu jest możliwe odbycie 3 – miesięcznego stażu u pracodawcy, finansowanie którego jest założone w projekcie. Osoba niewidoma przyjęta na staż otrzyma pomoc trenera, który ułatwi podjęcie nowych obowiązków. Pracodawca bez żadnych kosztów zwiększa tym samym potencjał swojej firmy.

Więcej informacji:
Dział ds. absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75 05 – 080 Izabelin
tel. 22/ 75 23 351
dzialabsolwentow@poczta.fm
www.promocjaikariera.pl
www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 17.12.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 roku na terenie powiatu wągrowieckiego będzie obowiązywał nowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z art.73, ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r, nr69, poz.415 ze zmianami), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od wysokości stopy bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku.

Według oficjalnego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , na koniec czerwca 2010 roku stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 11,7%, natomiast na terenie powiatu wągrowieckiego – 18,2%. Tym samym stopa bezrobocia dla naszego powiatu przekroczyła 150% stopy krajowej (155%), uprawniając bezrobotnych do nabywania od 1 stycznia 2011 roku zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.


   

Wągrowiec 02.12.2010

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych 5 propozycji szkoleniowych nt. znowelizowanych standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, informujemy że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Akademii Szkoleń i Kompetencji z Krakowa. Wszystkim jednostkom szkoleniowym dziękujemy za przygotowanie propozycji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 02.12.2010

Szkolenia związane z pielęgnacją zębów

W związku z pismem Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego niepokojących praktyk kursów w zakresie wybielania zębów i upowszechniania przez instytucje szkoleniowe informacji o możliwościach finansowania takich kursów ze środków Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez te instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

[informacja przygotowana
na podstawie pisma
DRP-II-4013-212-EZD/10
z dnia 18.11.2010r.]


   

Wągrowiec 23.11.2010

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu Lepsza kadra współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania szkolenia dla 17 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, mającego w zakresie tematykę dotyczącą znowelizowanych standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.
Temat szkolenia:
Standardy usług rynku pracy w Powiatowych Urzędach Pracy – nowe regulacje prawne

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem szkolenia. Termin składania propozycji upływa 29 listopada br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek tel. (067) 26 21 081 wew. 252 [pok. 203 / II p. siedziby PUP]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 09.11.2010

20 lat publicznych służb zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim
- 90 lat dekretu o powołaniu polskich służb zatrudnienia

Polskie Służby Zatrudnienia powstały 90 lat temu, po odzyskaniu niepodległości. To Polska jako jedno z pierwszych państw w Europie dekretem Naczelnika Państwa powołała państwową służbę zatrudnienia. 20 lat temu powstały publiczne służby zatrudnienia III RP. Z okazji tego podwójnego jubileuszu Samorząd Powiatu Wągrowieckiego i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zorganizował 15 października br. w sali kinowej wągrowieckiego Domu Kultury konferencję zatytułowaną „20 – lecie Publicznych Służb Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim”.

W spotkaniu tym uczestniczyli:

Niestety na uroczystość nie mogła przybyć zaproszona Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która przesłała list gratulacyjny, odczytany przez Sławomira Maciaszka. W liście tym podziękowała wszystkim pracownikom Publicznych Służb za wieloletnią pracę i podejmowane działania na rzecz ograniczania zjawiska bezrobocia.

W ramach uroczystości zrealizowano kilka wystąpień i prezentacji na temat przemian publicznych służb zatrudnienia w ostatnim 20-leciu. O historii Publicznych Służb Zatrudnienia w Wielkopolsce mówiła Urszula Hoppe, a jej wystąpienie było zobrazowane filmem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Prezentację multimedialną „Od rejestracji do aktywizacji, czyli nowa jakość w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu – przedstawiła grupa uczniów z ZSP nr 1 w Wągrowcu Monika Szyińska, Patryk Popławski i Maciej Zmudziński – laureaci III nagrody w konkursie powiatowym Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 - lat wspólnie”.

Wystąpienie Beaty Korpowskiej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, przybliżyło historię powiatowych służb zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim oraz pozwoliło na prześledzenie ewolucji usług rynku pracy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dodatkiem do tego wystąpienia był film obrazujący realizację projektów prozatrudnieniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowany przez S. Maciaszka.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez Dyrektora Beatę Korpowską i Starostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego, podziękowań i listów gratulacyjnych pracownikom Urzędu Pracy z ponad 15-letnim stażem. Wśród nich byli: Elżbieta Juszczak, Magdalena Mierzejewska, Genowefa Kledzik, Alina Paszkiewicz, Joanna Zabder, Gabriela Jahnz, Grażyna Bosacka, Danuta Szymczak, Hanna Małecka, Maria Sacha, Bożena Kubiak, Ewa Hoffmann, Małgorzata Skrzyszowska, Aleksandra Pietrzkiewicz, Małgorzata Gogolewska, Hanka Marczewska, Maria Koszna, Danuta Przesławska oraz Magdalena Ewertowska.

5 października br. Wicewojewoda Przemysław Pacia uhonorował grupę pracowników, którym wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Genowefa Kledzik i Maria Koszna. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały: Gabriela Jahnz, Beata Korpowska oraz Joanna Zabder.

Z okazji jubileuszu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w powiecie, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego: Marii Sacha oraz Grażynie Bosackiej.

Wyróżnienie za pionierską pracę przy wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Wągrowieckim otrzymał Sławomir Maciaszek.
Szczególnie serdeczne podziękowania za aktywność i współpracę otrzymała Alina Grabowska, która jako jedyna wchodziła i wchodzi w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wszystkich dotychczasowych kadencji, nieprzerwanie od 1992 roku do dzisiaj.

Po mini recitalu recital Pani Beaty Przybylskiej – mieszkanki powiatu wągrowieckiego, wokalistki znanego na naszym lokalnym rynku zespołu Kormorany, zwyciężczyni teleturnieju „Tak to leciało”, uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia małej wystawy fotograficznej pt.: „Europejski Fundusz Społeczny w powiecie wągrowieckim w latach 2004- 2010”.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 09.11.2010

UWAGA - BEZPŁATNE SZKOLENIA

Centrum Języków Obcych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą do lepszej przyszłości” zaprasza osoby po 45 roku życia, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu 2 lat, do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

W ramach zajęć szkoleniowych Projektodawca zapewnia: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 669-990-216
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Przygotował:
Daniel Plewa


   

Wągrowiec 29.10.2010

Poznańskie Centrum Kompetencji i EuroConsult zaprasza osoby powyżej 45 roku życia pozostające bez zatrudnienia na spotkanie organizacyjne przed szkoleniowe pozwalające nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowisku: księgowa, kosmetyczka, informatyk.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 08 listopada 2010r., o godz. 13.00, w siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul. Kościuszki 55(budynek kina). Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu:
komórkowego 668 496 955 lub stacjonarnego (061) 662 7404

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Przygotował:
Daniel Plewa


   

Wągrowiec 29.10.2010

Poznańskie Centrum Kompetencji i Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHBILITACJA im.. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu zaprasza kobiety powyżej 45 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie organizacyjne przed szkoleniowe pozwalającymi nabyć wiedzę i umiejętności m.in. społeczne, informatyczne, a także zawodowe: opiekunki osób starszych, rozpisywania wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych, grafiki i projektowania stron www.

Zainteresowane Panie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 08 listopada 2010r., o godz. 13.00, w siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul. Kościuszki 55(budynek kina). Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu:
komórkowego 668 496 955 lub stacjonarnego (061) 662 7404

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Przygotował:
Daniel Plewa


   

Wągrowiec 22.10.2010

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o finansowanie szkoleń indywidualnych, kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2010r.


   

Wągrowiec 18.10.2010

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków.


   

Wągrowiec 07.10.2010

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację i finansowanie studiów podyplomowych w 2010r.


   

Wągrowiec 30.09.2010

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI
MAJĄCEJ PRZEPROWADZIĆ BADANIE EWALUACYJNE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
PN. „AKTYWNI”

Po dokonaniu wnikliwej analizy porównawczej przedłożonych 7 propozycji przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. „AKTYWNI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 POKL – umowa nr POKL.06.01.03-30-016/08-00 z dnia 04 lipca 2008r. (z późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach), informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przygotowanej przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania. Wszystkim jednostkom, które dostarczyły oferty dziękujemy za przygotowanie swych propozycji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Tytuł: „AKTYWNI” - nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00 z dnia 04 lipca 2008r.
(z późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 30.09.2010

Informacja dla szukających pracy

Uruchomiony został portal internetowy www.wymienprace.pl umożliwiający wymianę miejsca pracy między pracownikami mającymi ten sam zawód, mieszkającymi w dwóch różnych miejscach, jednak nie mającymi możliwości podjęcia pracy w miejscu zamieszkania.

www.wymienprace.pl – Twoja możliwość znalezienia pracy w miejscu zamieszkania


   

Wągrowiec 28.09.2010

Informacja dla pracodawców z Powiatu Wągrowieckiego

W związku z uczestnictwem pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w wydarzeniu „Brussels Job Day Europe”, które jest organizowane 2 października br. przez Komisję Europejską oraz BECI (Belgijskie Przedsiębiorstwa Handlu i Przemysłu), pragniemy poinformować pracodawców z Powiatu Wągrowieckiego o możliwości rozpowszechnienia Państwa ofert pracy podczas tej międzynarodowej imprezy mającej na celu promocję mobilności geograficznej oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Pracodawcy chcący zaprezentować swoje oferty pracy, proszeni są o ich przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Doradcy EURES p. Beaty Chrościńskiej: beata.chroscinska@wrotapodlasia.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 22.09.2010

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 15 października 2010r.

Natomiast wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 29 października. 2010r.

Bliższe informacje - pok. 205, II piętro. Tel. 067 2621081 wew. 254


 

 

Wągrowiec 21.09.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 22.09.2010r. zawiesza przyjmowanie do realizacji wniosków o organizację stażu dla bezrobotnych, ze względu na pełne zaangażowanie środków finansowych zaplanowanych w 2010 roku na powyższą formę pomocy oraz w związku z wyczerpaniem możliwości zaciągania zobowiązań finansowych na 2011 rok.

W przypadku wznowienia przyjmowania przedmiotowych wniosków, komunikat w tej sprawie zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl.


 

 

Wągrowiec 20.09.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. „AKTYWNI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 POKL – umowa nr POKL.06.01.03-30-016/08-00 z dnia 04 lipca 2008r. (z późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach).

 1. Badanie ewaluacyjne rozumiane jest jako ocena, o której mowa w art.9 ust. 2d pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 2. Ze względu na szacunkowy koszt usługi (do 14 tys. euro) postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
 3. Termin składania ofert: 27 września 2010r.
 4. Oferty można przesłać na adres Urzędu lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w pokoju 202 (2 piętro - sekretariat), ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. „AKTYWNI”.
 5. Osoba do kontaktu:
  Michał Andrzejak – pok. 101 / I piętro tel. 67/ 26 21 081 wew. 262
 6. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. „AKTYWNI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 POKL realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Projekt realizowany jest od 01.01.2008r. do 31.12.2013r. Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona ze ścisłym uwzględnieniem zapisów dokumentu: „Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Założeń do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
  Do dnia 31.12.2009r. udział w projekcie systemowym pn. „AKTYWNI” zakończyło 829 osób. Ustala się minimalną grupę losową do badania ewaluacyjnego na co najmniej 385 beneficjentów, którzy zakończyli udział w projekcie. W dokumencie „Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dookreślone zostały:
  • kryteria ewaluacyjne badania ewaluacyjnego,
  • minimalny zakres pytań badawczych,
  • minimum metodologiczne zawierające minimum 3 techniki badawcze (tj. analiza danych zastanych, wywiad telefoniczny CATI, wywiad indywidualny (IDI),
  stanowiące obowiązujące bezwzględnie minimum badania ewaluacyjnego. Powyższy dokument jest do pobrania na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu www.pupwagrowiec.pl wraz z dokumentacją zapytania ofertowego.
 7. Termin wykonania ewaluacji:
  Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego oraz sporządzenie raportu końcowego powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2010r.
 8. Oferta przedstawiona przez Wykonawcę powinna zawierać w szczególności:
  1) ogólną koncepcję ewaluacji oraz współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu,
  2) pytania badawcze stosowane z punktu widzenia osiągnięcia celów ewaluacji,
  3) metody oraz techniki, które planuje wykorzystać w trakcie realizacji badania,
  4) wielkość próby badawczej i sposób doboru,
  5) kryteria ewaluacji wraz z rezultatami projektu oraz wskaźnikami pozwalającymi na oszacowanie rezultatów,
  6) harmonogram realizacji ewaluacji,
  7) ofertę cenową – zgodnie z załącznikiem nr 1,
  8) wykaz należytego wykonania przynajmniej 2 badań ewaluacyjnych, najlepiej związanych z problematyką zatrudnienia i rynku pracy,
  9) skład Zespołu Badawczego obejmującego co najmniej dwie osoby posiadające wiedzę i doświadczenie związane z problematyką zatrudnienia i oraz rynku pracy udokumentowane poprzez załączone do oferty CV oraz referencje, wystawione poszczególnym członkom zespołu.
 9. Od Wykonawcy oczekuje się:
  1) sprawnej i terminowej realizacji ewaluacji oraz współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu,
  2) konsultowania metodologii ewaluacji i narzędzi badawczych,
  3) pozostawania w stałym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu (wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych, organizowania spotkań odpowiednio do potrzeb, kontaktu telefonicznego i e-mail),
  4) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji ewaluacji,
  5) przedłożenia roboczej wersji raportu końcowego (w terminie i zakresie ustalonym z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu), w celu zweryfikowania poprawności i jakości prowadzonego badania.
  Wyniki procesu ewaluacji zostaną przedstawione w formie raportu końcowego zgodnie z dokumentem „Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
 10. Informacja o wyborze Wykonawcy ewaluacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu www.pupwagrowiec.pl.
Przygotował:
Michał Andrzejak

 

Zatwierdziła:
Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy


 

 

Wągrowiec 16.09.2010

Bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia

Firma O.K. Centrum Języków Obcych zaprasza osoby po 45 roku życia, pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 2 lat, zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje drogą do lepszej przyszłości”. W ramach tego projektu przygotowano bezpłatne:
• szkolenie językowe / jęz. angielski/,
• kurs komputerowy,
• szkolenie zawodowe,
/do wyboru – pracownik administracyjno – biurowy lub magazynier z obsługą wózka widłowego/,
• doradztwo zawodowe.
W trakcie szkoleń zapewniony jest: serwis kawowy i obiadowy, zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe.
Rekrutacja trwa do 31 października 2010r.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod numerem telefonu 665 990 216
lub e-mail karolina.mazurkiewicz@kocjo.com.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek – PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 13.09.2010

KONFERENCJA „Potencjał jednostki miarą regionalnego rozwoju”

Firma PROFI KURS sp. z o.o. zaprasza NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ, w ramach projektu: „Potencjał jednostki miarą regionalnego rozwoju”, która odbędzie się w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Janowieckiej 1 w Wągrowcu w czwartek 30.09.2010 r. o godz.10.00
W programie:

Podczas konferencji zostaną rozdane bezpłatne biuletyny informacyjne dot. kształcenia ustawicznego dla uczestników spotkania. W programie również bezpłatny catering dla przybyłych gości.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY!!!

Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo
PROFI-KURS Sp. z o.o.
Doradztwo, Szkolenia, Konsulting
Więcej informacji na: www.potencjaljednostki.com.pl
tel. do kontaktu: 509 897 157

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Wągrowiec 06.09.2010

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zaprasza na:

GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin: 28 września
Godzina: 10.00-12.00
Miejsce: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16,
Budynek A, Hol główny, antresola

Prosimy pracodawców, instytucje i organizacje o zgłaszanie mailem lub telefonicznie ofert pracy lub udziału w giełdzie. Prosimy także wszystkich, którzy mają w naszej bazie oferty pracy o ich uaktualnienie.
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Os. Na Murawie 11/1; 61-655 Poznań
tel. 061 872 01 96, 875 09 56; fax. 061 852 43 69
e-mail: biuro(at)poznan.popon.pl; porady(at)poznan.popon.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
08.09.2010


 

 

Wągrowiec 03.09.2010

BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Firma Profi – Kurs sp. z o. o. zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 września 2010 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, godz. 11.00, sala 304 /III piętro/.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące organizowanego na terenie powiatu wągrowieckiego całkowicie bezpłatnego kursu obsługi wózków widłowych zarówno elektrycznych jak i spalinowych. Ukończenie tego finansowanego ze środków Unii Europejskiej kursu umożliwi zdobycie nowych umiejętności a w konsekwencji da szansę na nowe miejsce pracy. O wzięciu udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje a także wstępną deklarację udziału w kursie można złożyć dzwoniąc do Pana Mirosława Skrabuchy, nr telefonu: (61) 648 98 07. Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniu 15 września br., w którego trakcie przedstawiony zostanie program kursu, będzie można zapisać się na listę uczestników i wypełnić stosowne dokumenty działu w projekcie.


 

 

Wągrowiec 31.08.2010

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Bezpłatny kurs przedstawiciela handlowego


Centrum Szkoleń Marleny Płonki zaprasza do uczestnictwa w organizowanym szkoleniu w projekcie pt. ”Przedstawiciel handlowy – nowy zawód lepsza przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest kierowany do: pozostających bez zatrudnienia osób dorosłych ( w wieku od 18 do 24 roku życia) z województwa Wielkopolskiego, z powiatów: wągrowieckiego, czarnkowskiego – trzcianeckiego, chodzieskiego oraz złotowskiego.
”PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – NOWY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, nr projektu WND-POKL.06.0101-30-149/10

Szkolenie na Przedstawiciela handlowego odbędzie się w czterech edycjach:
I Edycja – październik 2010r.-grudzień 2010r.
+ Prawo jazdy kat. B
II Edycja – luty 2011r. – kwiecień 2011r.
+ prawo jazdy kat. B
III Edycja – czerwiec 2011r. – sierpień 2011r.
+ Prawo jazdy kat. B
IV Edycja – październik 2011r. – grudzień 2011r.

Zajęcia będą odbywały się w Pile, każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w wysokości 4,00 zł obecności na każdej godzinie lekcyjnej szkolenia na przedstawiciela handlowego oraz za każdą godzinę kursu nauki jazdy kat. B.
Program szkolenia obejmuje 100 godzin lekcyjnych szkolenia oraz 48 godzin lekcyjnych usług doradczych.
Zasady rekrutacji oraz zakres tematyczny szkolenia dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu:

ul. Lotnicza 3, pokój 109
64-920 Piła
Tel./fax.(67)349 15 20
www.centrum.stargard.pl


 

 

Wągrowiec 13.08.2010

UDOKUMENTUJ SWOJE CZĘŚCIOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE !

Urząd Miasta Poznania oraz Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej zapraszają wszystkie osoby - które potrafią wykonywać choćby kilka czynności w takich zawodach jak: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, ślusarz, tokarz, piekarz, cukiernik, murarz, tynkarz lub innych a nie posiadają tytułu czeladnika ani mistrza w tych zawodach ani żadnego innego zaświadczenia o swych kwalifikacjach - do udziału w projekcie „POTWIERDŹ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE”. Dzięki projektowi osoby te, będą mogły uzyskać potwierdzenie swych kwalifikacji częściowych.

W ofercie są:

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Poznania i powiatów ościennych w wieku 18-64 lat, którzy chcą udokumentować posiadane umiejętności zawodowe

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
ul. Jawornicka 1
60 - 166 Poznań
tel: (061) 660 66 08
e-mail: kwalifikacje@gmail.com

http://www.kwalifikacjezawodowe.pl/

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67/2621081 wew.252


 

 

Wągrowiec 11.08.2010

UWAGA - darmowe kursy:
kosmetyczny, rachunkowości i informatyczny !!!

Poznańska firma EuroConsult zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych kursów: rachunkowości, kosmetycznego i komputerowego. Szkolenia te organizowane są w ramach projektu "SZKOLENIA ZAWODOWE - KLUCZEM DO SUKCESU", współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia po 45 roku życia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy) z terenu powiatu wągrowieckiego i powiatu złotowskiego.

Każdy z uczestników kursów zostanie objęty wsparciem w zakresie warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - zostanie przeprowadzone doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkoleń, będą one realizowane w średnio 15-osobowych grupach. Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych. Organizator pokrywa także koszty egzaminów, ubezpieczenia oraz część kosztów dojazdu Uczestników.

Więcej informacji:
tel.: 61 843 51 69, 61 843 10 68
biuro@bheuroconsult.pl
www.bheuroconsult.pl
Strona internetowa projektu:
http://www.bheuroconsult.pl/go.live.php/PL-H114/darmowe-szkolenia/projekt-szkolenia-zawodowekluczem-do-sukcesu/informacje-o-projekcie.html

SPOTKANIE INFORMACYJNO – REKRUTACYJNE
PUP WĄGROWIEC
sala 304 / III piętro
26 sierpnia br. /czwartek/
godzina 13:00

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 / 26 21 081 wew. 252


 

 

Wągrowiec 11.08.2010

Bezpłatny kurs obsługi wózka widłowego dla długotrwale bezrobotnych

Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu PROFI-KURS spółka z o.o. zaprasza do uczestnictwa w organizowanym projekcie ”Od wykluczenia do zatrudnienia” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji i motywacji do szukania pracy dla osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa wielkopolskiego. Beneficjenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z kursu obsługi wózka widłowego /15 osób/. Wszyscy uczestnicy kursów będą mieli także możliwość skorzystania z szkolenia z przedsiębiorczości, którego celem jest przybliżenie zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej prowadzenie oraz otrzymają możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, który opracuje dla nich indywidualny plan działania oraz przekaże wskazówki dotyczące dobrego opracowania dokumentów aplikacyjnych, zapozna z technikami autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

”OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji: 01.11.2009 - 30.12.2010.
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i motywacji do szukania pracy 230 uczestników Beneficjenci: - osoby bezrobotne z województwa wielkopolskiego - długotrwale bezrobotni, w tym kobiety nieaktywne zawodowo.
Warunek dostępu do projektu: pozostawanie bez pracy i złożenie oświadczenia, że w rodzinie bezrobotnego osiągany jest dochód poniżej minimum socjalnego.

Mirosław Skrabucha, tel.: (61) 648 98 07, 694 45 19 63
e-mail: skrabucha@profikurs.pl
Strona internetowa projektu: www.zatrudnieniewlkp.org.pl
 

Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne
18.08.2010r. /środa/ godz.11.00
sala 304 / IIIp. PUP Wągrowiec
 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 2621081 wew. 252
10.08.2010


 

 

Wągrowiec 11.08.2010

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – nawet do 40.000zł !

ATC GRUPA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Mały biznes", realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu "Mały biznes" oferowane jest:

Grupę docelową stanowić będą osoby z terenu województwa wielkopolskiego posiadające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa i pragnące pozyskać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Tytuł projektu: "Mały biznes"

Celem głównym projektu jest wywołanie motywacji osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu to:
założenie przez 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn) działalności gospodarczej,
udział przez 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn) we wsparciu szkoleniowo - doradczym i uzyskanie wiedzy z zakresu m.in.:
- tworzenia biznesplanów,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych,
- prowadzenia działalności gospodarczej,
- finansów i rachunkowości,
- podatków,
- prawa pracy,
promocję postaw przedsiębiorczości w regionie w ramach działań promocyjno - informacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2010 - 30.11.2011
W ramach projektu organizowane są szkolenia doradcze na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji:
Zasada równości szans i równości płci,
Pomysł na działalność gospodarczą i szanse jej przetrwania,
Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej,
Osobiste predyspozycje do prowadzenia działalności,
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
Status kandydata na rynku pracy,
Przedstawienie wymaganych oświadczeń,

Warunki formalne, jakie należy spełnić by zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:
Przesłać do biura projektu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie oraz kserokopię świadectwa pracy
Być mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

Biuro projektu:
ATC GRUPA Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Osoba do kontaktu:
Maja Biderman
Tel. 65 575 85 00
malybiznes@atcgrupa.pl
Projektodawca:
ATC GRUPA Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
atcgrupa@atcgrupa.pl
www.atcgrupa.pl

Szczegółowe informacje:
http://www.malybiznes.net/index.html

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 2621081 wew. 252
10.08.2010


 

 

Wągrowiec 05.08.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA
DLA OSÓB CHCĄCYCH OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą na darmowe spotkanie informacyjno - doradcze organizowane przez firmę EURODORADZTWO realizującą projekt „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ = SUKCES” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie ma na celu promocję przedsiębiorczości i dotyczyć będzie w szczególności formalno-prawnych aspektów podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia biznes-planu oraz formalności księgowych.

Podczas spotkania, porad udzielać będą także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
 

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
ul. Kościuszki 55
20 sierpnia br. /piątek/
godzina 9:00
www.przedsiebiorczosc-sukces.eu


 

 

Wągrowiec 26.07.2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 6 szkoleń dla 65 osób bezrobotnych. więcej...


 

Wągrowiec 06.07.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje program pn. „TERAZ JA” finansowany ze środków Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy od 1 lipca 2008, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalności pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, które mają pomysł na założenie własnej firmy oraz osoby, które mają szanse na podjęcie ponownego zatrudnienia po nabyciu nowych lub podniesieniu uprawnień zawodowych i kwalifikacji.

Osoby które spełniają powyższe kryteria i są zainteresowane odbyciem szkoleń indywidualnych finansowanych z rezerwy ministra pn. TERAZ JA proszone są o kontakt do 30.07.2010r. z pracownikami PUP Wągrowiec:
 


 

 

Wągrowiec 29.06.2010

W dniu 29 czerwca bieżącego roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady, Pan Starosta - Michał Piechocki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska.

Rada pod przewodnictwem przewodniczącego - Pana Michała Kaniewskiego - zapoznała się z sytuacją na rynku pracy, zaopiniowała zmianę planu wydatkowania środków na programy rynkowe oraz zapoznała się z wnioskiem o umorzenie bez wydania na jego temat opinii.

Następne posiedzenie PRZ planowane jest na wrzesień.


 

 

Wągrowiec 22.06.2010

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OGŁOSZONEGO DNIA 11.06.2010R.

W CZĘŚCI 1.1. NOWOCZESNY MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

     Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dniem 22.06.2010r.,  na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Unieważnieniu podlega:

część 1.1. Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych, w projekcie „AKTYWNI”, realizowanym w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 PO KL, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


 

 

Wągrowiec 16.06.2010

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych 5 propozycji szkoleniowych nt. Indywidualnego Planu Działania - podziału ról i zadań pomiędzy poszczególnymi pracownikami uczestniczącymi w jego ustalaniu i realizacji, informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Centrum Szkolenia i Promocji „PRESTIGE” z Karżcina
.
Wszystkim jednostkom szkoleniowym dziękujemy za przygotowanie propozycji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Wągrowiec 02.06.2010

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu Lepsza kadra, informujemy o zamiarze zorganizowania szkolenia dla 17 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, mającego w zakresie tematykę dotyczącą standardów usług rynku pracy oraz realizację Indywidualnego Planu Działania

Efektem szkolenia powinno być wypracowanie właściwej procedury realizacji IPD poprzez wykreowanie wewnętrznych reguł współdziałania pracowników. Przygotowanie właściwych procedur winno z kolei wpłynąć na lepszą obsługę klientów, poprawę wizerunku Urzędu oraz usprawnienie jego pracy.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia. Termin składania propozycji upływa 14 czerwca br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek tel. (067) 26 21 081 wew. 252 [pok. 203 / II p. siedziby PUP]

 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Wągrowiec 31.05.2010

20 lat publicznych służb zatrudnienia
- 90 lat dekretu o powołaniu polskich służb zatrudnienia

Polskie Służby Zatrudnienia powstały 90 lat temu, po odzyskaniu niepodległości. To Polska jako jedno z pierwszych państw w Europie dekretem Naczelnika Państwa powołała państwową służbę zatrudnienia. 20 lat temu powstały publiczne służby zatrudnienia III RP. Z okazji podwójnego jubileuszu Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował 24 maja br. konferencję zatytułowaną „Publiczne służby zatrudnienia III RP w działaniach na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego.

W spotkaniu tym uczestniczyła Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która podziękowała wszystkim pracownikom Publicznych Służb za wieloletnią pracę i podejmowane działania na rzecz ograniczania zjawiska bezrobocia i wręczyła dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy działających na terenie Województwa Wielkopolskiego okolicznościowe listy gratulacyjne.

W ramach uroczystości zrealizowano kilka wystąpień i prezentacji na temat przemian publicznych służb zatrudnienia w ostatnim 20-leciu, zmian na rynku pracy, w systemie doradztwa zawodowego, przeobrażeń szkolnictwa zawodowego. Mówcami byli, między innymi: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. Józef Orczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Włodzimierz Trzeciak - wiceprezes Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego, Karol Pufal - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu oraz Zygmunt Jeżewski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Sławomir Maciaszek
tel.067/2621081 wew.252
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 31.05.2010

22 maja br. (sobota) w siedzibie PUP Wągrowiec przy ulicy Kolejowej 22 w godzinach od 10.00 do 14.00 odbywały się Drzwi Otwarte w PUP Wągrowiec Do dyspozycji uczestników przedsięwzięcia przygotowane zostały stoiska na parterze budynku. Z zaproszenia i pomocy skorzystało 15 osób.

Tegoroczna edycja DRZWI OTWARTYCH była skierowana do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem – wzorem roku ubiegłego - osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmy oraz pracodawców chcących rozwijać swoją firmę tworząc przy tym dodatkowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

W związku z tym, w przedsięwzięciu uczestniczyło 10 pracowników (m.in.: pracownicy Referatu ds. Rynku Pracy, pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Referatu ds. Organizacyjnych). Pracownicy Ci podczas Drzwi Otwartych udzielali informacji na temat:

Cennym uzupełnieniem powyższego, było uczestnictwo oraz wiedza merytoryczna pracowników:

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom ww. jednostek za uczestnictwo w tej inicjatywie.

Sławomir Maciaszek
tel.067/2621081 wew.252
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 31.05.2010

Seminarium w gołanieckiej „STODOLE”

21 maja br. Edustacja.pl wraz z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej działającego w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zorganizowali w gołanieckiej Sali STODOŁA bezpłatne seminarium pt. „Rozwój kwalifikacji przez całe życie”. Podczas sześciogodzinnego seminarium (w godz. 10-16) uczestnicy dowiadywali się wielu cennych informacji na temat rozwoju zawodowego. Przez cały czas trwania seminarium odbywała się transmisja on – line za pomocą łączy internetowych.

Wprowadzeniem do seminarium była prezentacja multimedialna kierownika CAZ Sławomira Maciaszka przybliżającą sytuację na lokalnym rynku pracy. Szczegółowo omówione zostały: zawody nadwyżkowe i deficytowe w Powiecie Wągrowieckim notowane w 2009r., możliwości kształcenia ustawicznego przy wsparciu urzędów pracy, propozycje szkoleń i kursów oferowanych przez PUP Wągrowiec oraz oferta edukacyjna dla dorosłych na rok szkolny 2010/2011. S.Maciaszek wskazywał zgromadzonym najczęściej podejmowane sfery działalności gospodarczej oraz źródła informacji o ofertach pracy. Omówił także strukturę działania Centrum Aktywizacji Zawodowej – cel i zakres działania. Ponadto zaprezentował autorski projekt Urzędu Pracy Lepsza kadra jako dobrą praktykę kształcenia przez całe życie dla osób pracujących. Przez cały czas trwania seminarium do dyspozycji uczestników byli pośrednik pracy M.Skrzyszowska oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego R.Sass. To u nich można było zapoznać się m.in.: z lokalnymi ofertami pracy czy planami szkoleniami na 2010r.

Kolejnym prelegentem był Marcin Pomianowicz – Bartkowiak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Dyrektor Personalny w firmie Transport S.A. Zapreznetował on współczesne metody rekrutowania pracowników. Wskazywał z czym można się spotkać podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak się do niej dobrze przygotowywać.

Doradczynie zawodowe Jolanta Majerska i Lucyna Weroniczak wygłosiły wykład połączony z warsztatami na temat „Podstawowych kompetencji społecznych umożliwiających rozwój zawodowy”. Podczas części warsztatowej uczestnicy bardzo aktywnie rozmawiali na temat swoich mocnych i słabych stron oraz poznawali podstawowe kompetencje społeczne umożliwiające osobisty rozwój zawodowy.

Ostatnia cześć seminarium była poświęcona wykorzystaniu e-learningu i możliwości nowinek technologicznych w edukacji osób dorosłych. Zagadnienia te szczegółowo omawiał pracownik Działu Marketingu i PR w firmie Edustacja.pl.

W seminarium wzięło udział około 50 osób.

Sławomir Maciaszek
tel.067/2621081 wew.252
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 18.05.2010

DRZWI OTWARTE
W URZĘDACH PRACY
22 maja 2010

Przedsięwzięcie skierowane do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem – jak to było w ubiegłym roku - osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmy oraz pracodawców chcących rozwijać swoją firmę tworząc przy tym dodatkowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

W związku z tym, podczas imprezy będzie możliwe skorzystanie z:

Cennym uzupełnieniem powyższego zakresu, będzie uczestnictwo oraz wiedza merytoryczna pracowników: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miejskiego oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – działającego przy Starostwie Powiatowym, a także przedstawicieli wągrowieckich banków. Biorąc to pod uwagę, jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowywanej przez nas inicjatywie. Będzie się ona odbywać 22 maja br. (sobota) w siedzibie PUP Wągrowiec przy ulicy Kolejowej 22 w Wągrowcu w godzinach 10:00 - 14:00. Do dyspozycji uczestników przygotowane zostaną stoiska na parterze budynku.

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 18.05.2010

 

ZAPROSZENIE

Edustacja.pl i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Rozwój kwalifikacji przez całe życie”, które odbędzie się 21 maja 2010r. w świetlicy „Stodoła” w Gołańczy (ul. Kowalika).

Podczas sześciogodzinnego seminarium (w godz. 10-16) znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania związane z rozwojem zawodowym, dowiecie się m.in. jakie „sztuczki" podczas rekrutacji stosują pracodawcy, aby sprawdzić czy wybrana osoba nadaje się na dane stanowisko, jak Urząd Pracy może pomóc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz jak - nie wychodząc z domu- zdobyć nowe kwalifikacje.

W seminarium mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące, ale chcące podnosić swoje kwalifikacje, a także pracodawcy. Uczestnicy spotkania wysłuchają wystąpień specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, e-learningu czy rynku pracy oraz wezmą udział w warsztatach poświęconych podstawowym kompetencjom społecznym umożliwiającym rozwój zawodowy. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady doradcy zawodowego, zapoznać się z lokalnymi ofertami pracy oraz otrzymać zaświadczenie o udziale w seminarium. Po wystąpieniach zapraszamy na poczęstunek.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na seminarium, prosimy o potwierdzenie obecności pod nr tel.: 067 2615 100 lub adresem mailowym gci@golancz.pl

Prelegenci i tematyka wystąpień:

Agenda spotkania

Godzina

Temat Prelegent

9.45-10.00

Rejestracja uczestników spotkania
10.00-10.30 Otwarcie spotkania, przedstawienie
prelegentów i założeń projektu
„Rozwój kwalifikacji przez całe życie”
Adriana Szmuc
Kierownik Projektu
10.30-11.10 „Edukacja ustawiczna a rozwój zawodowy
– analiza przypadku"
Jacek Michalak
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu
11.10-11.50 „Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w kontekście specyfiki lokalnego rynku pracy”
 
Sławomir Maciaszek
Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Wągrowcu
11.50-12.20 Przerwa kawowa
12.20-13.00  „Współczesne metody rekrutowania pracowników
– z czym się możemy spotkać, jak się przygotowywać”
Marcin Pomianowicz-Bartkowiak
Dyrektor Personalny
Transpost S.A.
13.00-13.40 „Wykorzystanie e-learningu w edukacji dla dorosłych" Radosław Lawgmin
Manager Działu E-learningu
Edustacja.pl
13.40-15.10 Część warsztatowa:
"Podstawowe umiejętności społeczne umożliwiające
rozwój zawodowy"
Jolanta Majerska
i Lucyna Weronicznak
Doradcy Zawodowi
15.10-16.00 Dyskusja i konsultacje, poczęstunek

16.00

Zakończenie spotkania

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 11.05.2010

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31 maja 2010 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.


 

Wągrowiec 11.05.2010

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym z PFRON środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31 maja 2010 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.


 

 

Wągrowiec 07.05.2010

Propozycja szkoleń dla przedsiębiorców (mikro i makro) współfinansowanych z EFS

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 11.05.2010r. o godz. 17:00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22.

Organizatorem Projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatów wągrowieckiego i złotowskiego" jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. j. z Poznania, a wsparcia udziela Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.


 

 

Wągrowiec 07.05.2010

Szkolenia dla Pań w wieku 45-59 lat

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 11.05.2010r. o godz. 11:00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22.

Organizatorem Projektu "Szkolenia zawodowe- kluczem do sukcesu" jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. j. z Poznania, a wsparcia udziela Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.


 

 

Wągrowiec 07.05.2010

Szkolenie dla panów w wieku 45-64 lata

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 11.05.2010r. o godz. 12:30, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22. Ilość miejsc ograniczona.

Organizatorem Projektu "Szkolenia zawodowe- kluczem do sukcesu" jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. j. z Poznania, a wsparcia udziela Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

Zapraszamy 22 maja 2010r. na Drzwi Otwarte w Urzędach Pracy !!!

Wzorem lat ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu organizuje 22 maja br. w godzinach 10.00 – 14.00 „Drzwi Otwarte w Urzędach Pracy”. Celem wiodącym tej inicjatywy jest przybliżenie naszych usług osobom, które nie mogą z nich skorzystać w stałych godzinach otwarcia urzędów. Tematem przewodnim tegorocznych Drzwi Otwartych będzie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Serdecznie zapraszamy !!!

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

RADIOWA GIMNASTYKA GŁOWY

Pomimo niesprzyjającej aury, 3 maja na wągrowieckim rynku odbył się festyn organizowany przez Radio MERKURY. Do organizacji tego przedsięwzięcia włączył się Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej działającego w obrębie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu służyli pomocą przy uzyskaniu informacji związanych z kształceniem ustawicznym. Możliwe było zapoznanie się z ofertami pracy będącymi w dyspozycji Urzędu, planem szkoleń na 2010r. czy rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2009r. W nagraniach radiowych i video pracownicy PUP poruszali tematykę związaną z sytuacją na lokalnym rynku pracy, jego zapotrzebowaniach oraz szansach rozwoju.

Uczestnicy festynu mogli zapoznać się z warsztatem dziennikarskim i techniką radiową (nagranie fragmentu serwisu informacyjnego, elementy montażu), wysłuchać wykładów o kształceniu ustawicznym oraz uczestniczyć w konkursie nagrodami.

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

Konferencja
„Kształcenie ustawiczne
– światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”

29 kwietnia br w wągrowieckim I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja „Kształcenie ustawiczne – światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”. Była ona skierowana szczególnie dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. Jej organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który realizuje w całej Wielkopolsce projekt przy współfinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego - o takim samym tytule.

Wykład ODN przeprowadzony przez Bognę Frąszczak miał na celu promocję ideii świadomego podejmowania kształcenia ustawicznego przez całe życie. Prowadząca wskazywała uczestnikom spotkania potrzebę podnoszenia kwalifikacji i zwracała uwagę na zmieniający się profil zawodu nauczyciela, który ze względu na sytuację na rynku, powinien posiadać kompetencje menadżerskie. Była zdania, że konieczne jest korzystanie z różnych form nauczania, aby zainteresować i dotrzeć do uczniów. Prezentowała przykłady pomysłów i dobrych praktyk w realizacji projektów edukacyjnych.

Do współpracy przy realizacji tematyki spotkania zaproszony został również Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Reprezentantami Urzędu byli: dyrektor placówki - Beata Korpowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego - Radosław Sass, a także Sławomir Maciaszek – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, który przygotował prezentacje multimedialną dotyczącą m.in.: działania urzędowego Centrum Aktywizacji Zawodowej, aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy a także stanu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w 2009r. w Powiecie Wągrowieckim. S. Maciaszek wskazywał przykłady form i możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oferowane przez publiczne służby zatrudnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Dodatkowo prezentował przykładowe realizowane i planowane do przeprowadzenia szkolenia i kursy oferowane przez PUP oraz źródła pozyskiwania informacji o ofertach pracy.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na kolejne inicjatywy dotyczące promowania kształcenia ustawicznego, które odbędą się w najbliższym czasie na terenie Powiatu Wągrowieckiego, tj.: festyn Radia MERKURY - Radiowa Gimnastyka Głowy [3 maja 2010r. godz.12-16 / Rynek w Wągrowcu] i spotkanie organizowane przez EDUISTACJĘ [21 maja 2010r. godz. 10-14 / sala Stodoła w Gołańczy].

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

SPOTKANIE REKRUTACYJNE
„Przedsiębiorca moje nowe ja!”

27 kwietnia br. o godzinie 11.00 w siedzibie PUP Wągrowiec odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do projektu Przedsiębiorca moje nowe ja!. Projekt ten jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projektodawcą jest pilski oddział Biura Consultingowo – Handlowego GWARANCJA z Poznania. W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w kwocie nawet do 36.000zł i wsparcie pomostowe.

Informujemy, że w maju br. planowane jest kolejne spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w powyższym projekcie. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej i tablicach informacyjnych Urzędu Pracy.

Informacje szczegółowe
Biuro Projektu Przedsiębiorca moje nowe ja!
Kamila Fertikowska
Budynek WARP
ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 3
64 - 920 Piła
tel. 67 214 30 26
kom. 785 179 642
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl
Więcej o projekcie czytaj na stronie: www.mojenoweja.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

20 – lecie publicznych służb zatrudnienia

W związku z przypadającym w tym roku 20-leciem publicznych służb zatrudnienia reprezentacja młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu pod przewodnictwem doradców zawodowych p. Elżbiety Piechockiej i p. Kamili Leszczyńskiej zapoznawała się z historią powstania publicznych służb zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim oraz aktualną strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 05.05.2010

Uwaga na nieuczciwych pośredników!

W związku z pojawiającymi się w Internecie ogłoszeniami pracy sezonowej w Hiszpanii Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że przy świadczeniu usług EURES polegających na zagranicznym pośrednictwie pracy nie są pobierane żadne opłaty od pracodawców i poszukujących pracy. Tym bardziej, w proces rekrutacyjny nie są angażowane osoby trzecie pobierające opłaty od osób poszukujących pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wszystkie aktualne oferty pracy EURES publikuje na stronie internetowej www.wup.poznan.pl, jednocześnie tut. Urząd nie bierze odpowiedzialności za przedrukowywane oferty pracy na innych stronach internetowych przez podmioty trzecie.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 28.04.2010

RADIOWA GIMNASTYKA GŁOWY

Chcesz dowiedzieć się co to jest ustawiczne kształcenie formalne i w jakich zawodach warto się kształcić?
Chcesz zmierzyć się z dziennikarskim warsztatem i zobaczyć pokaz techniki radiowej?
Przyjdź w poniedziałek 03.05.2010r. na wągrowiecki rynek od godziny 12.00 i weź udział w evencie Radia MERKURY organizowanym w ramach projektu Radiowa gimnastyka głowy !!!

Uwaga !

Podczas eventu obecni będą pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. U doradcy zawodowego możliwe będzie uzyskanie porady indywidualnej, pośrednik pracy przedstawi informacje na temat ofert pracy będących w dyspozycji Urzędu a specjalista ds. rozwoju zawodowego udostępni ranking zawodów deficytowych
i nadwyżkowych czy plan szkoleń na 2010r.

Zapraszamy !!!

 

Informacje o projekcie Radiowa gimnastyka głowy

Projekt „Radiowa gimnastyka głowy” powstał dzięki inicjatywie Radia Merkury. Sukces poprzedniego projektu społecznego „Razem dla siebie” spowodował, iż zespół Radia z chęcią podjął się kolejnego wyzwania. Celem kolejnego projektu jest nie tylko poszerzenie wiedzy Wielkopolan na temat kształcenia formalnego, ale też zwiększenie ich udziału w korzystaniu z proponowanej przez wielkopolskie szkoły i organizacje oferty wspomnianego kształcenia. Cele szczegółowe obejmują ułatwienie wyboru właściwej ścieżki kształcenia z uwzględnieniem podziału płciowego oraz potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy na obszarach wiejskich. Skierowany do mieszkańców Wielkopolski projekt składa się z uzupełniających się modułów: audycji radiowych oraz eventów połączonych ze spotkaniem informacyjnym i audycjami nadawanymi na żywo z terenu.

Ustawiczne kształcenie formalne

Kształcenie ustawiczne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Oznacza naukę polegającą na nieustannym podnoszeniu indywidualnych kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. W polskiej specyfice hasło ustawicznego kształcenia formalnego odnosi się do nauki w systemie instytucjonalnym, którego wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła lub instytucja szkoląca), co program umożliwiający zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji. Obejmuje naukę w wieku dojrzałym i koncentruje się na aspektach związanych z podnoszeniem i rozbudowywaniem kwalifikacji zawodowych zarówno przez osoby aktualnie pracujące, poszukujące pracy, bezrobotnych, ale też przez pracodawców.

Audycje

W czasie trwania projektu na antenie Radia Merkury wyemitowane zostanie dziesięć audycji publicystycznych, na które złożą się reportaże ukazujące ludzi, którzy dzięki kształceniu formalnemu nie tylko podnieśli swoje zawodowe kompetencje, ale także osiągnęli sukces na rynku pracy. Poparte opracowaniami i analizami audycje ukażą realne zapotrzebowanie zawodowe na lokalnych rynkach pracy. Dodatkowo materiał emisyjny obejmie serwis informacyjny, w którym znajdzie się oferta aktualnie dostępnych w danym regionie form kształcenia. Po audycji doradca zawodowy będzie pełnił godzinny dyżur telefoniczny, dzięki czemu słuchacze będą mogli uzyskać odpowiedzi na indywidualnie pytania.

Eventy

Weekendowe eventy obejmujące pokaz techniki radiowej (nagranie fragmentu serwisu informacyjnego, elementy montażu), wykłady oraz konkursy odbędą się w 10 wielkopolskich miastach. Tematyka spotkań to zagadnienia lokalnego rynku pracy, jego zapotrzebowania oraz szans rozwoju a także wątki obejmujące problematykę kształcenia formalnego. Na spotkania zapraszamy mieszkańców Wielkopolski, przedstawicieli instytucji kształcenia formalnego oraz lokalnego rynku pracy.

Konkurs

W trakcie każdego z 10 eventów przeprowadzony zostanie konkurs z wiedzy na temat kształcenia formalnego, w którym udział wezmą mieszkańcy odwiedzanych miast. Dzięki niemu Wielkopolanie i Wielkopolanki nie tylko będą mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat kształcenia formalnego i lokalnego rynku pracy, ale też otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek oraz programów komputerowych. W każdej miejscowości wyłoniony zostanie także jeden zwycięzca – przyszły uczestnik szkolenia w zakresie technik szybkiego uczenia się.

www.radiowagimnastykaglowy.pl

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 23.04.2010

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotychczasowe rozporządzenia Rady Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004, natomiast Rozporządzenie Rady Nr 574/72 z dnia 21 marca r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Nr 1408/71 zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004.

Najistotniejsze zmiany to:

Na wprowadzenie w życie zmian związanych z nowymi przepisami przewidziano 2-letni okres przejściowy liczony od dnia 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku Szwajcarii oraz państw EOG nie należących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) stosowane będą przepisy wynikające z dotychczasowych Rozporządzeń Rady Nr 1408/71 oraz 574/72.


 

Wągrowiec 22.04.2010

Niebieski Parasol 2010
Tydzień bezpłatnych informacji prawnych z zakresu prawa pracy
19 – 23 kwietnia 2010r.

Już po raz drugi samorząd radców prawnych organizuje akcję „Niebieski parasol” polegającą na udzielaniu bezpłatnych informacji prawnych wszystkim potrzebującym.W tym roku tematem przewodnim jest prawo pracy, w tym również kwestie mobbingu czy dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. Akcja trwać będzie od 19 do 23 kwietnia. Szczegółowa informacja o miejscach i terminach przyjęć podana jest na stronie http://www.niebieskiparasol.info/Niebieski-Parasol/Gdzie-udzielane-sa-bezplatne-informacje-prawne, lub stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu http://poznan.oirp.pl/ (ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań, tel. (061) 853-53-11, fax (061) 853-57-55, e-mail: rada@poznan.oirp.pl) a także pod informacyjnym telefonem ogólnokrajowym (22) 622 02 18.

Z badań, które dla KIRP zostały przeprowadzone przez OBOP wynika, że jedynie 14 proc. Polaków – w ostatnich pięciu latach - konsultowało się z prawnikami. Tylko 1 proc. badanych wskazało, że przeszkodą dla kontaktów z prawnikiem są wysokie ceny porad. Pozostali badani twierdzili, że nie mieli takiej potrzeby.

Duże zainteresowanie ubiegłoroczną akcja samorządu radców prawnych „Niebieski parasol” świadczy jednak o ogromnym zapotrzebowaniu społeczeństwa na rzetelne porady prawne. Przez cały tydzień od 20 do 25 kwietnia w 2009r., w 33 miastach Polski około 600 radców prawnych i aplikantów udzielało porad prawnych wszystkim potrzebującym. Na dyżury radców prawnych zgłosiło się wówczas ok. trzech tysięcy osób. Choć akcja „Niebieski Parasol” skierowana była głównie do konsumentów, to jednak udzielano także porad m. in. z zakresu prawa spółdzielczego, lokalowego, gospodarki nieruchomościami i ksiąg wieczystych.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 20.04.2010

 

UWAGA - SPOTKANIE REKRUTACYJNE
„Przedsiębiorca moje nowe ja!”

Jeżeli jesteś przedsiębiorczy
i masz ciekawy pomysł na założenie własnej firmy
to możesz otrzymać na jej start 36 000 zł!

Pilski oddział Biura Consultingowo – Handlowego GWARANCJA z Poznania i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do projektu Przedsiębiorca moje nowe ja!, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia br. o godzinie 11.00 w sali 304 / III piętro siedziby PUP Wągrowiec. ZAPRASZAMY!

***

Projekt Przedsiębiorca moje nowe ja! finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Co daje udział w projekcie?

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób:

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Wsparcie doradczo – szkoleniowe skierowane do uczestników projektu (w tym m. in. diagnoza potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej). Szkolenie trwa 96 h i odbędzie się w grupach 15 osobowych w trakcie 4 tygodni, zajęcia będą odbywać się na terenie Piły, Wągrowca i Chodzieży od poniedziałku do piątku w liczbie 5 h dziennie, termin rozpoczęcia szkoleń: luty 2010. Zapewniamy Catering (kawa, ciastka), profesjonalne materiały szkoleniowe.

 2. Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia doradczo – szkoleniowego zarejestrowali działalność gospodarczą na terenie powiatu: pilskiego, chodzieskiego lub wągrowieckiego.

 3. Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych lub grupowych) oraz pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 800 zł brutto przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.
   

Informacje szczegółowe
Biuro Projektu Przedsiębiorca moje nowe ja!
Kamila Fertikowska
Budynek WARP
ul. Grunwaldzka 2, pokój nr 3
64 - 920 Piła
tel. 67 214 30 26
kom. 785 179 642
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

Więcej o projekcie czytaj na stronie: www.mojenoweja.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 20.04.2010

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
„Kształcenie ustawiczne – światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycielskiego w Poznaniu wraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu zaprasza na konferencję terenową na temat „Kształcenie ustawiczne – światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”, realizowaną w ramach projektu o tym samym tytule, przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia br. o godzinie 16.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, mieszczącym się przy ulicy Klasztornej 17a. Podczas konferencji poruszana będzie tematyka związana z: różnymi formami kształcenia ustawicznego, planowaniem kariery zawodowej i indywidualnej ścieżki zawodowej, kształceniem ustawicznym w kontekście zmieniającego się rynku pracy oraz informacjami o kursach i szkoleniach. Wstęp na spotkanie jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. ZAPRASZAMY!

***

Projekt „Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach Działania 9.3: „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. Okres realizacji Projektu: od 4 stycznia 2010 do 31 sierpnia 2010.

Postęp technologiczny, zawirowania ekonomiczne wpływają na dynamikę rynku pracy, a ta z kolei wymusza konieczność stałego podnoszenia kompetencji lub zmiany zawodu osób dorosłych już pracujących. Ciągłe doskonalenie zawodowe, wpisane w koncepcję formalnego kształcenia ustawicznego, dotyczy wszystkich grup zawodowych i stało się nie tylko założeniem teoretycznym, lecz znajduje zastosowanie w praktyce.

Kształcenie ustawiczne dotyczy wszystkich grup społecznych, w tym także nauczycieli, którzy z racji wykonywanego zawodu powinni przejawiać aktywne postawy w procesie zdobywania wiedzy, będąc wzorem dla swoich uczniów i ich rodziców.
 

W związku z powyższym projekt ma na celu promocję świadomego podejmowania kształcenia ustawicznego przez całe życie, zwłaszcza wśród osób starszych. Ponadto projekt zakłada:

Więcej o projekcie na stronie: http://www.ku.odn.poznan.pl/ksztalcenie_ustawiczne/o_projekcie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 26.03.2010

12-miesięczny wolontariat w Niemczech, Francji lub Rosji

Fundacja „Borussia” z Olsztyna poszukuje osób w wieku 18-30 lat, zainteresowanych odbyciem 12-miesięcznego wolontariatu socjalnego lub edukacyjnego w Niemczech, Francji lub Rosji w ramach międzynarodowego projektu wymiany wolontariuszy „Budowanie mostów w Europie”. Mile widziane są doświadczenia w pracy w organizacjach społecznych i młodzieżowych, niezbędna – motywacja i gotowość do niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Projekt „Budowanie mostów w Europie” umożliwia młodym ludziom odbycie za granicą 12-miesięcznego wolontariatu o charakterze socjalnym lub edukacyjnym. Podczas wolontariatu pracują oni w organizacjach pozarządowych i instytucjach, działających na rzecz lokalnych społeczności. Są to:

Organizatorzy projektu zapewniają wolontariuszom:

Osoby z Polski mogą odbywać wolontariat socjalny w Niemczech w ramach niemieckiego ustawowego „Dobrowolnego Roku Socjalnego” / Freiwilliges Soziales Jahr / FSJ (dot. osób w wieku 18-26 lat) lub Akcji 2 Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu” - „Wolontariat Europejski / EVS” (dot. osób w wieku 18-30 lat). Wolontariusze wyjeżdżający do Rosji odbywają wolontariat w ramach Akcji 2 Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu” - „Wolontariat Europejski / EVS” (dot. osób w wieku 18-30 lat).

Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2010 r., a kończy 31 sierpnia 2011 r. Przed wolontariatem, w lipcu i sierpniu odbywają się zajęcia przygotowujące do wolontariatu, które obejmują kurs języka, seminaria na temat historii i współczesności kraju goszczącego oraz praktykę socjalną. Udział w nich jest dla wolontariuszy obowiązkowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i odbyciem wolontariatu socjalnego prosimy o przesyłanie pocztą na adres „Borussii” w terminie do 2 kwietnia 2010 r. pisemnych zgłoszeń zawierających:

Przedstawienie na piśmie kompletnego zgłoszenia jest warunkiem niezbędnym dla wstępnego zakwalifikowania się do udziału w projekcie. Kandydaci na wolontariuszy otrzymują zaproszenia do udziału w seminarium informacyjnym. Podczas seminarium przestawiane są cele projektu „Wolontariat Socjalny”, szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie, zasadach odbywania wolontariatu za granicą i organizacjach goszczących wolontariuszy. Seminaria są także okazją do poznania byłych wolontariuszy i innych osób zainteresowanych wolontariatem.
Więcej informacji na stronie www.borussia.pl

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:
Fundacja "Borussia" z dopiskiem „Budowanie mostów w Europie”
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn
UWAGA!!!! Nie przyjmujemy zgłoszeń przesłanych mailem lub faxem.


   

Wągrowiec 17.03.2010

„Mikroprzedsiębiorca roku”

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz szósty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorcy roku”. Jego główną ideą jest zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy do nominowania mikrofirm w czterech kategoriach: SENIOR, START, MIKRO oraz NOWE TECHNOLOGIE. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, których łączna pula wynosi 100.000zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia br. w Fundacji Kronenberga.

Więcej informacji na stronie www.kronenberg.org.pl lub pod numerem telefonu (22) 826 83 24.

Przygotował:
Sławomir MACIASZEK
PUP Wągrowiec
17.03.2010


   

Wągrowiec 09.03.2010

OGŁOSZENIE!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu prowadzi nabór osób do udziału w kursie na ratownika wodnego!!!

Osoby zainteresowane muszą spełniać następujące wymagania:

INFORMACJE pok. 103
Tel. 067 2621 081 wew. 264


 

Wągrowiec 18.02.2010

Pojechać do pracy w Niemczech

Kilkadziesiąt osób będzie miało możliwość wyjazdu do pracy sezonowej w Niemczech w tym roku. Poszukiwane są osoby z kwalifikacjami i bez do pracy w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie.

Do prac sezonowych w rolnictwie przy uprawie szparagów, truskawek, winorośli oraz innych owoców, przy hodowli trzody chlewnej i w leśnictwie poszukiwane są osoby z doświadczeniem w rolnictwie, bardzo dobrym stanem zdrowia i podstawową znajomością języka niemieckiego. Na niektórych stanowiskach wymagane jest prawo jazdy kat. B, T.

Miejsca pracy dla pokojówek i pomocy kuchennych w hotelach i restauracjach różnej kategorii znajdują się głównie w południowej i północnej części kraju. Wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (poziom A1) oraz języka angielskiego (poziom A1). Wykształcenie i doświadczenie zawodowe – dobrze widziane. Okres zatrudnienia do pół roku.

Oferty pracy dla kelnerów i kelnerek także znajdują się w południowej i północnej części kraju. Pracodawcami są hotele i restauracje różnych kategorii, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnim (A2) oraz podstawowa znajomość angielskiego (A1) lub dobra znajomość języka niemieckiego (B1) oraz podstawowa angielskiego (A1). Część pracodawców oczekuje od kandydatów wykształcenia kierunkowego w zawodzie, a wszyscy przynajmniej rocznej praktyki. Większość prac jest sezonowa – do sześciu miesięcy w roku, dla tych z dobrą znajomością języków i wykształceniem – na sezon letni z możliwością przedłużenia do roku.

Spotkanie rekrutacyjne do pracy w Niemczech z udziałem pracowników niemieckiej Federalnej Agencji Zatrudnienia (ZAV) rozpocznie się 22 lutego o godz. 10 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 (budynek B, sala konferencyjna). Zainteresowane osoby proszone są o przyniesienie CV i listu motywacyjnego w języku niemieckim lub angielskim. Można je też wcześniej przesłać na adres: m.kaminska@wup.poznan.pl. Informacje tel. 61 846 38 07.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
18.02.2010r.


 

Wągrowiec 15.02.2010

Czas na CAZ !

Giełda szkoleń i przedsiębiorczości przygotowana 04 lutego br. przez Centrum Aktywizacji Zawodowej /CAZ/ Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Swoje oferty prezentowali przedstawiciele 8 organizacji – firm realizujących projekty ze wsparciem doradczym, szkoleniowym i finansowym skierowanym do osób bezrobotnych pochodzących z naszego powiatu [Edustacja – Poznań, Autodrive - Poznań, Uniwersytet Oświatowy – Piła, Centrum Języków Obcych ATB – Chodzież, DEA Konsulting – Poznań, Primatt Euroakademia – Wągrowiec, PROFI-KURS – Poznań, Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego – Poznań.

Dodatkowo, reprezentanci tutejszego Urzędu Pracy przedstawili Plan Szkoleń na 2010 rok oraz informowali o możliwościach ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Z zaproszenia - w ciągu 4 godzin wystawienniczych - skorzystało w sumie około 200 osób. Jak na skromne warunki techniczno-lokalowe (sala szkoleniowa Klubu Pracy) oraz panujące obecnie zimowe trudności komunikacyjne - to naprawdę imponujący wynik.

Zapraszamy do korzystania z innych przedsięwzięć organizowanych w tym roku przez urzędowe Centrum Aktywizacji Zawodowej!

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
05.02.2010r.


Powiat Wągrowiecki

Wągrowiec 10.02.2010

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu projektu i propozycji z nim związanych pt. „Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatu wągrowieckiego i złotowskiego”. W ramach tego projektu mogą szkolić się zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne. Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. j., firmy realizującej program.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr tel. 67/26 80 529.

Spotkanie odbędzie się dnia 11.02.2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala nr 109 (sesyjna). Początek spotkania-godzina 12.00. Przewidywany czas-ok. 1,5 godziny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr tel. 67/26 80 529.

List przewodni firmy realizującej projekt (PDF)
Informacje o projekcie (PDF)


 

 

Wągrowiec 04.02.2010

UWAGA - KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej dnia 12 lutego 2010 roku w miejscowości MIEŚCISKO – Bank Spółdzielczy w Mieścisku będzie nieczynny, dlatego też wypłata zasiłku dla bezrobotnych zostaje przesunięta na wcześniejszy dzień tj. 11 luty 2010 r.

Za powyższe utrudnienie serdecznie przepraszamy.


 

 

Wągrowiec 01.02.2010

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu ogłasza plebiscyt "Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2010", którego celem jest popularyzowanie funkcji dzielnicowego, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i oczywiście wyłonienie najbardziej znanego, lubianego przez społeczeństwo dzielnicowego. Plebiscyt trwać będzie od 01 lutego do 30 czerwca.

Zapraszamy do głosowania wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
Regulamin plebiscytu "Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2010"


 

Wągrowiec 30.01.2010

ZAPROSZENIE NA GIEŁDĘ SZKOLEŃ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


04.02.2010 /czwartek/ godz.10.00 – 14.00
sala 304/ III piętro PUP Wągrowiec

Od 1 stycznia 2010 roku w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zostało wyodrębnione Centrum Aktywizacji Zawodowej /CAZ/. Wągrowieckie centrum jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną skupiającą w swoim zakresie wyłącznie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym celem jego powstania jest poprawa jakości i koncentracja działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz poprawa jakości kontaktów i współpracy
z pracodawcami.

Pierwszym przedsięwzięciem wągrowieckiego CAZ-u będzie organizacja 4 lutego (czwartek) bieżącego roku Giełdy szkoleń i przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to skierowane jest do wszystkich osób bezrobotnych zamieszkujących Powiat Wągrowiecki, a odbywać się będzie w siedzibie wągrowieckiego Urzędu Pracy w godzinach do 10.00 do 14.00 (sala 304 / III piętro). W giełdzie uczestniczyć będą przedstawiciele 8 projektodawców realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych pochodzących z Powiatu Wągrowieckiego przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy z zainteresowanych będzie mógł uzyskać informację i zapisać się do promowanych podczas giełdy bezpłatnych projektów szkoleniowych czy wspierających rozwój przedsiębiorczości. W ofercie będą: szkolenia, kursy, poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz dotacje rozwojowe ze wsparciem pomostowym. Ponadto, swoje stanowisko będzie miał również Powiatowy Urząd Pracy. U reprezentantów PUP Wągrowiec będzie możliwe zapoznanie się z planem szkoleń, które przewidywane są do realizacji w 2010r. a także możliwościami uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednostki deklarujące uczestnictwo w Giełdzie szkoleń i przedsiębiorczości:

ZAPRASZAMY !


Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
29.01.2010r.


   

Wągrowiec 22.12.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od 01 stycznia 2010 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotni, którzy nabędą prawo do pobierania zasiłku po 01 stycznia 2010 r., otrzymają zasiłek wg nowych zasad. Zróżnicowana zostanie wysokość pobieranego świadczenia. Podstawowa wysokość zasiłku wyniesie:

Osoba posiadająca udokumentowany staż pracy:

Osoby, które obecnie pobierają zasiłek i te osoby, które nabędą prawo do pobierania zasiłku do 31 grudnia 2009 r. będą otrzymywały zasiłek w dotychczasowej wysokości, tj. 575 zł brutto (wysokość zasiłku podstawowego 100%).

Zmieni się także wysokość stypendium z tytułu odbywania stażu – od 1 stycznia 2010r. będzie to 860,40 zł brutto miesięcznie (120 % zasiłku podstawowego). Nowe stawki wprowadzone zostaną 1 stycznia 2010r. i przyznawane będą osobom, które nabędą do nich prawo w nowym roku.

Podstawa prawna
Art. 1 pkt 49, art.24 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 6, poz. 33).

 

 

 

Wągrowiec, 22.12.2009r.


   

Wągrowiec 22.12.2009

Projekty dla osób bezrobotnych realizowane przez inne jednostki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa

Uczestnicy

Kontakt

1

Bezpłatne szkolenia
 • prawo jazdy kat. C
 • operator wózka jezdniowego
 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • prawo jazdy kat. B i przedstawiciel handlowy
Osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia z powiatu wągrowieckiego, powyżej 45 roku życia OSK Autodrive
ul. Jarochowskiego 48a
60-248 Poznań
Tel: 061 662 69 70
0691 347 477
www.autodrive.com.pl
biuro@autodrive.com.pl
2 „Kierunek – praca”
Szkolenia i doradztwo zawodowe, które pomogą poruszać się po rynku pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy o pracę, posługiwać się komputerem w biurze.
Osoby po 45 roku życia, bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu powiatu wągrowieckiego DEA Konsulting
ul. Konopnickiej 6/4,
60-771 Poznań
tel. 061 661 12 00,
061 624 72 98
biuro@deakonsulting.pl
www.kierunek-praca.pl
3 „EDUKACJA NASZĄ SZANSĄ”
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
Osoby pow. 18 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Mieścisko EUROPROJEKT
ul. Ciechocińska 94
60-473 Poznań
tel. 061 842 25 19
maria-kobek@op.pl
Urząd Gminy Mieścisko pok. 3
4 „Spraw by 45+ stało się Twoim atutem na rynku pracy”
 • kurs komputerowy ECDL
 • kurs obsługi wózków widłowych
 • kurs na prawo jazdy kat. C lub C+E
Osoby po 45 roku życia, bez zatrudnienia w tym zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy z terenu powiatu wągrowieckiego „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
ul. Winna 2a
61-658 Poznań
tel. 067 349 94 40
skarżucha@profikurs.pl
www.45atutem.com.pl

5

“Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
Szkolenia dotyczące komunikacji, asertywności, stresu, autoprezentacji, organizacji pracy, posługiwania się komputerem, technologią informacyjną
Niepracujące osoby niepełnosprawne z terenu woj. Wielkopolskiego, zarejestrowane oraz niezarejestrowane w PUP Biuro Consultingowo – Handlowe GWARANCJA
ul. Szeherezady 27
60-195 Poznań
Tel. 061 662 55 20,
607 826 236
gwarancja@gwarancja.com.pl
6 “Szkolenia I doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”
Szkolenia:
- pracownik biurowy;
- przedstawiciel handlowy;
- magazynier;
- kasjer handlowy;
- język angielski.
Zwrot kosztów dojazdu, catering i materiały szkoleniowe.
Rolnicy zamierzający podjąć pracę lub działalność poza rolnictwem z terenu woj. Wielkopolskiego z wykształceniem co najwyżej średnim. Regionalne Biuro Projektu
ul. Ogrodowa 28
62- 561 Ślesin
tel. 519 323 886
www.przyszloscrolnikow.pl
7 „Przedsiębiorca to brzmi dumnie”
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności oraz nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie indywidualnej przedsiębiorczości.
Osoby z powiatu wągrowieckiego do 25 lat, zarejestrowane w PUP, z wykształceniem co najmniej średnim. Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Serbska 4, 61-696 Poznań
tel. 061 826 14 46, 607 961 464
Punkt Konsultacyjny
ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel. 067 26 20 108 w.72,
607 691 536
stowirr@interia.pl
www.przedsiebiorca-tobrzmidumnie.pl
8 „Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”
- kurs na prawo jazdy kat. B
- kurs z zakresu aktywnych form sprzedaży
- doradztwo zawodowe z budowania własnej kariery zawodowej
Osoby bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane) przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat z terenu powiatu wągrowieckiego, a w szczególności: kobiety, osoby do 25 lat, osoby niepełnosprawne, osoby pow. 45 lat, osoby z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. PRIMATT – EUROAKADEMIA
ul. Kościuszki 28
62-100 Wągrowiec
Tel. 501 744 123
euroakademia@primatt.pl
www.primatt.pl
9 „Nowe umiejętności szansą na rynku pracy”
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Kurs prawa jazdy kat. C+E
- kurs operatora wózków jezdniowych
- kurs spawania
Osoby bez zatrudnienia z powiatu wągrowieckiego w szczególności osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB”
ul. Libelta 20
62-100 Wągrowiec
Tel. 067 38 18 603, 600 423 733
szkolajezykowa.atb@interia.pl
10 „Nowy zawód dla odchodzących z rolnictwa”
Kurs obsługi biura i sekretariatu
Rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS lub pracownicy restrukturyzowanych zakładów pracy. Centrum Szkoleń Marleny Płonki
ul. Browarna 19
64-290 Piła
tel. 067 349 15 20
11 „Handel w Internecie. Projekt dla osób odchodzących z rolnictwa”
Kurs prowadzenia sklepu internetowego.
Pełnoletni rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. Mieszkańców, ze znajomością komputera Centrem Kompetencji
ul. Mickiewicza 33
Poznań
www.centrum-kompetencji.pl
biuro@centrum-kompetencji.pl
tel: 051 21 84 030
061 66 27 404
12 „Reorientacja zawodowa rolników szansą na rynku pracy”
Kursy:
- przedstawiciel handlowy
- samodzielny księgowy
- doradca ds. funduszy unijnych dla rolnictwa
- specjalista ds. sprzedaży internetowej
Osoby ubezpieczone w KRUS z terenu województwa wielkopolskiego. AGRO ABC
ul. Przemysłowa 1, Śrem
www.szkoleniadlarolników.pl
biuro@szkoleniadlarolników.pl
tel: 051 21 84 30
061 89 24 147
Miejsce szkoleń „Stajnia pod lasem” w Łosińcu.
13 „Akademia rozwoju”
Warsztaty dotyczące:
- sposobów dotarcia do pracodawców;
- aktywnego poszukiwania pracy;
- przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
- autoprezentacji;
- przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych;
- radzenia sobie ze stresem.
Osoby bezrobotne do 6 m-cy lub pracujące w następujących branżach:
- poligrafia
- przemysł odlewniczy;
- produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych;
- przemysł metalowy;
- cukrownictwo;
- produkcja mebli;
- przemysł metalurgiczny;
- usługi naprawcze;
- produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja odzieży
LibrentHR
ul. Poplińskich 10/6
61-573 Poznań
tel. 061 649 63 04
efs@librnethr.pl
www.outplacementwielkopolska.pl
14 „Człowiek – najlepsza inwestycja”
Bezpłatne szkolenia:
- kurs spawania
- kurs operatora koparko-ładowarki
- kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego
- kurs rachunkowości
- kurs kosmetyczny
- kurs komputerowy
Osoby bez zatrudnienia z powiatu wągrowieckiego z grup:
- długotrwale bezrobotni
- kobiety
- niepełnosprawni
- po 45 roku życia
Biuro Handlowe „EuroConsult”
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
Tel. 061 843 5169
biuro@bheuroconsult.pl
www.bheuroconsult.pl

   

Wągrowiec 16.12.2009

Powiat Wągrowiecki w czołówce rankingu powiatów wielkopolskich w pozyskiwaniu środków EFS !

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z konsorcjum PAG Uniconsult Sp. z o.o. i Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. przygotował raport końcowy z badań dotyczących Barier w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego. Badanie zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowanie to obejmuje: diagnozę barier utrudniających lub uniemożliwiających jednostkom aplikowanie o środki EFS, oszacowanie zainteresowania jednostek ubieganiem się o dofinansowanie projektów, identyfikacja czynników zwiększających zainteresowanie aplikowaniem o środki EFS i analizę możliwości absorpcyjnych JST. W badaniu uwzględniono skuteczność, efektywność i adekwatność działań jednostek JST.

Powiat Wągrowiecki przoduje w pozyskiwaniu środków EFS. Zajmuje pierwsze miejsce wraz z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w rankingu powiatów wielkopolskich pod względem liczby złożonych projektów EFS. Na wysokie miejsce Powiatu Wągrowieckiego miała wpływ wysoka skuteczność w aplikowaniu ośrodku UE poszczególnych jednostek powiatowych – także Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Bariery
w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego
w województwie wielkopolskim.
(dokument PDF)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
16.12.2009r.


   

Wągrowiec 01.12.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS nowych legitymacji ubezpieczeniowych, osoby bezrobotne będą zobowiązane do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zaświadczenia wydanego przez Urząd.

Osoby bezrobotne, które mają legitymacje ubezpieczeniowe, będą mogły w dalszym ciągu używać ich do poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie przypominamy, że brak dokumentu poświadczającego upoważnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, nie może być przyczyną ich odmowy: odpowiedni dokument można bowiem przedstawić w ciągu 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia.

Dokument poświadczający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (zaświadczenie, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej) zachowuje ważność przez 30 dni.


   

Wągrowiec 11.09.2009

UWAGA - WAŻNE dla PRACODAWCÓW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.Nr 136, poz.1119) – od dnia 26 sierpnia 2009 r. powiatowe urzędy pracy mogą realizować zadania określone w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.Nr 125, poz. 1035).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na wniosek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może dofinansować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą, koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy, pod warunkiem, że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami.


Bliższych informacji można uzyskać w tut. PUP – pokój 206.

Treść ustawy


   

Wągrowiec 10.08.2009

Informacja na temat nowych przepisów o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
 

5 sierpnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.Nr 115, poz.964 z 2009r.). Ustawa określa katalog osób, które mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, warunki, jakie powinny one spełniać oraz sposób i tryb udzielania pomocy.

O pomoc ubiegać się mogą wyłącznie osoby bezrobotne, którym przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a które utraciły pracę po dniu 1 lipca 2008 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane do 31 grudnia 2010 roku.

Druki niezbędne do uzyskania przez osobę bezrobotną pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego:


   

Wągrowiec 04.03.2009

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW PLANUJĄCYCH ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW

W związku z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009r., Dz. U. Nr 21, poz.114, które weszło w życie dnia 10 lutego), nastąpiły zmiany w zakresie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zezwolenia na pracę.

Została wyłoniona grupa państw, wobec których zastosowano uproszczony system powierzania pracy cudzoziemcowi, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy ważności wizy w celu wykonywania pracy: obok obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji włączeni zostali obywatele Mołdowy.

Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma jedynie obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie powinno być złożone w 2 egzemplarzach. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza zarówno na kopii jak i na oryginale wzmiankę o rejestracji.

Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i dla cudzoziemca.

(Wzór oświadczenia dostępne na stronie internetowej: www.pupwagrowiec.pl)

Z dniem 1 lutego br. uległy również zmianie przepisy (Dz. U. Nr 16, poz.84), regulujące zatrudnienie przez pracodawcę obcokrajowca z kraju nieobjętego uproszczoną procedurą. W procesie ubiegania się o stosowne zezwolenie pracodawca powinien złożyć do tutejszego Urzędu ofertę pracy, na podstawie której PUP zobowiązany jest wydać stosowna opinię:

Z opinią Powiatowego Urzędu Pracy oraz innymi wymaganymi dokumentami pracodawca zwraca się o wydanie zezwolenia do właściwego organu- Wojewody.

 

   

Wągrowiec 28.01.2009

Z dniem 1 lutego 2009r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 6, poz.33 z 2009r.). Nowelizacja wprowadza szereg zmian istotnych zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców.
Najważniejsze ze zmian to:

Nowelizacja ustawy w odmienny niż dotychczas sposób reguluje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tzw. instrumenty rynku pracy. W związku z tym trwają przygotowania nowych zasad, kryteriów oraz formularzy wniosków i innych dokumentów, dotyczących instrumentów rynku pracy. Ukażą się one na stronie internetowej tut. PUP w najbliższym czasie.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie zawiera wszystkich zmian, jakie wywołuje planowane wejście w życie znowelizowanych przepisów. Oprócz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianie uległy akty wykonawcze związane z subsydiowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych oraz z udzielaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacją doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Do stosowania niektórych nowych instrumentów niezbędne jest wydanie dodatkowych przepisów wykonawczych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu zmian i nowych uregulowań można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22 lub telefonicznie: 067 26 21 081 (numer centrali).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (4,5 MB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009r.


   

Wągrowiec 27.01.2009

Zmiana w ubezpieczeniach zdrowotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie nowelizacji do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) informuje:

Z dniem 01 stycznia każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy i zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez swojego współmałżonka u innego płatnika niż urząd pracy  podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zgłoszenia bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego przez urząd pracy tj. od 01.01.2009r. należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 67 cyt. ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne jako członkowie rodziny np. współmałżonek lub uczące sie dziecko w wieku do 26 lat, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące zatrudnienia nadal ubezpieczenie zdrowotne posiadają przy swoim współmałżonku lub rodzicach.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP, pokój 104 i 105, tel. 067 26 21 081 wewn. 257, 260, 265, 266, 278

Podstawa prawna:


   

Wągrowiec 27.01.2009

Informacja dotycząca PIT-11

Od dnia 02 stycznia 2009 roku będą dostarczane za pośrednictwem poczty informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za 2008 rok.

Na podstawie powyższych informacji każdy indywidualnie zobowiązany jest dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


   

Wągrowiec 15.01.2009

Uwaga!!

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 166 poz. 1172 z dnia 24 sierpnia 2007r.) Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2009r. wszystkie osoby bezrobotne są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.