Ogłoszenia - archiwum - 2007 rok


Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


 

 

Wągrowiec 18.12.2007

W dniu 18 grudnia br. w siedzibie PUP odbyło się ostatnie w 2007 roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. Członkowie Rady zatwierdzili  zmiany przeznaczenia środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz propozycje planu szkoleń  dla osób bezrobotnych na 2008 rok. Zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz z wymogami standardów rynku pracy, których wdrażanie rozpoczęto w PUP od 1 grudnia br.


 

Wągrowiec 03.12.2007

30 listopada 2007r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry Dla Europy „Studia podyplomowe skutecznym narzędziem kształcenia  kadr instytucji rynku pracy”. Projekt ten przygotowany został w ramach Działania 1.1, Schemat B, Priorytet 1 SPO RZL 2004-2006 i był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt skierowany był wyłącznie do 125 pracowników instytucji rynku pracy w województwa wielkopolskiego. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a tym samym  usprawnienie  funkcjonowania instytucji rynku pracy.

W  przedsięwzięciu tym uczestniczyło 4 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu, którzy byli słuchaczami studiów na kierunkach: system rachunkowości i system podatków (Małgorzata Skrzyszowska), doradztwo zawodowe (Małgorzata Gogolewska, Piotr Malczewski) oraz  pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej (Sławomir Maciaszek).

Podczas uroczystości wręczono dyplomy oraz świadectwa ukończenia studiów,  wcześniej jednak głos zabrali: prof. dr hab. Bogusław Bakuła – rektor WSZ KDE, Zdzisław Sawala – Dyrektor WUP Poznań, Marek Fertig – kierownik projektu oraz Agnieszka Kubicka – Kaciczak kierownik studiów podyplomowych. W imieniu grona pedagogicznego przemawiała  dr Renata Michalak, a w imieniu uczestników projektu Sławomir Maciaszek - co było niewątpliwym wyróżnieniem dla Powiatu Wągrowieckiego.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 03.12.2007

29 listopada  w siedzibie  Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyła się konferencja  prasowa podsumowująca realizację czterech programów prozatrudnieniowych,  realizowanych w 2007 roku przy współfinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te były  realizowane w ramach Schematów A w Działaniach 1.2 („Dobry Początek”, „START”) i 1.3 („Zielone światło” i „POWRÓT”) Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Podczas konferencji obecni byli: Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, reprezentanci wągrowieckiego Urzędu Pracy - Dyrektor Beata Korpowska, specjalista ds. programów rynkowych Sławomir Maciaszek, a także przedstawiciele lokalnych mediów – dziennikarze: Mariusz Kutka (Głos Wągrowiecki) oraz Arkadiusz Dembiński (Tygodnik Wągrowiecki).

W trakcie spotkania zgromadzeni mogli zapoznać się z: aktualnym stanem bezrobocia  w powiecie, informacją statystyczną i dokumentacją fotograficzną kończących się wspomnianych powyżej 4 projektów oraz ogólnymi założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 09.11.2007

30 października 2007r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się szkolenie o tematyce "Problematyka rynku pracy w kontekście projektów finansowanych z EFS". Szkolenie prowadziła pani Bożena Bogdanowicz- trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Pile.

W trakcie szkolenia zostały przedstawione i omówione informacje dotyczące aktualnego stanu bezrobocia, realizacji dotychczasowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także możliwości wynikające z realizacji w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W szkoleniu uczestniczyły pracownice Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, OPS w Damasławku oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Przygotowała:
Rozalia Bachorska
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 29.10.2007

Informacja na temat zmian w przepisach dotyczących osób bezrobotnych

Od 26 października 2007r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z dnia 1 maja 2004r. z późn.zm.). Test ustawy nowelizującej został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 176 z dnia 25 września 2007r., poz.1243.

Nowelizacja ta wprowadza m.in. następujące uregulowania:

 1. doprecyzowanie definicji osoby bezrobotnej oraz wprowadzenie kategorii osoby bezrobotnej bez doświadczenia zawodowego (jest to osoba, która była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres krótszy niż 6 miesięcy)

 2. zwiększenie maksymalnej wysokości dodatku aktywizacyjnego dla bezrobotnych z prawem do zasiłku podejmujących zatrudnienie z 30 do 50% zasiłku

 3. poszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania z finansowanych ze środków publicznych form aktywizacji, czyli osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy (uprawnione kategorie osób:

 1. zwiększenie wysokości stypendium z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego ze 100 do 140% zasiłku dla bezrobotnych

 2. dodatki aktywizacyjne, stypendia z tytułu odbywania  przygotowania zawodowego  i stażu przyznane osobom bezrobotnym przed dniem 26 października 2007r. są wypłacane w dotychczasowej wysokości, z uwzględnieniem waloryzacji.

Wągrowiec, 29 października 2007r.


 

 

Wągrowiec 16.10.2007

 

Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu

PROJEKT
Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

KURSY
DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI i NEUROLOGICZNYMI
FINANSOWANE Z FUNDUSZU UE
 

Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej planuje rozpoczęcie szkoleń dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi finansowanych ze środków unijnych.

Proponujemy intensywne szkolenie medyczne wraz z ćwiczeniami (100 godzin, 10 dni w przypadku opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i 50h, 5 dni w przypadku opieki nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi). Szkolenia przeznaczone byłyby dla osób bezrobotnych pragnących podjąć pracę w charakterze opiekunów oraz dla osób pracujących w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej itp., chcących poszerzyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Szkolenia byłyby refundowane w całości ze środków unijnych. Ponadto uczestnicy będą mogli liczyć na zwrot kosztów dojazdu, a w przypadku szkoleń w Poznaniu również na bezpłatny nocleg.

Przewidywany termin szkoleń - koniec 2007 roku oraz rok 2008. Miejsce szkoleń- miasta powiatowe lub Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.

Warunkiem realizacji projektu jest zainteresowanie ewentualnych uczestników. Bardzo prosimy o pilne pisemne zgłaszanie chęci do wzięcia udziału w kursach.

(Zgłoszenie na tym etapie projektu nie jest zobowiązujące.)

Kontakt:
61-855 Poznań, ul. Mostowa 6
tel. (061) 852 99 20  tel./fax. (061) 8516367
www.wcem.edu.pl    biuro@wcem.edu.pl


 

 

Wągrowiec 11.10.2007

Pogadanka dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 11 października 2007 r. odbyła się pogadanka dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu. W pogadance uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Pogadankę prowadził Piotr Malczewski, lider Klubu Pracy w PUP w Wągrowcu. Tematem spotkania było przedstawienie działalności urzędu, jego roli w pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby zaproszone zostały zapoznane z różnymi formami pomocy osobom bezrobotnym.

Po pogadance doradca zawodowy Rozalia Bachorska przeprowadziła spotkanie grupowe, doradcze dotyczące możliwości szkoleń dla osób niepełnosprawnych, finansowanych z PFRON.

Przygotował:
Piotr Malczewski
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 10.10.2007

Uwaga !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza zorganizować w ramach Programu Aktywna Kobieta szkolenia w zakresie:

Szkolenie adresowane dla:

Bliższe informacje i zapisy: pok. 203 i  205 w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Kolejowa 22, tel. 067 26 21 081 wew. 252 oraz 254


 

 

Wągrowiec 08.10.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, z niepokojem obserwuje praktyki przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, polegające na bezprawnym powoływaniu się na współpracę z tut. Urzędem, w celu pozyskania przyszłych klientów.

Coraz częściej pojawiają się sygnały ze strony pracodawców i osób zainteresowanych, dotyczące nachalnego niepokojenia osób bezrobotnych odbywających staż, przygotowanie zawodowe – propozycjami ubezpieczeń, funduszy emerytalnych itp., przez przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

Urząd Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje do publicznej wiadomości (siedziba PUP, strony internetowe) wykazy pracodawców z  którymi zawarto umowy. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych korzystają z tych informacji i poszukują w wymienionych zakładach pracy potencjalnych klientów. Jednak ich działalność nie ma żadnego związku z działaniami  tut. Urzędu Pracy, a powoływanie się czy wręcz „podszywanie” pod Urząd jest niezbyt uczciwą próbą zdobycia zaufania.

Dlatego prosimy zarówno osoby bezrobotne odbywające staże  lub przygotowanie zawodowe, jak i pracodawców o zwrócenie uwagi na powyższy proceder.


 

 

Wągrowiec 08.10.2007

Prelekcja w gołanieckim Zespole Szkół

Dnia 03 października 2007 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  uczestniczyli w zorganizowanej dla gimnazjalistów, przez Zespół Szkół w Gołańczy, prelekcji na temat działania wągrowieckiego Urzędu Pracy na rzecz ograniczania bezrobocia w Powiecie Wągrowieckim. Dzięki prezentacji multimedialnej pracownicy urzędu zobrazowali jaka jest skala problemu bezrobocia w powiecie i jakie działania zostają podjęte, aby ograniczać jego zasięg. Na wstępie Sławomir Maciaszek przedstawił podział organizacyjny urzędu i omówił zadania  jakie realizują poszczególne referaty. Rozalia Bachorska zaprezentowała zasady działania Klubu Pracy oraz opowiedziała szczegółowo o wsparciu jakie świadczy doradca zawodowy. Zaprezentowano przykłady projektów skierowanych do młodych bezrobotnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Pracownicy PUP w toku dyskusji z gołanieckimi gimnazjalistami poruszali sprawy związane z tematyką zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dyskryminacją kobiet na rynku pracy, a także zachęcali młodzież do przemyślanego wyboru dalszego kierunku nauki. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów. Było ono jednym z kilku cyklicznych spotkań przedstawicieli różnych instytucji z młodzieżą gimnazjalną, realizowanych w ramach szerszego projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przygotowali:
Rozalia Bachorska
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 21.09.2007

W dniu 18 września br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wągrowieckim.

 2. Przedstawienie i zaopiniowanie propozycji zmian planu wydatków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych na 2007 rok.

 3. Przedstawienie wniosków o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2007 rok.

 4. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie świadczenia z Funduszu Pracy.

 5. Wolne wnioski.


 

 

Wągrowiec 18.09.2007

UWAGA !

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że do dnia 31 października 2007 roku można składać wnioski w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wyżej wymienione wnioski można znaleźć w zakładce Do pobrania


 

 

Wągrowiec 13.09.2007

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA realizuje ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pt. „Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile”.
Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile (PCWOP) jest punktem doradczo - informacyjnym dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających na terenie powiatu pilskiego.
Jest miejscem spotkań organizacji społecznych w celu wzmacniania współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw.
Naszą misją jest pomoc organizacjom w nawiązywaniu partnerstwa i działania wokół wspólnych  obszarów i zainteresowań.

Zapraszamy do PCWOP wszystkie zainteresowane osoby.

Biuro Centrum dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 przy ul. Walki Młodych 30 pokój 6 w Pile.

Pomagamy:

Program Centrum oferuje:

Adresaci działań: stowarzyszenia, fundacje, ruchy, grupy nieformalne, grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji, wolontariusze, studenci, seniorzy, osoby niepełnosprawne, bezrobotni.

 

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu cykl tematów szkoleniowych naszego centrum.

Cykl szkoleń adresujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, oraz osób zainteresowanych tematyką organizacji społecznych.

Do prowadzenia szkoleń zaprosiliśmy cenionych specjalistów i trenów.

Szkolenia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, co stwarza niepowtarzalną możliwość do otwartej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w następujących terminach:

I Termin : 05-07.10.2007 (piątek, sobota, niedziela)

II Termin : 26-28.10.2007 (piątek, sobota, niedziela)

III Termin : 16-18.11.2007 (piątek, sobota, niedziela)

Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 lub pod numerem telefonu 067 214 66 59, oraz drogą elektroniczną: pcwop@wp.pl

Zaproszenie
Mini biuletyn pt. NOWINKA
Zgłoszenie uczestnictwa

Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile
ul. Walki Młodych 30, pokój 6
telefax 067 2146659
e-mail: pcwop@wp.pl
GG: 4242102
Skype: CID Piła, Artur Łazowy
Justyna Budzińska – dyrektor, tel. 502 25 00 65
Artur Łazowy – prezes, tel. 601 97 06 79


 

 

Wągrowiec 07.09.2007

Na podstawie art. 66 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177z 2004r.z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 137.000 euro w II półroczu 2007r. w ramach projektu „START”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową :

Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B -
Nazwa instytucji: SZKOLENIOWIEC PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński
Adres: 60-161 Poznań, ul. Babimojska 1/11
Cena brutto : 20.400, 00 zł
Data podpisania umowy: 28.08.2007r.

Kurs spawacz metodą MAG i TIG
Nazwa instytucji : Uniwersytet Oświatowy
Adres : 64-920 Piła, ul. Kossaka 118
Cena brutto :  29.255,00 zł
Data podpisania umowy : 30.08.2007r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.

Przygotowała:
Małgorzata Gogolewska
PUP Wągrowiec


 

     

Wągrowiec 06.09.2007

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z Duńskim Ministerstwem Pracy (Danish Labour Authority) oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy w organizacji duńskiego projektu wizyty "mobilnego" autobusu w Poznaniu. Autobus między 10 a 14 września 2007r. odwiedzi następujące miasta: Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Poznań.

Przedsięwzięcie ma charakter informacyjny oraz ma na celu przeprowadzenie rekrutacji dla osób poszukujących pracy w Danii. Polega ono na udostępnieniu odwiedzającym w zaparkowanym autobusie miejsc do konsultacji z gośćmi z Danii, wypełniania aplikacji, na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych do pracy w Danii oraz na udostepnianiu stanowisk internetowych, przy których można będzie przeglądać strony internetowe dotyczące duńskiego rynku pracy.

Ponadto planuje się rozmieszczenie 6 namiotów w pobliżu autobusu, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja do pracy w Danii a także wyświetlana będzie prezentacja na temat pracy w Danii. Jeden z namiotów zarezerwowany zostanie na obsługę prasową oraz dystrybucję materiałów promocyjnych dla prasy.

Poznań - Plac Mickiewicza godzina 10:00 - 15:00.


 

    

Wągrowiec 05.09.2007

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że firma „Szkoleniowiec” PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński z Poznania realizuje Projekt pt.
„Teraz JA! Szkolenia zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest udzielenie wszechstronnego wsparcia 585 kobietom bezrobotnym z Wielkopolski poprzez udział w szkoleniach zawodowych – podnoszących poziom kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej, których warsztatowa forma ma pomóc w określaniu własnego potencjału, podniesieniu samooceny, planowaniu i inicjowaniu aktywności na rynku pracy. Projekt poprzez proponowane formy wsparcia przyczyni się do podniesienia statusu zawodowego i społecznego kobiet, a także jest formą promocji idei równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach ww. Projektu „ Szkoleniowiec” PHSU K. Tuczyńska, R. Tuczyński planuje zorganizowanie w Wągrowcu szkolenia w terminie 04.10-19.10.2007r. pt.
„Kurs komputerowy dla początkujących i kurs aktywizacji zawodowej kobiet”

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ
Podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym 1
Mistrz klawiatury 5
Windows 12
MS Word 16
MS Excel 18
Internet 6
Egzamin 2
Kurs aktywizacji zawodowej kobiet 24
RAZEM 84

Uczestnikom kursu – Beneficjentom Ostatecznym Projektu zapewniamy:

Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:

Dokumenty zgłoszeniowe:

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o zgłoszenie się do   Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pokój nr 203

Szczegółowe Informacje dotyczące Projektu można uzyskać:


 

Wągrowiec 03.09.2007

Informacja o audycie projektów współfinansowanych z EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje następujące projekty, podlegające obowiązkowi przeprowadzenia audytu:

Lp. Nazwa Wartość Czas realizacji Numer umowy
1. Zielone światło 781.943,00PLN 01.02.2007–30.11.2007 SPO RZL/2.30/I/1.3a/15/07
2. START 430.840,20PLN 01.05.2007–30.11.2007 SPO RZL/2.30/I/1.2a/11/07
3. POWRÓT 242.134,60PLN 01.05.2007–30.11.2007 SPO RZL/2.30/I/1.3a/40/07

Celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że realizacja każdego z projektów przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne.
Zakres przedmiotowy audytu każdego z projektów musi obejmować  w szczególności:

Audyt powinien zostać zakończony wydaniem opinii i raportu z audytu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w tym zakresie. Badanie dokumentacji należy przeprowadzić metodą kompletną za okres od początku realizacji projektu do dnia wydania opinii i raportu z audytu.
Audyt projektów powinien zakończyć się do dnia 31.10.2007r.

Realizator audytu powinien spełniać następujące warunki:

 1. powinien być podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie  (Dz. U. z 2001, nr 31 poz. 359 z późn. zm.),

 2. powinien być podmiotem zatrudniającym osoby:
  - posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
  - posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  - posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego,
  - spełniające wymogi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

 3. powinien być podmiotem posiadającym doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których były podejmowane działania o podobnym charakterze,

 4. powinien posiadać doświadczenia związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,

 5. powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu audytu,

 6. powinien mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych,

 7. powinien zatrudniać osoby spełniające wymóg bezstronności i niezależności od danego beneficjenta, od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPORZL.

Firmy, które spełniają wszystkie warunki zawarte w niniejszym piśmie oraz w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, prosimy o złożenie oferty finansowej, terminowej oraz dotyczącej składu osobowego zespołu proponowanego do przeprowadzenia  audytu (osobno dla każdego z projektów).

Prosimy także o przedstawienie propozycji przebiegu audytu, wykazu zrealizowanych audytów w ciągu ostatnich 2 lat oraz informacji i oświadczeń potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i potencjału do otrzymania zlecenia wykonania audytu na projekty realizowane przez tut. PUP.

Z wybranym realizatorem audytu zostanie podpisana  umowa w terminie do końca września 2007r. Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem umowy – z wybranym realizatorem audytu -niezbędne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających sytuację formalną i ekonomiczną.

Ze względów organizacyjnych, proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, jednak nie później niż do 14.09.2007r.

Z poważaniem
Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

Niniejsze postępowanie ma na celu wybranie realizatora z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, wynikających z zaplanowanych na ten cel środków. Z uwagi na zaplanowaną w projektach kwotę środków nie jest w tym przypadku wymagany tryb przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne określony w powoływanej ustawie Prawo Zamówień Publicznych.


 

 

Wągrowiec 30.08.2007

Na podstawie art. 66 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177z 2004r.z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 137.000 euro w II półroczu 2007r. w ramach projektu „START”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs opiekunka z językiem niemieckim -
Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S w Pile
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2B  
Cena brutto: 13.000,00 zł
Data podpisania umowy: 28.08.2007r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.

Przygotowała:
Małgorzata Gogolewska
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 30.08.2007

Na podstawie art. 66 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177z 2004r.z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 137.000 euro w II półroczu 2007r. w ramach projektu „START”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację poszczególnych szkoleń wybrano następujące instytucje szkoleniowe :

Kurs przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
Nazwa instytucji:  ATC s. c.  w Poznaniu
Adres: 60-204 Poznań, ul. Dmowskiego 85
Cena brutto :  8.360, 00 zł
Data podpisania umowy:   13.08.2007r.

Kurs języka angielskiego z obsługą komputera
Nazwa instytucji : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres : 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto :  20.000, 00 zł
Data podpisania umowy:   28.08.2007r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostki szkoleniowe, spełniające warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którymi przeprowadzono negocjacje.

Przygotowała:
Małgorzata Gogolewska
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 29.08.2007

Dnia  28 sierpnia  2007 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne noszące tytuł „Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach 2007–2013 – Działania w obszarze rynku pracy”.

Spotkanie to, zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy i przeznaczone było dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze rynku pracy w Wielkopolsce m.in.: Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie  oraz organizacji pozarządowych. Jego celem było przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze rynku pracy oraz przedstawienie doświadczeń z pierwszego okresu programowania z lat 2004 - 2006.

Z uwagi na dużą praktykę Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w zakresie realizacji projektów  i wykorzystania środków  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań 1.2, 1.3, 1.5 oraz 1.6 Priorytetu 1 Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich, przedstawiciele wągrowieckiego urzędu wystąpili na tym spotkaniu w charakterze prelegentów. Dyrektor  wągrowieckiego Urzędu Pracy Beata Korpowska  słowem wprowadzenia  przedstawiła ogólną sytuację na rynku pracy oraz omówiła korzyści i  problemy wynikające z realizacji projektów EFS. Specjalista ds. programów rynkowych Sławomir Maciaszek dokonał prezentacji wszystkich projektów realizowanych przez PUP Wągrowiec przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z projektów  dla bezrobotnych kobiet i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwale (ponad 24-miesięczne) pozostawanie bez zatrudnienia.

Oprócz prezentacji wągrowieckiego urzędu, około 100 - osobowa grupa zaproszonych z całej Wielkopolski gości mogła zobaczyć dorobek projektowy Wielkopolskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Downa. Przedstawiciele WUP Poznań omówili natomiast założenia i najbliższe plany realizacyjne dotyczące  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a reprezentantka Regionalnego Ośrodka  Europejskiego Funduszu Społecznego z Poznania zaprosiła do korzystania z usług doradczych i szkoleniowych oferowanych przez ROSzEFS przy projektowaniu działań współfinansowanych z EFS. 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 28.08.2007

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Krok po wolontariat – program pilotażowy dla wykluczonej młodzieży, instytucji i organizacji pozarządowych”.

Projekt jest realizowany w następujących  powiatach: poznańskim, wągrowieckim, chodzieskim, pilskim, nowotomyskim, ostrowskim oraz konińskim. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia młodzieży tzw. trudnej poprzez promowanie idei wolontariatu.

Obecnie prowadzimy nabór na III edycję szkoleń, skierowanych do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych, z zakresu:

Szkolenia rozpoczną się 10 września i potrwają do 22 września

Terminy szkoleń:

Jednocześnie prowadzimy rekrutację dwóch grup młodzieży między 18 a 24 rokiem życia.

Młodzież w ramach projektu:

Terminy rekrutacji dla 1 grupy:

Terminy rekrutacji dla 2 grupy:

Po przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy odbędą praktyki i szkolenia w następujących terminach:

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.krokpowolontariat.pl a szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć pod numerem infolinii 0 801 308 080.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Centrum Wolontariatu zapewnia wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia, wyżywienia podczas szkoleń.


 

 

Wągrowiec 27.08.2007

Na podstawie art. 66 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177z 2004r.z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 137.000 euro w II półroczu 2007r. w ramach projektu „START”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację poszczególnych szkoleń wybrano następujące instytucje szkoleniowe:

Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej -
Nazwa instytucji: Apeks Sp. z o. o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
Adres: 64-920 Piła, ul. Grunwaldzka  
Cena brutto : 7.000, 00 zł
Data podpisania umowy: 13.08.2007r.

Kurs mała księgowość z programem FAKT -
Nazwa instytucji: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec
Cena brutto: 11.500,00zł
Data podpisania umowy: 13.08.2007r.

Kurs prawo jazdy kategorii C -
Nazwa instytucji: Ośrodek Szkolenia Kierowców s. c. Krzysztof, Sylwia Kapałczyńscy
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 10
Cena brutto: 18.645,00 zł
Data podpisania umowy: 13.08.2007r

Kurs języka angielskiego –
Nazwa instytucji: O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
Adres: 20-705 Lublin, ul. Boh. Monte Cassino 53
Cena brutto:15.000,00 zł
Data podpisania umowy: 13.08.2007r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostki szkoleniowe, spełniające warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którymi przeprowadzono negocjacje.

Przygotowała:
Małgorzata Gogolewska
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 14.08.2007

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie - szkolenia

Firma szkoleniowo-doradcza ATC s.c. realizuje cykl szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie". Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany w ramach SPO RZL działanie 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodardki" schemat b.

W szkoleniu mogą wziąć udział właściciele, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku nie krócej niż 6 miesięcy.

Więcej informacji na stronie ATC s.c.


 

 

Wągrowiec 13.08.2007

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Europejską Grupa Doradczą organizuje bezpłatne szkolenia dla bezrobotnej młodzieży w ramach projektu:
„Krok po wolontariat program pilotażowy dla wykluczonej młodzieży, instytucji, organizacji pozarządowych”.

Szczegółowe informacje:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Poznańska 46-48/3
tel. 061 848 10 26
www.wolontariat.org.pl/poznan
lub PUP Wągrowiec pok. 205 / II piętro, tel. (067) 26 21 081 wew. 254

Przygotowała:
Monika Zawadzka
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 25.07.2007

Informacja dotycząca wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1116 i Dz.U. z 2007 r. Nr 120 poz. 824)

Znowelizowane rozporządzenie (§2 pkt 27) przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców – obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane  w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §2 pkt 27 ww. rozporządzenia  jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy (mogą zmieniać pracodawcę) lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Oświadczenie jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 2 pkt 27 ww. rozporządzenia ( wzór oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie powinno być złożone wraz z kopią. PUP umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

Osoby, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji, mogą korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.. Przepis § 2 pkt 27 tego aktu obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Tytuł

Wersja
Word

Wersja Zip

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 

 

Wągrowiec 19.07.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Schemat A Priorytet 1 SPO RZL, w ramach :
Działania 1.2. projekt pn.: „START” oraz Działania 1.3 projekt pn.: „POWRÓT”
Realizacja szkoleń przewidziana jest na II półrocze 2007.

Szkolenia obejmują następujące kierunki:

Działanie  1.2 „START”
1) kurs spawacza – MAG i TIG 
2) kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
3) kurs prawa jazdy kat. „C” 
4) kurs opiekunki z językiem niemieckim
5) kurs języka angielskiego
6) mała księgowość z programem komputerowym FAKT 
7) przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”

Działanie 1.3 „POWRÓT”
1) kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
2) kurs spawacza MAG i TIG
3) kurs na licencję pracownika ochrony II stopnia

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia 08.08.2007r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 0 67 26 21 081 w. 252 i 254.


 

Wągrowiec 18.07.2007

Uwaga !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizując projekt aktywizacji osób bezrobotnych pn. MAM PLAN informuje o możliwości przeszkolenia osób młodych do 25 roku życia, zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie do 3 miesięcy, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, w zakresie :

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)”

Szkolenie realizowane będzie na przełomie miesiąca września i października 2007r.

Bliższe informacje i zapisy w pokoju nr 203 lub 205 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu lub telefonicznie pod numerem: 067 26 21 081 wew. 252 lub 254.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

 

Wągrowiec 17.07.2007

Wiktor nie liczy na Twoje współczucie, ale Twoja firma może liczyć
na dofinansowanie do jego wynagrodzenia
i szereg innych korzyści związanych
z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
Zatrudniając niepełnosprawnych możesz zyskać:

- Dofinansowanie do ich wynagrodzeń
- Zwrot kosztów za szkolenia pracowników
- Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy
- Refundację kosztów zatrudnienia asystenta pracy osoby niepełnosprawnej
- Ulgi w składkach ZUS
- Zwolnienie z wpłat na PFRON

Informacje szczegółowe:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, tel (022) 50 55 500
WWW.PELNOSPRAWNIWPRACY.PL

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 11.07.2007

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

        Bliższe informacje można uzyskać - pokój 102, I piętro Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.


 

 

Wągrowiec 05.07.2007

Projekt Mam plan ! rozpoczęty

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu rozpoczął realizację projektu Mam plan ! Jest on skierowany do młodych bezrobotnych.  Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia jest rekrutacja  dokonana przez pośredników i doradców zawodowych oraz rozmowa  doradcza z doradcą zawodowym. Osoba bezrobotna przygotowuje z pomocą doradcy Indywidualny Plan Działania (IPD) – czyli własną ścieżkę kariery zawodowej. Takie działanie służy zwiększeniu aktywności osoby bezrobotnej, w kierunku znalezienia zatrudnienia, stażu, rozpoczęcia własnego biznesu czy uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia. IPD pozwala na ocenę predyspozycji bezrobotnego oraz pozwala mu zaprezentować posiadane atuty i możliwości zawodowe. Pierwsze rozmowy doradcze z przygotowaniem IPD rozpoczęły się 04 lipca 2007r. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie – rekrutacja trwa nadal !

Informacje  o projekcie:

Przygotowali:
Rozalia Bachorska
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 02.07.2007

Projekty PUP Wągrowiec START i POWRÓT ocenione !

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował, iż zostało zakończone drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu Otwartego nr SPO RZL/2/07 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.2 schemat a) oraz Działania 1.3 schemat a). Na liście rankingowej, stworzonej na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w dniach 20 - 22 czerwca 2007 r., projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  START i POWRÓT zajęły miejsce w ścisłej czołówce wniosków o dofinansowanie projektu.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 SCHEMAT a)

Miejsce Beneficjent
/PUP
Tytuł Kwota
dofinansowania
Średnia
arytmetyczna
1 Ostrzeszów „Wsparcie na starcie” 110 922,00 82,50%
2 Piła „Szansa dla młodych” 250 000,00 82,00%
3 Wągrowiec „Start” 390 660,53 80,75%
4 Gostyń „Nowy start” 299 633,00 80,00%
5 Śrem „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa kluczem do sukcesu” 506 101,07 79,25%
6 Wolsztyn „Młodość kluczem do sukcesu” 249 628,85 79,125%
7 Grodzisk Wlkp. „Wsparcie na starcie” 369 790,42 78,00%
7 Szamotuły „Twój Start” 327 360,28 78,00%
9 Ostrów Wlkp. „Przepis na pracę” 369 300,00 76,50%
10 Rawicz „Klucz do przyszłości zawodowej” 117 301,60 76,25%
11 Poznań „Dobry początek” 690 000,00 76,00%
12 Jarocin „Młodzież – aktywny start” 1 006 350,00 75,00%
13 Turek „Lepszy start. Aktywizacja zawodowa młodzieży w powiecie tureckim” 193 999,20 74,00%
14 Międzychód „Szansa dla nas” 113 375,10 73,00%
15 Nowy Tomyśl „Szybki start” 50 400,00 72,75%
15 Chodzież „Rynek pracy – dla aktywnej młodzieży” 347 142,00 72,75%
17 Pleszew „Młode Wilki” 762 850,12 72,50%
18 Gniezno „Zdobywam doświadczenie” 512 490,00 67,50%

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 SCHEMAT a)

1 Piła „Podejmij wyzwanie” 250 000,00 84,00%
2 Ostrów Wlkp. „Przepływ możliwości” 203 498,54 83,00%
3 Grodzisk Wlkp. „Powrót przez własny biznes” 124 991,22 82,50%
4 Ostrzeszów „Aktywność Twoją szansą” 294 589,96 81,00%
4 Wągrowiec „Powrót” 220 515,85 81,00%
6 Turek „Zawód z przyszłością. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie Tureckim” 143 073,39 80,50%
7 Krotoszyn „Czas na zmianę” 689 142,12 80,00%
8 Kalisz „25 plus” 100 000,00 78,75%
9 Pleszew „Szansa na powrót” 492 790,13 78,50%
10 Chodzież „Nowe możliwości dla długotrwale bezrobotnych” 144 027,00 77,50%
11 Poznań „Gotowi do zmian” 310 000,00 76,00%
12 Wolsztyn „Od bierności do aktywności” 191 802,24 75,00%
13 Gostyń „Twoja szansa” 145 844,00 73,50%
14 Szamotuły „Lepsze jutro” 512 540,19 69,50%

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP


 

Wągrowiec 29.06.2007

KONFERENCJA PRASOWA

28 czerwca 2007 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyła się konferencja  prasowa. W jej trakcie zostały przedstawione i omówione informacje dotyczące aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz stopnia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekty przygotowane w ramach Priorytetu 1 SPO RZL 2004-2006 w Działaniu 1.2 Schemat A - Dobry Początek, START oraz w Działaniu 1.3 Schemat A - Dobry Powrót, Zielone światło, POWRÓT), a także  możliwościach wynikających z nowych projektów aktywizacji bezrobotnych realizowanych przez PUP Wągrowiec ze środków krajowych (MAM PLAN, Lepsze kwalifikacje).

W konferencji uczestniczyli dziennikarze: Wągrowieckiej Telewizji Kablowej, Tygodnika Wągrowieckiego oraz Głosu Wągrowieckiego. Pytania dziennikarzy dotyczyły m.in.: danych statystycznych o bezrobociu w powiecie, wielkości środków finansowych na aktywizację bezrobotnych w 2007 roku, tematów i liczbie wolnych szkoleń założonych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz środków krajowych, możliwościach uczestnictwa przez młodych bezrobotnych w stażu zawodowym oraz warunkach otrzymania jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej  

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP


 

 

Wągrowiec 26.06.2007

        W najbliższym czasie zostanie uruchomiony projekt MAM PLAN przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu,  przygotowany w ramach Programu działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży „Praca dla młodych – Dobry start”. Jest on skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku  życia oraz bezrobotnych do 27 roku życia, którzy ukończyli studia wyższe - mających trudności ze znalezieniem pracy. W programie uczestniczyć będą przede wszystkim ludzie młodzi pozostający w rejestrze bezrobotnych krócej niż 3 miesiące. Projekt MAM PLAN umożliwi: zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego osobom kończącym edukację, przystosowanie kwalifikacji zawodowych młodych bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz wsparcie młodych przedsiębiorczych, planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

        Rekrutacja odbywać się będzie poprzez doradcę zawodowego oraz pośredników pracy. Zostanie wyłoniona grupa 77 osób spełniających kryteria udziału w programie i wyrażających zainteresowanie udziałem w nim. Następnie dla tych osób zostaną przygotowanie Indywidualne Plany Działania po czym uczestnicy zostaną skierowani do odbycia staży zawodowych (40 osób)  oraz szkoleń (28 osób). Planowane są szkolenia w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, tj. operator wózków jezdniowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs profesjonalnej obsługi klienta z modułem zaawansowanej obsługi komputera; dodatkowo każde szkolenie będzie zawierało w sobie moduł poświęcony technikom aktywnego poszukiwania pracy. Założono także udzielenie jednorazowych środków finansowych 5 młodym bezrobotnym, a ponadto 4 młodych bezrobotnych skierowanych zostanie na stanowisko pracy u pracodawcy doposażone lub wyposażone ze środków finansowych założonych w projekcie.

Informacje  o projekcie:

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 06.06.2007

Uwaga!!!

Masz szanse zdobyć Lepsze kwalifikacje !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu opracował kolejny projekt aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt ten nosi nazwę „Lepsze kwalifikacje” i został przygotowany w  ramach programu krajowego „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)”. Celem projektu jest przede wszystkim przygotowanie do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy,  poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przewiduje się, że  przedsięwzięcie to - skierowane do 85 bezrobotnych osób - będzie realizowane w Powiecie Wągrowieckim od 01 lipca do  31 grudnia  2007 roku. Projekt adresowany jest do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, mających znaczne trudności ze znalezieniem pracy, tj. bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia oraz niepełnosprawnych.

W projekcie „Lepsze kwalifikacje” jako wsparcie przewiduje się:  

Po zakończeniu procesu szkoleniowego, uczestnicy szkoleń zawodowych zostaną objęci warsztatami aktywnego poszukiwania pracy (w ramach urzędowego Klubu Pracy), a następnie pomocą pośrednika pracy w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy.

Informacje  o projekcie:

Maria Sacha  - Kierownik Referatu rynku pracy pok. 103 / I piętro PUP tel. 067/ 2621081 wew. 264

Małgorzata Gogolewska – Doradca zawodowy  pok. 203 / II piętro PUP tel. 067/ 2621081 wew. 252

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 21.05.2007

DRZWI OTWARTE W URZĘDZIE PRACY – 2007

19 maja br. był dniem DRZWI OTWARTYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu. Impreza ta ma charakter cykliczny i została zorganizowana w wągrowieckim urzędzie już po raz czwarty. Celem przewodnim tego przedsięwzięcia jest – jak co roku - przybliżenie usług Urzędu osobom, które nie mogą do niego przyjść w stałych godzinach urzędowania.  Zainteresowani mogli skorzystać z informacji na temat: krajowych i zagranicznych ofert pracy (w tym sieci EURES), szkoleń i możliwości kształcenia, uruchomienia własnej działalności gospodarczej oraz możliwościach  pozyskania na nią środków, zasiłków dla bezrobotnych, możliwości  aktywizacji w ramach programów rynkowych oraz  poszukiwania pracy przez Internet.

Do udzielania porad i konsultacji oprócz pracowników Referatu Rynku Pracy i Ewidencji Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, zaproszony został  specjalista Gminnego Centrum Informacji w Wągrowcu.  

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 17.05.2007

JUŻ DŁUGO POZOSTAJESZ BEZ ZATRUDNIENIA? CHCESZ POWRÓCIĆ DO PRACY Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI? CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ A NIE MASZ PIENIĘDZY NA POCZĄTEK?
TO MASZ Zielone światło NA  POWRÓT !!!

Osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów zarejestrowane do 24 miesięcy w Urzędzie Pracy zainteresowane przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy, szkoleniem lub otwarciem własnej działalności prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu.    

UWAGA!  Refundujemy koszty dojazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego i szkolenia!!!

Informacje i zapisy

Pomoc realizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat A Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej  Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

Koordynator projektów Zielone światło oraz POWRÓT  - Sławomir Maciaszek pok.206 / II piętro PUP Wągrowiec  tel. 067 / 26 21 081 wew. 279

 

Wągrowiec 16.05.2007

CHCESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE?  
CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ? MASZ DOBRY POMYSŁ?
  POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY NA JEGO REALIZACJĘ ?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE !!!
TO SZANSA NA  START !!!

Osoby bezrobotne do 25 roku życia, zarejestrowane do 24 miesięcy w Urzędzie Pracy, posiadające niewielkie doświadczenie zawodowe lub będące bez stażu pracy zainteresowane: stażem zawodowym u pracodawcy, szkoleniem lub otwarciem własnej działalności prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu

UWAGA!  Refundujemy koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu zawodowego i szkolenia!!!

Informacje i zapisy

Pomoc realizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat A Wspieranie młodzieży na rynku pracy Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

 

    Koordynator projektu START - Sławomir Maciaszek pok.206 / II piętro PUP Wągrowiec tel. 067 / 26 21 081 wew. 279 

 

Wągrowiec 16.05.2007

 

SZANOWNY PRACODAWCO !
W związku z realizacją projektów prozatrudnieniowych Zielone światło, START i POWRÓT współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji miejsc stażu oraz przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych. Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu. Szczegółowych informacji udzieli Państwu specjalista ds. programów rynkowych dyżurujący pod numerem telefonu 067 26 21 081 (centrala) wew. 279.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat A  oraz 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  Schemat A

Przygotował: Sławomir Maciaszek - PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 14.05.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych na Drzwi Otwarte 19 maja 2007 r.


 

 

Wągrowiec 14.05.2007

Zawarcie porozumienia

"Lokalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych"

Mimo systematycznego spadku ilości zarejestrowanych bezrobotnych (na koniec kwietnia zarejestrowanych było 4368 osób), bezrobocie nadal stanowi duży problem w Powiecie Wągrowieckim. Szczególnym niepokojem napawa duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych dłużej niż 24 miesiące. Osobom takim poświęcony był jeden z projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu: „Lepsze jutro” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Długoterminowe bezrobocie często prowadzi wprost do  wykluczenia społecznego, stąd niezwykle istotne są działania ograniczające oraz łagodzące jego skutki. W grudniu 2006 roku – z inicjatywy Powiatowego Urzędu  Pracy – rozpoczęto działania zmierzające do zawiązania lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich ukoronowaniem jest podpisanie 9 maja br. porozumienia w sprawie powołania „Lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych”. Sygnatariuszami porozumienia są wszystkie gminy Powiatu Wągrowieckiego, Starosta Wągrowiecki oraz Powiatowy Urząd Pracy. Powołanie partnerstwa ma na celu m.in. stworzenie i realizację wspólnej wizji rozwoju lokalnego rynku pracy, lepszą koordynację działań skierowanych do osób bezrobotnych (zwłaszcza długotrwale), inicjowanie projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków zewnętrznych. Pierwszym wspólnym działaniem Partnerstwa będzie prawdopodobnie zapowiadany przez Samorząd Województwa program regionalny „Nie jesteś sam”, skierowany do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych nieprzerwanie dłużej niż dwa lata. Duże nadzieje są też wiązane z nowym okresem finansowania ze środków unijnych oraz z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, który powinien wystartować po zakończeniu dotychczas realizowanych projektów.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

 

Wągrowiec 19.04.2007

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Dnia 18 kwietnia 2007 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu uczestniczyli W I Powiatowych Targach Pracy i Edukacji połączonych z Festiwalem Nauki zorganizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. Na stoisku PUP można było dowiedzieć się o możliwościach aktywizacji bezrobotnych absolwentów szkół średnich oraz otrzymać odpowiednie materiały informacyjne na ten temat. Oprócz przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy na Targach obecni byli reprezentanci innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Urząd Miasta Wągrowca), organizacji pracodawców (Cech Rzemiosł Różnych), organizacji pożytku publicznego (Warsztaty Terapii Zajęciowej) oraz pracodawców (Komenda Powiatowa Policji, Hotel Pietrak, Cukiernia Królewska).   

Przygotował: Sławomir Maciaszek - PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 23.02.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu planuje na I półrocze 2007r. następujące szkolenia dla osób bezrobotnych.

Lp.

Kierunek szkolenia

Liczba miejsc na szkoleniu

Długość trwania szkolenia

Termin realizacji

1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 10 osób ok. 4 tygodni marzec/kwiecień
2 Obsługa obrabiarek CNC 10 osób ok. 4 tygodni kwiecień/maj
3 Nowoczesne technologie
w budownictwie
10 osób ok. 6 tygodni kwiecień/maj
4 Kurs komputerowy I stopnia
z obsługą kas fiskalnych
15 osób ok. 4 tygodni marzec/kwiecień
5 Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej 10 osób ok. 3 tygodni kwiecień/maj
6 Krawiec - szwacz 10 osób ok. 6 tygodni maj/czerwiec

 

 

Wągrowiec 13.02.2007

UWAGA !

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że do dnia 30 czerwca 2007 roku można składać wnioski w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wyżej wymienione wnioski można znaleźć w zakładce Do pobrania


 

Wągrowiec 02.02.2007

31 stycznia 2007r. odbyła się konferencja prasowa kończąca realizację projektów „Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim”. Projekty zostały przygotowane w ramach Schematu A Działania 1.5 i 1.6 Priorytetu 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich SPO RZL. Były realizowane w latach 2005 – 2007 dzięki współfinansowaniu przez środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki krajowe. Projekty objęły wsparciem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez długotrwałe bezrobocie (powyżej 24 – miesięcy rejestracji w PUP), a także kobiety. Dzięki nim, działaniami aktywizacyjnymi objęto 154 bezrobotnych. Podczas pierwszych konkursów w 2004roku, PUP Wągrowiec był jednym z dwóch Urzędów Pracy w kraju -  a w Wielkopolsce jedynym, który otrzymał środki na realizację projektów w obu działaniach: 1.5 i 1.6. Projekty umożliwiły zoorganizowanie: konferencji informacyjno-edukacyjnej „Równe Szanse” podejmującej tematykę potrzeby zmian stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym, a także  przygotowanie podstaw do utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz osób bezrobotnych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwale pozostawanie bez pracy.

Przygotował: Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Konferencja Prasowa
Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
dokumentacja fotograficzna
Wągrowiec, 31 stycznia 2007r.


Wągrowiec 02.02.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że od dnia 01.02.2007r.  zostały wprowadzone druki dotyczące szkoleń indywidualnych, realizowanych z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych.

Do pobrania na stronie:   doc odt pdf
  Wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i pokrycie jego kosztów
  Deklaracja zatrudnienia

 

            

Wągrowiec 25.01.2007

"Szkoleniowiec" Poznań organizuje bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych kobiet.

Celem Projektu jest udzielenie wszechstronnego wsparcia 555 kobietom bezrobotnym z Wielkopolski, poprzez udział w szkoleniach zawodowych – podnoszących poziom kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej, których warsztatowa forma ma pomóc w określaniu własnego potencjału, podniesieniu samooceny, planowaniu i inicjowaniu aktywności na rynku pracy.

Projekt poprzez proponowane formy wsparcia przyczyni się do podniesienia statusu zawodowego i społecznego kobiet, a także jest formą promocji idei równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2006 r. i trwać będzie do końca lutego 2008r.

Więcej o szkoleniu na stronie www.szkoleniowiec.poznan.pl
Karta zgłoszeniowa


 

Wągrowiec 16.01.2007

Informacja o audycie projektów współfinansowanych z EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje następujące projekty, podlegające obowiązkowi przeprowadzenia audytu:

Lp. Nazwa Wartość Czas realizacji Numer umowy
1. Dobry Początek 1.129.944,00PLN 01.04.2006-31.05.2007 SPO RZL/2.30/I/1.2a/3/06
2. Dobry Powrót 678.199,00PLN 01.04.2006-31.05.2007 SPO RZL/2.30/I/1.2a/4/06

        Celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że realizacja każdego z projektów przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne.
Zakres przedmiotowy audytu każdego z projektów musi obejmować w szczególności:

Audyt powinien zostać zakończony wydaniem opinii i raportu z audytu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w tym zakresie. Badanie dokumentacji należy przeprowadzić metodą kompletną za okres od początku realizacji projektu do dnia wydania opinii i raportu z audytu. Audyt powinien zakończyć się dla obydwu projektów do dnia 30.04.2007r.

Realizator audytu powinien spełniać następujące warunki:

 1. powinien być podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001, nr 31 poz. 359 z późn. zm.),

 2. powinien być podmiotem zatrudniającym osoby:
  - posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
  - posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  - posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego,
  - spełniające wymogi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

 3. powinien być podmiotem posiadającym doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których były podejmowane działania o podobnym charakterze,

 4. powinien posiadać doświadczenia związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,

 5. powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu audytu,

 6. powinien mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych,

 7. powinien zatrudniać osoby spełniające wymóg bezstronności i niezależności od danego beneficjenta, od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPORZL.

        Firmy, które spełniają wszystkie warunki zawarte w niniejszym piśmie oraz w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, prosimy o złożenie oferty finansowej, terminowej oraz dotyczącej składu osobowego zespołu proponowanego do przeprowadzenia audytu (osobno dla każdego z dwóch projektów).
        Prosimy także o przedstawienie propozycji przebiegu audytu, wykazu zrealizowanych audytów w ciągu ostatnich 2 lat oraz informacji i oświadczeń potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i potencjału do otrzymania zlecenia wykonania audytu na projekty realizowane przez tut. PUP.
        Z wybranym realizatorem audytu zostanie podpisana umowa w terminie do końca lutego 2007r. Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem umowy – z wybranym realizatorem audytu -niezbędne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających sytuację formalną i ekonomiczną.

Ze względów organizacyjnych, proszę o przesłanie odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, jednak nie później niż do 31.01.2007r.

Niniejsze postępowanie ma na celu wybranie realizatora z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, wynikających z zaplanowanych na ten cel środków. Z uwagi na zaplanowaną w projektach kwotę środków nie jest w tym przypadku wymagany tryb przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne określony w powoływanej ustawie Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

 

Wągrowiec, dnia 16 stycznia 2007r.

z poważaniem
Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


Wągrowiec 15.01.2007

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2007r. brak jest możliwości udzielania nowej pomocy publicznej – do czasu wydania nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w zakresie dotyczącym udzielenia pomocy publicznej.*

* dla pracodawców będących przedsiębiorcami.


Wągrowiec 02.01.2007

        28 grudnia 2006r. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. Członkowie Rady zatwierdzili zmieniony plan finansowy i przewidywane wykonanie środków Funduszu Pracy w 2006 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz propozycje szkoleń bezrobotnych na 2007 rok. Zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz przebiegiem realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz FP.
        W związku z listopadowymi wyborami samorządowymi, zmianie uległ skład Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przedstawicielem Miasta i Gminy Gołańcz przestał być Pan Henryk Buczkowski. W jego miejsce powołano obecną Sekretarz Gminy – Panią Urszulę Wierzbicką.