Ogłoszenia - archiwum - 2012
data aktualizacji: 05.04.2013
Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


 

 

Wągrowiec 27.12.2012

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2013 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2013 rok.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2013 rok.

Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 8 stycznia 2013r.

KONTAKT
(pisemnie, elektronicznie lub osobiście)

Aldona Ratajczak, Monika Zawadzka
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Kolejowa 22, Wągrowiec, (I piętro) pokój 103
e-mail: aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl
monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl


 

 

Wągrowiec 27.12.2012

Zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach 5.11 - 16.11.2012r. przeprowadził w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu kontrolę w zakresie wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy. Wyniki kontroli przedstawione zostały w załączonym wystąpieniu pokontrolnym.


 

Wągrowiec 11.12.2012

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego zaprasza mieszkańców na
"Publiczną prezentację projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok i realizowanych inwestycji"

W programie:

prezentacja odbędzie się 19 grudnia 2012r. o godzinie 17:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48.

Zapraszamy!


   

Wągrowiec 07.12.2012

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że WYG International Sp. z o.o. realizuje ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Projekt oferuje tym przedsiębiorcom, których sytuacja rynkowa uległa pogorszeniu, pakiet usług doradczo-szkoleniowych oraz z zakresu outplacementu wraz z wdrożeniem oraz monitoringiem efektów działań naprawczych.

Usługi profesjonalnych doradców są oferowane w ramach pomocy de minimis.

Aktualny nabór firm rozpoczyna się 28 grudnia br. i obejmie 63 firmy, które spełnią określone kryteria i zakwalifikują się do projektu.

Z załączniku otrzymane od Realizatora materiały informacyjne na temat projektu Instrument Szybkiego Reagowania, skierowanych do przedsiębiorców Naszego regionu: Informacja, ulotka oraz plakat.

Bliższych informacji udziela:
Monika Sawicka
PR Project Manager
WYG International Sp. z o.o.
tel.: +48 22 492 72 58
mob: 607 500 730
fax: 22 492 71 13
e-mail: monika.sawicka@wyginternational.pl
www.wyginternational.pl


   

Wągrowiec 29.11.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej ceny przeprowadzanych badań lekarskich.

Informacje powyższe niezbędne są w celu dokonania wyboru placówki medycznej obsługującej Powiatowy Urząd Pracy w zakresie:

Jednocześnie informujemy, że brak pisemnej odpowiedzi na nasze pismo do dnia 28.12.2012 roku oznaczać będzie rezygnację z podjęcia współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.


   

Wągrowiec 29.11.2012

Powiatowa Rada Zatrudnienia

17 listopada 2012 roku rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu.

Do końca października br. wpływały zgłoszenia nowych kandydatów na członków PRZ. Łącznie wpłynęło 16 zgłoszeń kandydatów, z czego jedno zgłoszenie z organizacji niespełniającej kryterium reprezentatywności w świetle przepisów o Komisji Trójstronnej.

W rezultacie Pan Starosta, Michał Piechocki, powołał w skład nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia 15 osób. Związki zawodowe reprezentować w Radzie będą dwie osoby (OPZZ i NSZZ Solidarność). Również dwie osoby zostały zgłoszone do udziału w pracach PRZ ze strony organizacji pracodawców (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza). Społeczno–zawodowe organizacje rolników będą reprezentowane przez 3 przedstawicieli (Wielkopolska Izba Rolnicza, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i Związek Zawodowy Rolnictwa ” Samoobrona”). Najliczniej reprezentowane w PRZ będą jednostki samorządu terytorialnego: gminnego i powiatowego (ośmioro przedstawicieli).

Spośród 15 nowo powołanych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu, 11 osób będzie uczestniczyło w pracach Rady po raz kolejny, natomiast 4 osoby zadebiutują w tej roli.

26 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność PRZ w minionej kadencji oraz inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Zatrudnienia. Członkowie PRZ zapoznali się z formalno – prawnymi aspektami działalności rad zatrudnienia oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Obradom Rady będzie w obecnej kadencji przewodniczył Pan Michał Kaniewski (po raz trzeci wybrany na przewodniczącego PRZ) wraz z Panią Urszulą Wierzbicką (wiceprzewodnicząca).


   

Wągrowiec 23.11.2012

Fotorelacja z pobytu InfoBusu EFS

Pomimo niesprzyjającej aury InfoBus EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zacumował 16 listopada br. na wągrowieckim rynku. Z mobilnego punktu informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, nie patrząc na przejmujący ziąb korzystali mali i nieco więksi mieszkańcy Wągrowca i okolic. Ci mniejsi i młodsi uczestniczyli w grach i zabawach edukacyjnych a starsi mieli okazje bezpłatnie poszerzyć swoją wiedzę odnoszącą się do form wsparcia finansowanych ze środków UE a skierowaną do: osób bezrobotnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych a także organizacji pozarządowych.

Po drodze do stolicy naszego powiatu InfoBus EFS odwiedził także Skoki, w których pracownicy WUP rozdawali ulotki informacyjno – promocyjne i zachęcali do korzystania z funduszy unijnych.

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 2621081 wewn. 252


   

Wągrowiec 22.11.2012

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza wszystkie osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, a ponadto zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego na SPOTKANIE REKRUTACYJNE w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim", które odbędzie się w dniu 26.11.2012.r. godz. 9:00 - Młodzieżowe Centrum Kariery w Wągrowcu, ul. Tadeusza Kościuszki 49 (budynek ZSP nr 2), 62-100 Wągrowiec.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 52 357 62 15

Serdecznie zapraszamy!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65, Inowrocław
tel: 52-357-62-15
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl


   

Wągrowiec 19.11.2012

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o dofinansowanie szkoleń indywidualnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2012r.


   

Wągrowiec 14.11.2012

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

w 2013 roku
Planowane limity przyjęć do służby w terminach:
15 styczeń 2013 r. – 95 osób
12 lutego 2013 r. – 62 osoby
12 marca 2013 r. – 50 osób
16 kwietnia 2013r. – 45 osób
14 maja 2013 r. – 75 osób
18 czerwca 2013r.- 65 osób
20 sierpnia 2013r.- 67 osoby
17 września 2013r.- 55 osób
15 października 2013r.- 49 osób
19 listopada 2013r.- 49 osób

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:
– Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
– Komendach Miejskich Policji w Lesznie, Kaliszu i Koninie,
– Komendach Powiatowych Policji w Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kępnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie,

uzależnione będą od posiadanej liczby wakatów.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji powinny składać osobiście:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

lub

w środy i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00 w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW:

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:
1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – numer telefonu 61 84-12-822.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.


   

Wągrowiec 13.11.2012

InfoBus EFS w Wągrowcu!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zapraszają do skorzystania z okazji i odwiedzenia mobilnego punktu informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

InfoBus EFS pojawi się na wągrowieckim Rynku w najbliższy piątek 16 listopada br. w godzinach 11.30 - 14.30

W ramach akcji „Wielkopolski InfoBus EFS” pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom oraz potencjalnym Beneficjentom (projektodawcom) informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz dofinansowania projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość bezpłatnie uzyskać informacje na temat form wsparcia między innymi dla osób bezrobotnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych. Akcja promocyjna będzie również obejmowała zabawy dla dzieci oraz atrakcje dla dorosłych.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o tym, co oferuje komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bezpośrednio do mieszkańców województwa wielkopolskiego w poszczególnych miejscowościach. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie zapraszamy !

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 2621081 wewn. 252


   

Wągrowiec 13.11.2012

ZIELONY RYNEK PRACY - spotkanie w ramach partnerstwa

9 listopada br. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu uczestniczyli w spotkaniu poświęconym tworzeniu zielonych miejsc pracy zorganizowanym w ramach partnerstwa zawiązanego w ramach projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem powyższego projektu jest Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, natomiast partnerem jest: Powiat Wągrowiecki, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, Gmina Szamocin, Powiat Chodzieski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży.

Głównym celem projektu jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim. Ponadto w ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 2621081 wew. 252


   

Wągrowiec 07.11.2012

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
targi dla gimnazjalistów

31 października br. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu odbyły się Targi Pracy pn. „Zawody Przyszłości”. Organizatorem tego przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży gimnazjalnej, która w przyszłości pragnie kontynuować naukę w szkołach zawodowych byli Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Wągrowcu oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu.

Imprezę uświetnili swoją obecnością m.in.: starostowie wągrowieccy Michał Piechocki oraz Tomasz Kranc, burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu Karol Pufal.

Prawie 200 osobowa grupa młodzieży zainteresowanej rzemiosłem mogła spotkać się ze specjalistami kształcenia w zawodach rzemieślniczych, z doradcami zawodowymi OHP, pośrednikami pracy Powiatowego Urzędu Pracy a także z wągrowieckimi przedsiębiorcami i rzemieślnikami, którzy chętnie dzielili się swoimi wiedzą i doświadczeniem, udzielając młodym ludziom cennych wskazówek i rad pomocnych w wyborze przyszłego zawodu. Ciekawych dodatkiem był interesujący pokaz multimedialny pt. „Od ucznia do czeladnika” oraz możliwość dokonania indywidualnych testów predyspozycji zawodowych.

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/2621081 wew. 252


   

Wągrowiec 07.11.2012

INFORMACJA PRASOWA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

17 listopada: Dzień Kształcenia Ustawicznego

W sobotę, 17 listopada, w jednym czasie w pięciu wielkopolskich miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu odbędą się – zaplanowane z dużym rozmachem – imprezy Dnia Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce. W godzinach od 10 do 14 uruchomione zostaną punkty informacyjne i konsultacyjne, odbędą się wykłady, prezentacje, pokazy, projekcje, warsztaty, gry i spotkania związane z tematyką kształcenia ustawicznego.

Promowanie wśród Wielkopolan postawy otwartej na rozwój i kształcenie w każdym wieku, dostarczenie informacji o możliwościach rozwoju zawodowego w regionie oraz pokazanie za pomocą warsztatów, konkursów i gier, że dokształcanie może być nie tylko koniecznością, ale i przyjemnością – jest celem trzeciej inicjatywy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.

W Poznaniu głównym miejscem spotkania będzie pawilon nr 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich, warto będzie też odwiedzić Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy ul. Działyńskich oraz Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej u zbiegu ulic Jawornickiej i Grunwaldzkiej. W Kaliszu głównym miejscem spotkania będzie Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM przy ul. Nowy Świat, dodatkowo warto będzie odwiedzić Państwową Wyższą Szkołę Zawodową przy ul. Nowy Świat a także Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie koło Pleszewa. Mieszkańców Konina na ul. Przyjaźni zaprasza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Leszna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego mieszcząca się przy ul. Mickiewicza, a Piły – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przy ul. Podchorążych.

Wszędzie w punktach informacyjnych świadczone będą usługi doradców zawodowych oraz konsultacje indywidualne w zakresie predyspozycji zawodowych. Przekazywane będą informacje na temat możliwości kształcenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udzielane będą informacje o Europejskim Funduszu Społecznym i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Odbędą się bezpłatne warsztaty przygotowujące do poruszania się po rynku pracy, przeprowadzone zostaną konkursy, m.in. z zakresu polskiego i europejskiego rynku pracy. Promowane będą kursy i kierunki kształcenia pomagające młodzieży i osobom dorosłym podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje. W Poznaniu uczniowie szkół zawodowych przygotują także warsztaty plastyczne, pokaz fryzur, degustację ekologicznych kanapek, pokażą jak udekorować świąteczne stoły. W Kaliszu swoje oferty przedstawią m.in. OHP, Zakład Doskonalenia Zawodowego, rozmaite szkoły dla młodzieży i dorosłych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. W Koninie wizytatorzy Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i promotorzy zmian kształcenia ustawicznego udzielać będą porad w zakresie zdobywania kwalifikacji w nowym systemie szkolnictwa zawodowego. Będzie także stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień. W Lesznie o swojej ofercie edukacyjnej informować będą przedstawiciele różnych szkół i firm szkoleniowych oraz powiatowe urzędy pracy, dorośli będą mogli zbadać swoje kompetencje zawodowe z wykorzystaniem testów psychologicznych. W Pile przedstawiona zostanie bogata oferta studiów podyplomowych, Cech Rzemiosł Różnych udzielać będzie informacji na temat możliwości uzyskania tytułu czeladnika, a szkoły dla dorosłych – o możliwości uzupełnienia wykształcenia. Ponadto, we wszystkich wymienionych miejscowościach zaplanowano dla odwiedzających rozmaite gry i konkursy z nagrodami. Żeby tylko na wszystko starczyło czasu…

Organizatorem Dnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przy współpracy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy. Partnerami są organy administracji samorządowej, przedsiębiorcy, izby gospodarcze, organizacje pracodawców, związkowe i pozarządowe, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły, uczelnie, Kuratorium Oświaty, instytucje naukowo-badawcze i związki zawodowe. Pierwszą wspólną inicjatywą było przeprowadzenie w kwietniu tego roku przez wojewódzki i powiatowe urzędy pracy spotkań w pięciu wielkopolskich miastach spotkań pod nazwą „Bądź aktywny na rynku pracy”. Ich celem było ułatwienie bezrobotnym i poszukującym pracy kontaktu z pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi. Pod koniec czerwca odbyło się forum na temat kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, podczas którego mówiono o współdziałaniu rynku pracy i edukacji oraz o zagadnieniach powiązania edukacji zawodowej młodzieży i dorosłych z wymogami współczesnej gospodarki.

Szczegółowy harmonogram (.pdf) Dnia Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.


   

Wągrowiec 06.11.2012

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe? A może chcesz założyć własny biznes?
Zgłoś się do Nas! Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu!

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza wszystkie osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, a ponadto zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego na SPOTKANIE REKRUTACYJNE w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim", tj.:

 1. W dniu 9.11.2012 r. godz. 10:00 - Młodzieżowe Centra Kariery (przy ZSP nr 2), ul. Tadeusza Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec

 2. W dniu 9.11.2012 r. godz. 13:00 - Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek;

 3. W dniu 13.11.2012.r. godz. 12:00 - Powiatowy Urząd Prawy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec (parter).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 52 357 62 15
Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Serdecznie zapraszamy!!


   

Wągrowiec 29.10.2012

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI czyli zaproszenie ma targi dla gimnazjalistów!

31 października 2012 roku na godz. 10.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 1, odbędą się Targi Pracy „Zawody przyszłości”, skierowane przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych chcących podjąć naukę zawodu w szkołach zawodowych.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Wągrowcu, a w tym zadaniu OHP wspiera: Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.

Głównym celem tej imprezy jest zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z zawodami rzemieślniczymi oraz ukierunkowanie jej na określone zawody z przedstawieniem zakresu możliwości pozyskiwania zawodu.

Dla zainteresowanych przygotowano:

Serdecznie zapraszamy !!!


Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/ 26 21 081 wew.252


   

Wągrowiec 29.10.2012


SPOTKANIE DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

25 października 2012r. w sali szkoleniowej Urzędu odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców z terenu Powiatu Wągrowieckiego pn.: „Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne” zorganizowane przez PUP Wągrowiec przy współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia poprowadziła Anna Skupień - Dyrektor Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Tematyka spotkania dotyczyła praw i obowiązków pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz warunków zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Z zaproszenia skorzystało 16 pracodawców, którzy oddelegowali do uczestnictwa w spotkaniu łącznie 20 swoich przedstawicieli.

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67/2621081 wew. 252


   

Wągrowiec 18.10.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przypomina, że do 31.10.2012r. trwa nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu.

więcej informacji...


   

Wągrowiec 17.10.2012

UWAGA!!!
Spotkanie dla Pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu zaprasza Pracodawców z Powiatu Wągrowieckiego na spotkanie pt.:

Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

które odbędzie się 25 października o godzinie 11.00 w sali szkoleniowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu [sala 304 / III piętro siedziby PUP]

Tematyka spotkania:

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 23 października br.:
osobiście - stanowisko 6 / parter Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22
lub telefonicznie pod numerem - 67/ 2621081 wew. 271

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
ze środków PFRON, będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego


   

Wągrowiec 17.10.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu analizy otrzymanej od 1 jednostki szkoleniowej propozycji dotyczącej realizacji szkolenia pn.: „Profesjonalna rekrutacja (nabór) i selekcja (dobór) klientów usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy”- informujemy, że wybrano propozycję przedstawioną przez Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA z Lublina. Jednostka ta była jedyną zgłaszającą się w tym naborze ale przy tym oferującą bardzo dobry zakres programowy przy zapewnieniu odpowiedniej kadry dydaktycznej i zachowaniu korzystnej ceny realizacji przedsięwzięcia.
 

Bardzo dziękujemy za przygotowanie propozycji!
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 17.10.2012

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zawiesza realizację wniosków:

o zorganizowanie stażu,
o organizację prac interwencyjnych,
o organizację robót publicznych,

ze względu na pełne zaangażowanie środków finansowych zaplanowanych w 2012 roku na powyższe formy pomocy.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do współpracy w 2013 roku, po uzyskaniu środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


   

Wągrowiec 12.10.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31 października 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze nr 205, II piętro.


   

Wągrowiec 26.09.2012

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania we paźrzierniku 2012 roku szkolenia obejmującego temat: „Profesjonalna rekrutacja (nabór) i selekcja (dobór) klientów usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy”.

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W skład tej 15 - osobowej grupy wchodzić będą: pracownicy kluczowi, a także pracownicy zajmujący się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.

W ramach szkolenia powinny zostać ujęte m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
analiza stanowiska pracy; przeprowadzanie procesu selekcji i rekrutacji; powiązanie zadań pracowników Urzędu Pracy działaniami procesu rekrutacji i selekcji; procedura współpracy pracowników PSZ z pracodawcami; segmentacja - Matryca Kurcmana.

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: ubezpieczenia uczestników, realizacji szkolenia, wyżywienia, oraz ewentualnego dojazdu czy noclegu.

Czas realizacji szkolenia: 4 dni szkoleniowe / tj. 2 grupy (8- i 7 -osobowe) po 2 dni szkoleniowe/ - nie mniej niż 14 godzin zegarowych przypadających na jedną grupę. Szkolenia planowane są jako miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina]. Możliwe jest składanie ofert z dwoma wariantami realizacji zajęć: na miejscu i na wyjeździe.

Orientacyjny okres, w którym najlepiej byłoby zrealizować szkolenie: 22 - 26 października 2012r.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem. Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 8 października br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne. Propozycje należy składać w wersji papierowej osobiście lub pocztą (sekretariat - pok. 202/ II piętro PUP Wągrowiec) albo elektronicznie na urzędowy adres pocztowy powa@praca.gov.pl.

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Rodzaj kryterium Wartość w % Sposób oceny
1 Koszty szkolenia:
1. dla całej grupy (ogółem)
2. dla 1 osoby
3. koszt osobogodziny
Max 50 Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w niżej wymieniony sposób:
     najniższa cena oferowana brutto
C=-------------------------------------- x100x50%
     cena oferty badanej brutto
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 50 pkt.
2 Zakres i jakość oferowanego
programu szkolenia
Max 20 Program musi zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
3 Kwalifikacje kadry dydaktycznej Max 20 Ocenie podlegać będzie:
1. wykształcenie wykładowców, – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
2. doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
4 Wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia
przystosowane do potrzeb szkolenia
z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia
Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. oferta pomieszczeń dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia dla wymaganej w propozycji szkoleniowej grupy osób – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 4 pkt.
2. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
3. wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe od 0 do 3 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
  Razem 100 Max 100 pkt.

W trakcie oceny propozycji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie, poszerzenie lub dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie propozycji szkolenia.
Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek, tel. 67/2621081 wew.252, pok. 203 / II p. siedziby PUP
lub Aldona Ratajczak tel. 67/2621081 wew.264, pok.103 /I p. siedziby PUP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 19.09.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy otrzymanych od 4 jednostek szkoleniowych propozycji dotyczących realizacji szkolenia pn.: „Kompendium prawa pracy i prawa cywilnego dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia”- informujemy, że wybrano propozycję przedstawioną przez HR Projekty Rozwoju z Gdyni. Jednostka ta zaoferowała najlepszy zakres programowy przy zapewnieniu odpowiedniej kadry dydaktycznej oraz zachowaniu korzystnej ceny realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkim jednostkom szkoleniowym bardzo dziękujemy za przygotowanie propozycji!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 11.09.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować 5 szkoleń dla osób bezrobotnych w zakresie:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- ok. 140 godz. w grupie 10 osób
Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Operator obrabiarek CNC
- ok. 90 godz. w grupie 10 osób
Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, tj.: bezrobotny do 25 roku życia, bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotny powyżej 50 roku życia; bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia; bezrobotny niepełnosprawny.

Szwacz
-ok. 120 godzin w grupie 10 osób
Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, tj.: bezrobotny do 25 roku życia, bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotny powyżej 50 roku życia; bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia; bezrobotny niepełnosprawny.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego C, CE, C1, C1+E
-ok. 140 godz. w grupie 5 osób
Szkolenie skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia, które mają skończone 21 lat oraz posiadają aktualne prawo jazdy kategorii: C

Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
-ok. 25 godz. w grupie 15 osób
Szkolenie skierowane do osób do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, nr tel. /0 67/ 26 21 081, pokój 103, tel. wew. 277 lub 264


   

Wągrowiec 10.09.2012

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania we wrześniu 2012 roku szkolenia obejmującego kompendium prawa pracy i prawa cywilnego dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (m.in.: zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, pełnomocnictwo, cywilnoprawne formy świadczenia pracy, stosunek pracy, umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy).

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W skład tej 15 - osobowej grupy wchodzić będą: pracownicy kluczowi, a także pracownicy zajmujący się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: ubezpieczenia uczestników, realizacji szkolenia, wyżywienia, oraz ewentualnego dojazdu czy noclegu.

Czas realizacji szkolenia: 4 dni szkoleniowe / tj. 2 grupy (8- i 7 -osobowe) po 2 dni szkoleniowe/ - nie mniej niż 14 godzin zegarowych przypadających na jedną grupę. Szkolenia planowane są jako miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina]. Możliwe jest składanie ofert z dwoma wariantami realizacji zajęć: na miejscu i na wyjeździe.

Orientacyjny okres, w którym najlepiej byłoby zrealizować szkolenie: 24 - 27 września 2012r. W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem. Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 17 września br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne. Propozycje należy składać w wersji papierowej osobiście lub pocztą (sekretariat - pok. 202/ II piętro PUP Wągrowiec) albo elektronicznie na urzędowy adres pocztowy powa@praca.gov.pl.

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Rodzaj kryterium Wartość w % Sposób oceny
1 Koszty szkolenia:
1. dla całej grupy (ogółem)
2. dla 1 osoby
3. koszt osobogodziny
Max 50 Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w niżej wymieniony sposób:
     najniższa cena oferowana brutto
C=-------------------------------------- x100x50%
     cena oferty badanej brutto
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 50 pkt.
2 Zakres i jakość oferowanego
programu szkolenia
Max 20 Program musi zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
3 Kwalifikacje kadry dydaktycznej Max 20 Ocenie podlegać będzie:
1. wykształcenie wykładowców, – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
2. doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
4 Wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia
przystosowane do potrzeb szkolenia
z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia
Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. oferta pomieszczeń dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia dla wymaganej w propozycji szkoleniowej grupy osób – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 4 pkt.
2. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
3. wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe od 0 do 3 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
  Razem 100 Max 100 pkt.

W trakcie oceny propozycji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie, poszerzenie lub dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie propozycji szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek, tel. 67/2621081 wew.252, pok. 203 / II p. siedziby PUP
lub Monika Zawadzka tel. 67/2621081 wew.264, pok.103 /I p. siedziby PUP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 29.08.2012

Informacja dla przędsiębiorców z terenu Powiatu Wągrowieckiego,
którzy odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego


Firma WYG International na zlecenie Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorców, którzy odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Projekt oferuje tym przedsiębiorcom, których sytuacja rynkowa uległa pogorszeniu, pakiet usług doradczo-szkoleniowych z zakresu outplacementu wraz z wdrożeniem oraz monitoringiem efektów działań naprawczych. Usługi profesjonalnych doradców są oferowane w ramach pomocy de minimis.

Aktualny nabór firm rozpoczyna się 3 września br. i obejmie 110 firm, które spełnią określone kryteria i zakwalifikują się do projektu.

W załączeniu:

Informację przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


   

Wągrowiec 27.08.2012

Szanowni Państwo !

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ponawia nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz mieszczących się w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych do składania wniosków - pozostają do realizacji tylko 3 wolne miejsca.

Przyjmowanie wniosków trwa do wyczerpania wolnych miejsc !!!

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 lub 279 (pok. 206 / II piętro PUP)

ZAPRASZAMY !!!


   

Wągrowiec 23.08.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy otrzymanych od jednostek szkoleniowych 2 propozycji dotyczących realizacji szkolenia pn.: „Przygotowywanie, pozyskiwanie środków finansowych i realizacja programów specjalnych oraz projektów prozatrudnieniowych EFS”- informujemy, że wybrano propozycję przedstawioną przez Fundację Gospodarczą Pro Europa z Torunia. Jednostka ta zaoferowała najlepszy zakres programowy przy zapewnieniu odpowiedniej kadry dydaktycznej oraz zachowaniu korzystnej ceny realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkim jednostkom szkoleniowym bardzo dziękujemy za przygotowanie propozycji!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 21.08.2012

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 254.


   

Wągrowiec 17.08.2012

UWAGA !!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, STATUTOWO ZAJMUJĄCYCH SIĘ RYNKIEM PRACY!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2012r.

Przedmiotem ogłoszonego konkursu jest aktywizacja zawodowa:

poprzez organizację warsztatów aktywizujących w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.

Informacja dotycząca konkursu znajduje się:
na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, http://wup.poznan.ibip.pl/public/, tablicy ogłoszeń WUP w Poznaniu i UMWW oraz portalu Wielkopolskie Wici.

Przygotowała:
Monika Zawadzka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 277


   

Wągrowiec 10.08.2012

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania w sierpniu 2012 roku szkolenia dla 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu obejmującego w swej tematyce zagadnienia dotyczące przygotowywania, pozyskiwania środków finansowych i realizacji programów specjalnych oraz projektów prozatrudnieniowych EFS.

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W skład tej 15 - osobowej grupy wchodzić będą: pracownicy kluczowi a także pracownicy zajmujący się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: wyżywienia, ubezpieczenia uczestników, realizacji szkolenia oraz ewentualnego dojazdu czy noclegu.

Czas realizacji szkolenia: 2 dni - nie mniej niż 10 godzin zegarowych. Szkolenia planowane są jako dwudniowe, miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina]. Możliwe jest składanie ofert z dwoma wariantami realizacji zajęć: na miejscu i na wyjeździe.

Orientacyjny okres, w którym najlepiej byłoby zrealizować szkolenie: 27 - 31 sierpnia 2012r.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem. Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 21 sierpnia br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wyboru instytucji szkoleniowej zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Rodzaj kryterium Wartość w % Sposób oceny
1 Koszty szkolenia:
1. dla całej grupy (ogółem)
2. dla 1 osoby
3. koszt osobogodziny
Max 50 Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w niżej wymieniony sposób:
     najniższa cena oferowana brutto
C=-------------------------------------- x100x50%
     cena oferty badanej brutto
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 50 pkt.
2 Zakres i jakość oferowanego
programu szkolenia
Max 20 Program musi zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
3 Kwalifikacje kadry dydaktycznej Max 20 Ocenie podlegać będzie:
1. wykształcenie wykładowców, – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
2. doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
4 Wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia
przystosowane do potrzeb szkolenia
z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia
Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. oferta pomieszczeń dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia dla wymaganej w propozycji szkoleniowej grupy osób – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 4 pkt.
2. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
3. wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe od 0 do 3 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
  Razem 100 Max 100 pkt.

W trakcie oceny propozycji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie, poszerzenie lub dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie propozycji szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek, tel. 67/2621081 wew.252, pok. 203 / II p. siedziby PUP
lub
Aldona Ratajczak tel. 67/2621081 wew.264, pok.103 /I p. siedziby PUP
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 10.08.2012

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że można składać wnioski o:

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl.

Szczegółowe informacje:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 lub 279 (pok. 206 / II piętro PUP)


   

Wągrowiec 10.08.2012

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 254.


   

Wągrowiec 09.08.2012

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, zgodnie z kategorią osób mieszczących się w art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków, do wyczerpania wolnych miejsc stażu (8 miejsc).


   

Wągrowiec 25.07.2012

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu do dnia 6 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 (pok. 206)


   

Wągrowiec 20.07.2012

Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców - nowe obowiązki od 21 lipca 2012 r.

21 lipca br. wchodzi w życie ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769). Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich (tj. osób pochodzących spoza: Unii Europejskiej (UE), państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Konfederacji Szwajcarskiej) w odniesieniu do sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca.

Informacje szczegółowe do pobrania tutaj

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 28.06.2012

Spotkanie informacyjne "Źródła finansowania rozwoju firmy"

27 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie informacyjne pn.: "Źródła finansowania rozwoju firmy” zainicjowane przez Starostę Wągrowieckiego oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu. Celem spotkania było przedstawienie możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczej oraz przedstawienie oferty usług, z jakich mogą skorzystać lokalni przedsiębiorcy. Z zaproszenia skorzystało około 30 przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Reprezentanci punktu konsultacyjnego WARP z Poznania Lucyna Bęben oraz Tadeusz Wojtaszak zaprezentowali ofertę: Krajowego Systemu Usług dla przedsiębiorstw oraz preferencyjnych pożyczek unijnych na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy WARP. Poza tym, przekazali cenne informacje dotyczące form wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 związane z Działaniem 3.1.2 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz planowanych naborów wniosków w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 wraz z wykazem rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu.

Istotnym uzupełnieniem powyższych informacji była prezentacja form wsparcia oferowanego pracodawcom ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. PUP Wągrowiec dodatkowo podczas spotkania przygotował stanowisko informacyjne.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 25.06.2012

W związku z realizacją programu specjalnego pn. „Dojrzali nad Nielbą”, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane wykonaniem następującej usługi:

Kompleksowa organizacja usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej pod nazwą „Poradnik”.

Jest to specyficzny element wspierający zatrudnienie w rozumieniu art.66 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Poradnik” jest jednym z etapów programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych po 50 roku życia. Celem programu jest ułatwienie zatrudnienia lub samozatrudnienia 40 uczestnikom i uczestniczkom, wyłanianym w okresie od lipca do września 2012 roku.

„Poradnik” powinien zawierać:

Do współpracy zapraszamy podmioty zajmujące się ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną, w szczególności w zakresie badań lekarskich i laboratoryjnych, dietetyki, rehabilitacji itp.

Poszczególni uczestnicy programu „Dojrzali nad Nielbą” powinni mieć możliwość skorzystania z usługi „Poradnika” w okresie od lipca do października 2012 roku.

Propozycje świadczenia usługi, zawierające szczegółowe informacje i ceny proponowanych działań, powinny zostać dostarczone do tut. Urzędu do dnia 2 lipca 2012 roku.

Ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy: dyrektor@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 21.06.2012

Starosta Wągrowiecki
wraz z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu
zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pt.:

„Źródła finansowania rozwoju firmy”

Spotkanie adresujemy do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczej oraz przedstawienie oferty usług, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 czerwca 2012 r., w godz. 10:00–13:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmują pracownicy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w terminie do 25 czerwca 2012 r., pod numerem fax 67 262 78 88 lub mailowo: radekubisz@wagrowiec.pl

W załączeniu - program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Z poważaniem
Jacek Koralewski
Prezes Zarządu WARP
Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki


 


   

Wągrowiec 21.06.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy otrzymanych od jednostek szkoleniowych 5 propozycji dotyczących realizacji szkolenia pn.: „Analiza rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy”- informujemy, że wybrano propozycję przedstawioną przez Agencję Rozwoju Personalnego S-Kadra Kielce. Jednostka ta zaoferowała najlepszy zakres programowy przy zapewnieniu odpowiedniej kadry dydaktycznej oraz zachowaniu korzystnej ceny realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkim jednostkom szkoleniowym bardzo dziękujemy za przygotowanie propozycji!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 19.06.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o:

należy składać – od dnia 18-go czerwca 2012 r., aż do wyczerpania środków finansowych.

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 206, II piętro.


 

Wągrowiec 19.06.2012

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że przystępuje do realizacji programu specjalnego pod nazwą "Młodzi nad Nielbą" skierowanego do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych współpracą do złożenia wniosków na:

Wnioski prosimy składać do dnia 6 lipca 2012 na formularzu oznakowanym logo programu specjalnego "Młodzi nad Nielbą".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 279, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


 

Wągrowiec 19.06.2012

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że przystępuje do realizacji programu specjalnego pod nazwą "Dojrzali nad Nielbą" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych współpracą do złożenia wniosków na:

Wnioski prosimy składać do dnia 6 lipca 2012 na formularzu oznakowanym logo programu specjalnego "Dojrzali nad Nielbą".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 279, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


 

Wągrowiec 19.06.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu z przyjemnością informuje, że przystępuje do realizacji programu specjalnego „Młodzi nad Nielbą”. Wartość projektu wynosi 245.290,00 zł. Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu oraz lokalnych pracodawców. W ramach projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z doradztwa i pośrednictwa pracy, 3-miesięcznego stażu, a docelowo uzyskać zatrudnienie. Pracodawca natomiast może z pomocą środków Funduszu Pracy stworzyć miejsce pracy.

W ramach programu planowane są następujące instrumenty i usługi rynku pracy:

 1. Doradztwo i pośrednictwo pracy
 2. Staż (przez okres 3 miesięcy)
 3. Refundacja kosztów dojazdu na staż
 4. Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy

W programie zostaną zastosowane również następujące elementy specyficzne wspierające instrumenty i usługi rynku pracy oraz zatrudnienie:

 1. Premie dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego po okresie objętym umową o staż – na okres minimum 6-ciu miesięcy w wysokości do 2.904,78 zł.
 2. Premie dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego po okresie objętym umową o staż w ramach refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 6-krotności składki ZUS tj. do kwoty 1.613,61 zł.

 

Wągrowiec 19.06.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu z przyjemnością informuje, że przystępuje do realizacji programu specjalnego „Dojrzali nad Nielbą” współfinansowanego ze środków Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość projektu wynosi 743.610,00 zł (kwota pozyskana z rezerwy Funduszu Pracy – 611.300,00 zł, wkład własny – 132.310,00 zł.). Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu oraz lokalnych pracodawców. W ramach projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z doradztwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, otrzymać środki na rozpoczęcie własnej firmy czy też znaleźć zatrudnienie. Pracodawca natomiast może z pomocą środków Funduszu Pracy stworzyć miejsce pracy.

W ramach programu planowane są następujące instrumenty i usługi rynku pracy:

 1. Doradztwo i pośrednictwo pracy
 2. Szkolenie aktywizujące z udziałem psychologa
 3. Badania lekarskie
 4. Staż
 5. Refundacja kosztów dojazdu na staż
 6. Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy
 7. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości
 8. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 9. Roboty publiczne

W programie zostaną zastosowane również następujące elementy specyficzne wspierające instrumenty i usługi rynku pracy oraz zatrudnienie:

 1. „PORADNIK” – doradztwo w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 2. Premia dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnych na okres minimum 24 miesięcy (do wysokości 6-krotności składki ZUS naliczonej od najniższego wynagrodzenia)
 3. „Zestaw startowy”, tj. prefinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6-ciu miesięcy dla osób, które otworzą własną firmę
 4. Pakiet promocyjny nowo powstałych firm
 5. Premie dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego po ukończeniu 3-miesięcznego stażu na okres powyżej 12 miesięcy (w wysokości 5-miesięcznego minimalnego wynagrodzenia + składka ZUS od tej kwoty).

   

Wągrowiec 19.06.2012

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 254.


   

Wągrowiec 18.06.2012

W dniach 16-17 czerwca 2012 roku przed Urzędem Miejskim w Wągrowcu oraz w Parku 600-lecia odbyły się Powiatowe Dni Zdrowia. Głównym celem Imprezy była profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia. Była to okazja dla mieszkańców miasta do bezpłatnego przeprowadzenia wielu badań lekarskich oraz uzyskania cennych porad zdrowotnych.

W niedzielę, 17 czerwca 2012 roku w ramach Powiatowych Dni Zdrowia w Parku 600-lecia w Wągrowcu odbył się „Festyn Rodzinny”. W czasie festynu mieszkańcy Wągrowca mieli okazję bezpłatnie zmierzyć swoje ciśnienie oraz poziom cukru we krwi czy skorzystać z porad dietetyka. Swoje stanowiska informacyjno-promocyjne rozstawiły m.in. Szpital Powiatowy w Wągrowcu, Narodowy Fundusz Zdrowia, OPEN oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas festynu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu promował także idea transplantacji.

Swoje stanowisko na „Festynie Rodzinnym” miał również Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, który promował program dla osób powyżej 50 roku życia pod nazwą „Dojrzali nad Nielbą”. W ramach projektu bezrobotni , którzy ukończyli 50 lat i są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy będą mogli skorzystać m.in. ze szkolenia aktywizującego z udziałem psychologa, badań lekarskich i porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a w efekcie uzyskać zatrudnienie. Celem programu jest znalezienie bądź utworzenie miejsc pracy dla osób 50+.

Przygotowała:
Marta Knopczyk
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 15.06.2012

Konsultacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Dnia 25.06.2012 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu odbędą się indywidualne konsultacje prowadzone przez Punkt Konsultacyjny KSU w Pile.

Podczas konsultacji można skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych między innymi w zakresie:
• administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
• możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
• podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych Krajowego Systemu Usług.

Szczegółowych informacji udziela:

Punkt Konsultacyjny KSU w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64 - 920 Piła
tel. +48 67 349 13 15
e-mail: pk-pila@warp.org.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


   

Wągrowiec 12.06.2012

 

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zakończył nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu.


   

Wągrowiec 06.06.2012

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania w czerwcu 2012 roku szkolenia dla 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu obejmującego w swej tematyce: analizę rynku pracy jako narzędzia planowania działań prozatrudnieniowych oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W skład tej 15 - osobowej grupy wchodzić będą: pracownicy kluczowi a także pracownicy zajmujący się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych.

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: wyżywienia, ubezpieczenia uczestników i realizacji szkolenia, ewentualnego dojazdu czy noclegu.

Czas realizacji szkolenia: 2 dni - nie mniej niż 10 godzin zegarowych. Szkolenia planowane są jako dwudniowe, miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina].

Orientacyjny termin realizacji szkolenia: 25 - 30 czerwca 2012r.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem. Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 19 czerwca br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wyboru instytucji szkoleniowej zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Rodzaj kryterium Wartość
w %
Sposób oceny
1 Koszty szkolenia:
1. dla całej grupy (ogółem)
2. dla 1 osoby
3. koszt osobogodziny
Max 50 Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w niżej wymieniony sposób:
najniższa cena oferowana brutto
C=--------------------------------- x100x50%
cena oferty badanej brutto
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 50 pkt.
2 Zakres i jakość oferowanego
programu szkolenia
Max 20 Program musi zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
3 Kwalifikacje kadry dydaktycznej Max 20 Ocenie podlegać będzie:
1. wykształcenie wykładowców, – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
2. doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 20 pkt.
4 Wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia
przystosowane do potrzeb szkolenia
z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia
Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. oferta pomieszczeń dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia dla wymaganej w propozycji szkoleniowej grupy osób – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 4 pkt.
2. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
3. wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe od 0 do 3 pkt.
Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 10 pkt.
  Razem 100 Max 100 pkt.

W trakcie oceny propozycji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie, poszerzenie lub dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie propozycji szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek, tel. 67/2621081 wew.252, pok. 203 / II p. siedziby PUP
lub
Aldona Ratajczak tel. 67/2621081 wew.264, pok.103 /I p. siedziby PUP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 23.05.2012

 

Więcej informacji...


   

Wągrowiec 21.05.2012

 

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 1.693.360,10zł. (łączna wartość projektu: 1.992.188,35zł).

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Wnioski prosimy składać od dnia 21 maja 2012r. do dnia 31 maja 2012r. (pokój 206 II piętro) na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


   

Wągrowiec 18.05.2012

Konferencja międzynarodowa
„Polski a fiński system szkolnictwa zawodowego”

15 maja br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się w międzynarodowa konferencja pn.: „Polski a Fiński system Szkolnictwa Zawodowego”, która skierowana była do: instytucji rynku pracy, samorządów, w tym szczególnie pracowników odpowiedzialnych za oświatę a także do pracodawców i instytucji ich zrzeszających. Jej organizacja była możliwa dzięki współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z Politechniką Poznańską oraz wsparciu Powiatu Wągrowieckiego. Celem głównym przedsięwzięcia było zaprezentowanie dobrych praktyk wynikających z doświadczeń oświatowych jednego z najlepszych w skali światowej systemów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego, jakim jest system fiński oraz zaprezentowanie mechanizmu wypracowanego w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej Politechniki Poznańskiej współfinansowanego ze środków UE, który będzie wdrażany i wykorzystywany w całej Wielkopolsce do dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Po powitaniu gości przez Starostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego, słowem wprowadzenia do konferencji i przybliżenia tym samym działania powiatowego systemu szkolnictwa zawodowego oraz sytuacji na powiatowym rynku pracy były wystąpienia: Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Karoliny Krenz oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Sławomira Maciaszka.

W dalszej części konferencji, jej uczestnicy zapoznali się z ogólnymi uwarunkowaniami działania fińskiego systemu edukacji zawodowej, z funkcjami i metodami działania regionalnych federacji edukacyjnych grupujących szkoły zawodowe, z organizacją i zarządzaniem wybranych szkół zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych szkół z rynkiem pracy oraz z zarządzaniem wybranymi kierunkami kształcenia w tych szkołach. Wprowadzenie do fińskiego systemu kształcenia zawodowego interesująco dla zgromadzonych zaprezentował Hannu Simi - przedstawiciel Federacji Oświatowej Gmin Regionu Kalajokilaakso. Wraz z nim do Wągrowca przybyli studenci Central Ostrobothnia University of Applied Science z Finlandii [Ming Yu, Svetlana Frolova, Bingjie Lian, Mikko Mitronen, Petteri Nikula, Timo Voltti], którzy dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu mogli zwiedzić tą największą powiatową placówkę oświatową kształcącą zawodowo.

Uczestnicy konferencji w czasie dyskusji pytali przedstawiciela Federacji Oświatowej Gmin o: strukturę zatrudnienia zawodów w Finlandii, finansowanie szkół zawodowych z budżetu państwa, dotacje motywacyjne dla szkół i systemu oceny nauczycieli, sposób nauczania osób niepełnosprawnych, realizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy i nadzorze nauczycieli nad tego typu praktyczną nauką.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie idei Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej, który ma pomóc w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Wielkopolsce. Temat zaprezentował kierownik projektu z ramienia Politechniki Poznańskiej - Maciej Szafrański.

Założenia mechanizmu opracowanego w ramach projektu pozwolą uczniom szkół zawodowych na pozyskanie aktualnej, krótkiej i treściwej informacji o pożądanych przez pracodawców kompetencjach, natomiast pracodawcy pozyskają zindywidualizowaną informację o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami. Szkoły, samorządy i instytucje rynku pracy uzyskają dedykowane raporty z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na rynku pracy, co przyczyni się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce. W projekcie zostały zastosowane liczne innowacje, zarówno w sferze technicznej jak i merytorycznej. Obecnie badania dotyczące dopasowania kwalifikacji osób do rzeczywistego zapotrzebowania prowadzone są wybiórczo w sposób mało uporządkowany, a długi czas opracowywania i publikacji wyników powoduje, że w momencie ich udostępnienia dane przestają być aktualne. Bieżąca aktualizacja danych w systemie umożliwi dostęp do niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym. Zaprojektowane intuicyjne rozwiązania systemu oraz sposoby przepływu informacji pomiędzy Instytucjami, pracodawcami a pracownikami przyczynią się do skracania czasu poszukiwania pracy lub pracownika. Dzięki współpracy z Partnerami, którymi są także Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - przy współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej narzędzie będzie dostępne dla użytkowników bezpłatnie. Jest to ważne zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski oraz poszukiwania jednego, wspólnego, bezpłatnego narzędzia udostępniającego informacje w zakresie aktualnych i prognozowanych danych odnoszących się do rynku pracy. System informatyczny udostępniony będzie dla uczniów i pracodawców w pierwszej połowie 2012 roku. Partnerem Politechniki Poznańskiej w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania jest Central Ostrobothnia University for Applied Sciences z Kokkola w Finlandii, którego to przedstawiciele gościli na konferencji. Pomoc zagranicznego partnera pozwala na zaadoptowanie wybranych rozwiązań z kraju, w którym systemy kształcenia uchodzą za jedne z najlepszych na świecie.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu przyłączyły się do tego projektu jako jedne z pierwszych wielkopolskich instytucji – Michał Piechocki oraz Sławomir Maciaszek odebrali w podziękowaniu za dotychczasowy wkład i współpracę w doskonaleniu procesu przystosowywania kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy - certyfikaty „Instytucji dobrych kontaktów” nadane przez Politechnikę Poznańską.


   

Wągrowiec 18.05.2012

Drzwi Otwarte w Urzędach Pracy ‘2012

Już po raz dziewiąty Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przyłączył się do inicjatywy Publicznych Służb Zatrudnienia z całego kraju i zorganizował u siebie w sobotę 12 maja br. Drzwi Otwarte. Do dyspozycji osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także pracodawców przygotowano stanowiska informacyjne na parterze budynku.

Tegoroczna edycja Drzwi Otwartych była skierowana do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawców chcących rozwijać swoją firmę tworząc przy tym dodatkowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

W związku z tym, w przedsięwzięciu uczestniczyło 7 pracowników PUP Wągrowiec (m.in.: pracownicy: Centrum Aktywizacji Zawodowej, pracownicy Referatu ds. Rynku Pracy, Referatu ds. Organizacyjnych oraz Referatu ds. Ewidencji Świadczeń i Informacji). Pracownicy Ci podczas Drzwi Otwartych udzielali informacji na temat:

Ponadto możliwe było:

Cennym uzupełnieniem powyższego, było uczestnictwo w Drzwiach Otwartych PUP pracowników miejscowego:

Dzięki ich doświadczeniu - osoby odwiedzające Urząd Pracy - mogły poszerzyć swą wiedzę potrzebną przy otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Z pomocy oferowanej podczas tegorocznych Drzwi Otwartych skorzystało 25 osób.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67/2621081 wew. 252


   

Wągrowiec 18.05.2012

„Bądź aktywny na rynku pracy” czyli spotkanie z pracodawcami w Pile

Takiego wydarzenia jeszcze w Wielkopolsce nie było. 19 kwietnia br. w pięciu stolicach subregionów: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile odbyły się spotkania z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. Organizatorami spotkań byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy oraz samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy. Było to pierwsze wspólne działanie zawiązanego właśnie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy. Celem tego Partnerstwa są działania przyczyniające się do ograniczenia skutków bezrobocia, wzrostu liczby miejsc pracy, rozwijania przedsiębiorczości oraz elastyczności pracowników i poszukujących pracy, wspierania kształcenia zawodowego i ustawicznego w regionie, upowszechniania dobrych praktyk, wymiany informacji na temat potrzeb poszczególnych branż i sektorów, trendów rynkowych, zarządzania zmianami w poszczególnych sektorach i branżach, inspirowania do wprowadzania pożądanych zmian, innowacji i dostępu do badań naukowych, możliwości pozyskiwania źródeł finansowania, także do tworzenia trwałych relacji między poszczególnymi instytucjami.

W związku z powiązaniem naszego powiatu z subregionem pilskim, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uczestniczył w spotkaniu organizowanym w Pile w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Podchorążych. Przygotował tam swoje stoisko promocyjno – informacyjne oraz stanowiska dla dwóch pracodawców z terenu Powiatu Wągrowieckiego, którzy zgłosili chęć swego uczestnictwa w tej imprezie [Firma Wielobranżowa Mariusza Pawłowskiego „Mar-Bud” z Sienna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Marka Brzezińskiego z Wągrowca]. Ponadto zorganizował też darmowy transport autokarowy dla osób bezrobotnych chcących wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Z możliwości tej skorzystało ostatecznie 27 osób. Dzięki temu, mogły one spotkać się i porozmawiać z: pracodawcami z subregionu pilskiego na temat możliwości zatrudnienia oraz ich oczekiwań wobec kandydatów na pracowników; przedstawicielami firm szkoleniowych na temat możliwości podniesienia kwalifikacji lub zdobycia nowych poszukiwanych na rynku pracy. Ponadto nadarzyła się okazja uzyskać poradę na temat przepisów Prawa Pracy, których udzielali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy a także zorientować się jaką ofertę aktywizacyjną przygotowały Ochotnicze Hufce Pracy.

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 16.05.2012

 

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że przedłuża termin składania wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, które należy złożyć do dnia 31 maja 2012r. Jednocześnie informujemy, że preferowane będą wnioski osób:

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.

Wniosek do pobrania wraz z załącznikami


 

Wągrowiec 30.04.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
zaprasza na

DRZWI OTWARTE
w URZĘDACH PRACY
”Aktywni i przedsiębiorczy”
Sobota 12 maja 2012
godz. 1000 – 1300

 

 

 

Drzwi Otwarte są inicjatywą, która ma za zadanie przybliżyć usługi urzędów pracy osobom, które nie mogą z nich skorzystać w stałych godzinach ich otwarcia. Urząd Pracy w Wągrowcu już po raz ósmy organizuje u siebie tego typu przedsięwzięcie. W tym roku, w szczególności zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane otwarciem własnej firmy oraz pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy.

Oferujemy:

Partnerzy:

Zapraszamy !!!
12 maja br. (sobota) w godzinach 10.00 - 13.00
Wągrowiec, ul. Kolejowa 22


   

Wągrowiec 26.04.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Pracodawców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 2. Osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej
 3. Pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 15 maja 2012 roku.

Wnioski można składać:

Wnioski niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane !!

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie PUP w Wągrowcu, pokój 206 II piętro.


   

Wągrowiec 25.04.2012

 

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 1.693.360,10zł. (łączna wartość projektu: 1.992.188,35zł).

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Wnioski prosimy składać od dnia 25 kwietnia 2012 do 11 maja 2012r. (pokój 206 II piętro) na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


   

Wągrowiec 18.04.2012

 

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego należy składać w terminie do dnia 15 maja 2012r. Jednocześnie informujemy, że preferowane będą wnioski osób:

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.

Wniosek do pobrania wraz z załącznikami


   

Wągrowiec 11.04.2012

 

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 1.693.360,10zł. (łączna wartość projektu: 1.992.188,35zł).

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Wnioski prosimy składać od dnia 11 kwietnia 2012 do wyczerpania wolnych miejsc stażu na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


   

Wągrowiec 06.04.2012

Bądź aktywny na rynku pracy – spotkania z w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu

Takiego wydarzenia jeszcze w Wielkopolsce nie było. 19 kwietnia w pięciu stolicach subregionów: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile odbędą się spotkania z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. Organizatorami spotkań są Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy oraz samorządy powiatowe – powiatowe urzędy pracy. To pierwsze wspólne działanie zawiązywanego właśnie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.

Choć Wielkopolska od kilku lat ma najmniejszą w kraju stopę bezrobocia, to władz samorządowych te liczby nie mogą zadowalać. To przecież przeszło 150 tysięcy osób, które chciałyby pracować i godnie zarabiać na życie, to przeszło 150 tysięcy osób, które pracując mogłyby przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i pomnażania majątku w regionie. Dlatego Partnerstwo rozpoczyna się spotkaniami dla bezrobotnych i poszukujących pracy. A oto miejsca spotkań: w Poznaniu w Hali Widowiskowo- Sportowej Arena, w Kaliszu w pomieszczeniach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat, w Koninie w Domu Kultury „Energetyk” przy ul. Przemysłowej, w Lesznie w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty przy ul. Narutowicza, a w Pile w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Podchorążych. Wszystkie spotkania odbędą się w godz. 10-14. Na poszczególnych stoiskach można będzie porozmawiać z pracodawcami (kilkudziesięcioma w każdym regionie) na temat możliwości zatrudnienia oraz ich oczekiwań wobec kandydatów na pracowników, z przedstawicielami firm szkoleniowych na temat możliwości podniesienia kwalifikacji lub zdobycia nowych poszukiwanych na rynku pracy. Porad na temat przepisów Prawa pracy udzielać będą także pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, swoją ofertę przedstawią Ochotnicze Hufce Pracy.

Na spotkania zaproszono prezydentów i burmistrzów miast, starostów oraz wszystkich, którym na sercu leży Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.
Partnerstwo powinno przyczynić się do ograniczenia skutków bezrobocia, wzrostu liczby miejsc pracy, rozwijania przedsiębiorczości oraz elastyczności pracowników i poszukujących pracy, wspierania kształcenia zawodowego i ustawicznego w regionie, upowszechniania dobrych praktyk, wymiany informacji na temat potrzeb poszczególnych branż i sektorów, trendów rynkowych, zarządzania zmianami w poszczególnych sektorach i branżach, inspirowania do wprowadzania pożądanych zmian, innowacji i dostępu do badań naukowych, możliwości pozyskiwania źródeł finansowania, także do tworzenia trwałych relacji między poszczególnymi instytucjami. Współpraca będzie dotyczyła zadań o zasięgu subregionalnym i regionalnym. Organizowane będą między innymi: spotkania robocze partnerów oraz spotkania otwarte dla bezrobotnych i poszukujących pracy chcących aktywnie powrócić na rynek pracy, seminaria i konferencje, inne działania wzmacniające usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz inicjatywy na rzecz rozwoju i harmonizowania kształcenia zawodowego i ustawicznego z potrzebami rynku pracy.
Na czerwiec planowane jest zorganizowanie forum informacyjnego dla instytucji i organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Partnerstwa. Tematem forum będzie promocja idei kształcenia się przez cale życie, a celem stworzenie modelu podejmowania wspólnych inicjatyw służących zmniejszeniu skutków bezrobocia oraz zwiększenia efektywności zatrudnienia. Na ostatni kwartał tego roku planowane są także Dni Kształcenia Ustawicznego, które będą promować wśród mieszkańców województwa otwarte postawy na kształcenie i rozwój zawodowy niezależnie od wieku; odbywać się będą w 5 głównych miastach subregionów.

Organizatorzy zapraszają pracodawców z terenu Powiatu Wągrowieckiego poszukujących pracowników do organizacji swoich stoisk rekrutacyjnych, podczas spotkania w Pile - 19 kwietnia 2012 roku [godz. 10:00 – 14:00 / sala Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile przy ul. Podchorążych10]. Podczas tego spotkania możliwy będzie kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi zatrudnienia z terenu subregionu pilskiego. Pracodawcy zainteresowani powyższym spotkaniem, mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu osobiście [stanowisko nr 3 i 4 / parter PUP] lub telefonicznie pod numerem (67) 2621081 wew. 272.

Organizatorzy osobne zaproszenie kierują, do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia a zamieszkujących Powiat Wągrowiecki. Zainteresowani mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w powyższym spotkaniu z pracodawcami terenu subregionu pilskiego - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu - osobiście [stanowisko nr 7 / parter PUP] lub telefonicznie pod numerem (67) 2621081 wew. 271. Dla zgłoszonych osób zarejestrowanych w PUP Wągrowiec - zostanie zorganizowany bezpłatny przejazd na trasie: Wągrowiec – Piła – Wągrowiec.


   

Wągrowiec 02.04.2012

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” realizują partnerski projekt pod nazwą "St@rt up. wypróbuj swój pomysł na biznes.” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Projekt pn. „St@rt up. wypróbuj swój pomysł na biznes” skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, w tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych, absolwentów szkół średnich i zawodowych.

Realizacja projektu będzie przebiegała w dwóch etapach:

Etap 1 – uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie każdy z nich założy wirtualną firmę w ramach specjalnie zaprojektowanej gry symulacyjnej pn. „St@rt up”. Zadaniem uczestników i uczestniczek gry będzie prowadzenie wirtualnej firmy na zasadach jak najbardziej zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W swojej działalności uczestnik będzie musiał wziąć pod uwagę zasady konkurencji, umiejętności w zdobywaniu klientów oraz dostawców, planowanie rozwoju firmy, obowiązki wobec ZUS, US, i inne. Pozwoli to ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i ewentualnie zmodyfikować pomysł na firmę, bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.

Etap 2 - warsztaty szkoleniowe zostaną zastąpione przez interaktywne kursy zamieszczone na platformie e-learningowej, po ukończeniu których uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej. Etap ten zakłada nieograniczony dostęp zainteresowanych osób do nowych, powstałych w wyniku realizacji projektu usług (strona internetowa, platforma e-learningowa, gra symulacyjna).

Dodatkowo w ramach projektu ogłoszony został konkurs „Twój pomysł na biznes – Twoja firma”, gdzie na zwycięzców konkursu czekają ciekawe nagrody w postaci trzech laptopów.

Szczegółowe informacje:
www.startup.wszia.opole.pl
www.gra.wszia.opole.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


   

Wągrowiec 27.03.2012

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
oraz
Starostwa Powiatowe
Powiatowe Urzędy Pracy w Wielkopolsce

zapraszają

pracodawców poszukujących pracowników do organizacji swoich stoisk rekrutacyjnych podczas spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi zatrudnienia z terenu subregionu pilskiego pn. „Bądź aktywny na rynku pracy” - Piła - 19 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00 – 14:00 (dokładny adres spotkania zostanie podany wkrótce).

Pracodawcy zainteresowani powyższym spotkaniem z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu [stanowisko nr 3 i 4 / parter PUP] lub telefonicznie pod numerem (67) 2621081 wew. 272. do dnia 30 marca br.


   

Wągrowiec 27.03.2012

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
oraz
Starostwa Powiatowe
Powiatowe Urzędy Pracy w Wielkopolsce

zapraszają

osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia na spotkanie z pracodawcami z subregionu pilskiego poszukującymi pracowników pn. „Bądź aktywny na rynku pracy” - Piła - 19 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00–14:00 (dokładny adres spotkania zostanie podany wkrótce).

Osoby zainteresowane powyższym spotkaniem z pracodawcami podczas targów pracy w Pile mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu [stanowisko nr 7 / parter PUP] lub telefonicznie pod numerem (67) 2621081 wew. 271. do dnia 6 kwietnia 2012r.

Informujemy, że dla zgłoszonych osób zostanie zorganizowany bezpłatny przejazd na trasie: Wągrowiec – Piła – Wągrowiec.


   

Wągrowiec 26.03.2012

III Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu

22 marca br. w hali sportowej wągrowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się III Powiatowe Targi Edukacyjne. Powiatowy Urząd Pracy wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP przygotował dla gremialnie przybyłych gimnazjalistów z terenu całego Powiatu Wągrowieckiego punkt doradztwa zawodowego, w którym możliwe było uzyskanie m.in.: porady indywidualnej u doradców zawodowych PUP i OHP, wykonanie komputerowego testu zawodowego lub zabranie do domu materiałów informacyjnych, pomocnych w świadomym wyborze dalszej kariery zawodowej młodych ludzi wychodzących z gimnazjów.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 26.03.2012

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych i pracodawców chcących organizować miejsca pracy dla niepełnosprawnych!

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Poznania rozpoczęła realizację III edycji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. W związku z tym, Fundacja zaprasza pracodawców z terenu powiatu wągrowieckiego do współpracy przy organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo i tym samym, zaprasza osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie.
Szczegóły w załącznikach.

Załącznik (.pdf)

Kontakt z Fundacją:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71
60-569 Poznań
tel/fax: 61 8522456
biuro.wielkopolskie@far.org.pl
www.farorg.pl
www.praca-bezbarier.pl

Przygotowała:
Maria Koszna
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 08.03.2012

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy otrzymanych 7 propozycji szkoleniowych dotyczących: warsztatów pośrednika pracy i doradcy zawodowego współdziałających z pozostałymi pracownikami kluczowymi oraz zajmującymi się bezpośrednią aktywizacją zawodową w realizacji znowelizowanych standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy [Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 12 grudnia 2011r. – Dz.U. nr 279 poz.1641] - informujemy że wybrano ofertę przedstawioną przez Fundację Gospodarczą Pro Europa z Torunia.

Wszystkim jednostkom szkoleniowym bardzo dziękujemy za przygotowanie propozycji!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 08.03.2012

GIMNAZJALISTO nie daj się zaskoczyć - pomyśl o przyszłości!

22 marca br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu od godziny 10.00 odbywać się będą III Powiatowe Targi Edukacyjne. Impreza skierowana jest głównie dla gimnazjalistów. Swoje stanowiska informacyjne przygotują funkcjonujące w Powiecie Wągrowieckim: szkoły ponadgimnazjalne, szkoła wyższa, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy, który będzie dzielił swoją przestrzeń wystawienniczą z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP. Urząd Pracy i MCK otworzą przez uczestnikami darmowy punkt doradztwa zawodowego, w którym możliwe będzie uzyskanie m.in.: porady indywidualnej, wykonanie testu zawodowego czy zapoznanie się z zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi występującymi w Powiecie Wągrowieckim, Wielkopolsce czy kraju. Działania te mają pomóc w świadomym wyborze dalszej kariery zawodowej młodych ludzi wychodzących z gimnazjów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradnictwa zawodowego świadczonego przez naszych doradców!

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 08.03.2012

 

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu z EFS
do dnia 30 marca 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ma przyjemność poinformować, że przystępuje do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNI, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu AKTYWNI, tutejszy Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w wysokości 1.706.852,53zł. (łączna wartość projektu: 2.008.061,53).

W związku z tym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków na następujące kategorie osób:

Wnioski prosimy składać od dnia 12 marca 2012 do dnia 30 marca 2012 roku na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Wągrowiec, 08.03.2012r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 05.03.2012

Nabór do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 5 Pułku Artylerii w Sulechowie

Jednostka Wojskowa w Sulechowie ogłasza nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska: kierowca kat. C, C+ E; monter; radiotelefonista; obsługa działa. Wszyscy chętni kandydaci w sprawie powołania winni się kontaktować ze swoimi macierzystymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień właściwymi względem zamieszkania lub z kancelarią personalną 5 PUŁKU ARTYLERII W SULECHOWIE w Sulechowie. Kwalifikacje do służby w korpusie szeregowych odbywają się w każdą środę o godzinie 8.00.kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, oraz odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej.

Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w 5 pułku artylerii. Z zaświadczeniem o możliwości wyznaczenie na stanowisko służbowe kandydat udaje się do WKU, na którego ewidencji się znajduje. WKU kieruje kandydata do terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej WKU kandydat wypełnia wniosek, do którego dołącza się następujące dokumenty:

Kandydaci na szeregowych zawodowych powinni spełniać określone wymagania:

Osoby bezrobotne lub inne osoby zainteresowane służbą zawodową w korpusie szeregowych zawodowych proszone są o kierowanie się do macierzystych Wojskowych Komend Uzupełnień bądź o kontakt telefoniczny z kancelarią personalną 5 PUŁKU ARTYLERII W SULECHOWIE w Sulechowie (tel. 684569644, 684569643) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przygotował:
Daniel Plewa
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 23.02.2012

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki bez tajemnic!

O możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można będzie dowiedzieć się bezpośrednio od pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. W najbliższą sobotę, 25 lutego, organizują oni Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od godziny 10 do 14 w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 zainteresowani otrzymają bezpłatne informacje o: aktualnych i planowanych naborach wniosków o dofinansowanie projektów w ramach regionalnego komponentu PO KL, o możliwości uzyskania wsparcia poprzez uczestnictwo w realizowanych projektach.

Zainteresowani dostaną także: materiały informacyjne i promocyjne na temat PO KL i EFS, jak również porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS.

Dowiedzą się też, gdzie szukać źródeł informacji na temat funduszy unijnych [lokalizacja punktów informacyjnych czy ROEFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe].

Szczegółowych informacji udziela Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerem telefonu 61/846 38 23.

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie INFORMACJI PRASOWEJ
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 22.02.2012

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

w 2012 roku

wobec: osób przeniesionych do rezerwy, nie później niż w ciągu 3 lat od zakończenia służby kandydackiej w oddziałach prewencji w Policji.

Planowane limity przyjęć do służby w terminach:

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:

uzależnione będą od posiadanej liczby wakatów.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji powinny składać osobiście:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 1000 do 1400 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

lub

w środy i piątki w godzinach od 1000 do 1400 w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW:

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl.


Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
 2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
 3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – numer telefonu 61 84-12-822.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Przygotował:
Daniel Plewa
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 22.02.2012

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

w 2012 roku

Planowane limity przyjęć do służby w terminach:

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:

uzależnione będą od posiadanej liczby wakatów.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ


Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji powinny składać osobiście:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 1000 do 1400 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

lub

w środy i piątki w godzinach od 1000 do 1400 w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW:

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl.


Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
 2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
 3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – numer telefonu 61 84-12-822.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Przygotował:
Daniel Plewa
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 14.02.2012

 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

UWAGA PRACODAWCY!
MOŻLIWOŚĆ ROZPOWSZECHNIENIA OFERT PRACY W IRLANDII

Samorząd Wojewódzkiego Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Doradcy EURES z Polski będą uczestniczyć w dniach 1-2 marca 2012r. w Irlandii w targach Pracy „FAS/EURES Employment & Advice Fair”, które mają na celu podnoszenie świadomości nt. korzyści jakie przynosi mobilność zawodowa oraz usługi sieci EURES. Z związku z powyższym, istnieje możliwość rozpowszechnienia ofert pracy pracodawców z powiatu wągrowieckiego pod czas tych Targów.

Pracodawcy zainteresowani prezentacją swych ofert na powyższych Targach proszeni są o przesyłanie ofert pracy do dnia 20 lutego br. drogą elektroniczną na adres Doradcy EURES z WUP Poznań p. Tomasza Dobroczyńskiego: t.dobroczynski@wup.poznan.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61/846 38 07.

Przygotował:
Daniel Plewa
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 14.02.2012

 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

EUROPEJSKIE DNI PRACY POZNAŃ 2012
ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, Europejskie Dni Pracy - Poznań 2012. Jest to już siódma edycja Międzynarodowych Targów Pracy organizowanych w Poznaniu, finansowanych ze środków unijnych.

Europejskie Dni Pracy - Poznań 2012
20 marca 2012 r.
godz. 10 – 16
Hotel Novotel Centrum
Plac Andersa 1, Poznań

Celem Targów jest podnoszenie poziomu wiedzy odwiedzających Targi na temat form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne będą krajowe i zagraniczne oferty pracy.

Odwiedzający Europejskie Dni Pracy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej poprzez zaznajomienie się z warunkami życia i pracy za granicą oraz działaniami podjętymi dla zwalczania barier w mobilności, na jakie napotykają migrujący za pracą. Będą mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zdobywania umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, np. autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Oferty pracy realizowane podczas Targów dostępne będą na stronie www.wup.poznan.pl.

Bliższych informacji o Europejskich Dniach Pracy, wykładach, warsztatach oraz ofertach pracy udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod tel. 61 846 38 06, 61 846 38 07 oraz 61 846 38 08.

Pracodawcy zainteresowani udziałem w targach proszeni są o kontakt pod nr telefonu 61 846 38 07 lub email t.dobroczynski@wup.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2012 r.

Przygotował :
Daniel Plewa
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 14.02.2012

UWAGA!!!

Dnia 27.02.2012r. o godzinie 10.00 w sali 304 odbędzie się spotkanie z pracodawcą poszukującym osób do pracy na stanowisko:
- opiekunka osób starszych do Niemiec.
Wymagany kurs opieki nad osobami starszymi, podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Bliższe informacje można uzyskać –Parter stanowisko nr 4 Tel 67/2621081 wew. 272


   

Wągrowiec 09.02.2012

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.


   

Wągrowiec 01.02.2012

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na:

SZKOLENIE INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ BEZROBOTNĄ

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Szkolenia indywidualne – realizowane będą wyłącznie wnioski osób bezrobotnych, którym ukończenie danego szkolenia zagwarantuje zatrudnienie (wymóg deklaracji pracodawcy, w przypadku dużej ilości wniosków – porównywane będą deklarowane okresy i formy zatrudnienia). Proponowana kwota dofinansowania: nie więcej niż 2.000 zł. Dodatkowym warunkiem będzie okres rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (co najmniej 3 miesiące.)

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia/szkolenia indywidualne lub w siedzibie urzędu. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103)

Przygotowała:
Monika Zawadzka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego


   

Wągrowiec 26.01.2012

Zasady finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
w 2012 roku

Z uwagi na ograniczone środki finansowe Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku, niezbędne jest ustalenie kryteriów dostępu do wsparcia z ww. środków. Aby zaktywizować jak największą grupę osób bezrobotnych z zachowaniem racjonalności i przewidywanej efektywności wydatkowania środków publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu będzie realizował formy wsparcia z zachowaniem następujących warunków:

 1. Szkolenia indywidualne – realizowane będą wyłącznie wnioski osób bezrobotnych, którym ukończenie danego szkolenia zagwarantuje zatrudnienie ( wymóg deklaracji pracodawcy, w przypadku dużej ilości wniosków – porównywane będą deklarowane okresy i formy zatrudnienia). Proponowana kwota dofinansowania: nie więcej niż 2000 zł. Dodatkowym warunkiem będzie okres rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (co najmniej 3 miesiące).

 2. Szkolenia grupowe – w pierwszej kolejności kierowane będą osoby:
  • zarejestrowane co najmniej od 6 miesięcy
  • niekorzystające dotychczas (w okresie ostatnich 3 lat) z innych form pomocy PUP
  • posiadające uprawdopodobnienie zatrudnienia po odbytym szkoleniu zgodnie z jego profilem
  • będące osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia lub po 50 roku życia (po 45 w przypadku realizacji projektów dla tej grupy), długotrwale bezrobotne, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

 3. Staże – będą realizowane w systemie konkursowym, w którym podstawowym kryterium będzie deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu, program stażu (zakres nabytych umiejętności i kwalifikacji , ich zgodność z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy). Do stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne z następujących grup:
  • do 25 roku życia, nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego
  • nie posiadające kwalifikacji zawodowych
  • po 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • osoby, które nie korzystały dotychczas ze stażu lub przygotowania zawodowego
  • osoby zarejestrowane od minimum 6 miesięcy.
  Okres odbywania stażu (minimum 3 miesiące) będzie uzależniony od stopnia skomplikowania stanowiska, na którym staż będzie odbywany i nie przekroczy 6 miesięcy.

 4. Prace interwencyjne – umowy zawierane będą na okres do 6 miesięcy; w przypadku podmiotów podlegających przepisom o pomocy publicznej – decydujący będzie okres dodatkowego zatrudnienia po okresie obowiązkowym.

 5. Roboty publiczne – maksymalna refundacja – 1200 zł na 1 osobę na jeden miesiąc, na okres do 4 miesięcy.

 6. Refundacja kosztów dojazdu – będzie realizowana w szczególności w przypadku, kiedy koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej przekroczy 150 zł miesięcznie. Refundacja będzie obejmowała maksymalnie 75% ww. kosztu (za wyjątkiem refundacji kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez urząd pracy, gdzie refundacja wyniesie 100%).

 7. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – kwoty zostaną ograniczone, maksymalnie do 19.000 zł. Wysokość dotacji będzie uzależniona od wiarygodnie oszacowanych kosztów całego przedsięwzięcia. Nie będą rozpatrywane pozytywnie wnioski dotyczące handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną, auto-handlu. Nie będzie akceptowany zakup samochodów osobowych w ramach przyznanych środków . Preferowane będą wnioski osób zarejestrowanych dłużej niż 3 miesiące oraz osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z kryzysem gospodarczym.

 8. Refundacje kosztów utworzenia stanowiska pracy – kwota refundacji nie więcej niż 19.000 zł na 1 stanowisko. W pierwszej kolejności refundacje będą udzielane podmiotom:
  • niekorzystającym dotychczas z tej formy wsparcia
  • niekorzystającym z tej formy wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat
  • zatrudniającym bezrobotnych bez udziału środków publicznych
  • oferującym dłuższy niż wynikający z przepisów prawa okres utrzymania stanowiska pracy
  • w których stan zatrudnienia w ostatnim roku przed złożeniem wniosku nie uległ zmniejszeniu (bez względu na przyczynę)
  Nie będą udzielane refundacje podmiotom działającym w zakresie: handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną oraz na stanowiska przedstawicieli handlowych. Nie będą refundowane koszty zakupu samochodów.

 9. W 2012 roku z uwagi na ograniczone środki finansowe nie będą realizowane następujące instrumenty:
  • finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  • udzielanie pożyczek szkoleniowych
  • stypendia z tytułu kontynuowania nauki
  • refundacja składki ZUS
  • finansowanie kosztów towarzyszących szkoleniom (egzaminy, licencje etc.)
  • finansowanie jakichkolwiek instrumentów osobom poszukującym pracy, o których mowa w art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 10. Staże, prace interwencyjne i roboty publiczne oraz doposażenie stanowisk pracy będą realizowane w szczególności przez pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu wągrowieckiego.

 11. Powyższe zasady i warunki nie obowiązują w przypadku realizacji form wsparcia finansowanych w ramach programów specjalnych i innych pozyskiwanych ze środków dodatkowych, kierowanych do grup ryzyka.

 12. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest rozpatrywanie wniosków bez zachowania ww. warunków.

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 25 stycznia 2012 r.


   

Wągrowiec 26.01.2012

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie:

do wyczerpania środków finansowych

PRACE INTERWENCYJNE – umowy zawierane będą na okres do 6 miesięcy; w przypadku podmiotów podlegających przepisom o pomocy publicznej – decydujący będzie okres dodatkowego zatrudnienia po okresie obowiązkowym.

ROBOTY PUBLICZNE - maksymalna refundacja – 1.200 zł na 1 osobę na jeden miesiąc, na okres do 4 miesięcy.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, 274, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 267, 268 (pok. 106, 107).

Przygotował:
Referat ds. Rynku Pracy


   

Wągrowiec 26.01.2012

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu
do dnia 10 lutego 2012 r.


STAŻE – będą realizowane w systemie konkursowym, w którym podstawowym kryterium będzie deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu, program stażu (zakres nabytych umiejętności i kwalifikacji, ich zgodność z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy).

Do stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne z następujących grup:

Okres odbywania stażu (minimum 3 miesiące) będzie uzależniony od stopnia skomplikowania stanowiska, na którym staż będzie odbywany i nie przekroczy 6 miesięcy.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:
tel. (67) 26 21 081 wew. 281, 268 (pok. 101, 107).

Przygotował:
Referat ds. Rynku Pracy


   

Wągrowiec 24.01.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że w dniu 27 stycznia 2012r. (piątek), przyjmowanie i obsługa interesantów będzie możliwe do godz. 1200.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.


   

Wągrowiec 18.01.2012

SPOTKANIE WARSZTATOWE Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 16 stycznia 2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu odbyło się spotkanie pracowników tut. Urzędu z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu wągrowieckiego. Celem spotkania były konsultacje grup docelowych i uczestników projektów systemowych EFS realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W spotkaniu udział wzięli pracownicy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu; Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy i w Skokach; Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Wągrowcu, Damasławku, Wapnie, Mieścisku a także dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w osobach: kierownika Referatu ds. Ewidencji Świadczeń i Informacji, kierownika Referatu ds. Rynku Pracy, kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej i specjalisty ds. rozwoju zawodowego z tegoż samego referatu.

Na wstępie spotkania uczestnicy otrzymali materiały promocyjno – informacyjne oraz pisemne zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń grupowych na 2012r., realizowanych przez PUP w Wągrowcu. Podczas dalszej części konsultacji została przedstawiona prezentacja multimedialna, przygotowana przez kierownika CAZ - Sławomira Maciaszka. Jej zakres obejmował analizę: ofert pracy z 2011 roku będących w dyspozycji Urzędu Pracy, zagranicznych ofert pracy europejskiej sieci pośrednictwa EURES oraz ofert zamieszczonych w tym samym czasie w prasie lokalnej. Ponadto zawierała ona zestawienia: dotyczące efektywności i kosztów realizacji szkoleń grupowych i indywidualnych w 2011, potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych oraz zgłoszenia od pracowników PUP mających bezpośredni kontakt z Klientami PUP. Reprezentanci OPS zaprezentowali na forum szkolenia zrealizowane w 2011r. w ramach swoich projektów systemowych. Podczas wspólnej dyskusji wymieniano spostrzeżenia na temat procedury organizacji samych szkoleń i uwagi dotyczące współpracy z jednostkami szkoleniowymi w tej kwestii. Na koniec zostały przedstawione i omówione wzory druków konsultacyjnych z PUP Wągrowiec do stosowania podczas doboru grup docelowych i doboru bezrobotnych uczestników projektów systemowych przez OPS.

Aldona Ratajczak
PUP Wągrowiec
tel. 67/2621081 wew.264


   

Wągrowiec 12.01.2012

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE PLANOWANIA SZKOLEŃ NA 2012 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2012 rok.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2012 rok.

Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 23 stycznia 2012r.

KONTAKT
(pisemnie, elektronicznie lub osobiście)

Aldona Ratajczak, Monika Zawadzka
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Kolejowa 22, Wągrowiec, (I piętro) pokój 103
e-mail: aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl
monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 10.01.2012

UWAGA!!!

Dnia 20.01.2012r. o godzinie 10.00 w sali 304 odbędzie się spotkanie z pracodawcą poszukującym osób do pracy na stanowisko:
- opiekunka osób starszych do Niemiec.

Wymagany kurs opieki nad osobami starszymi, podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Bliższe informacje można uzyskać –Parter stanowisko nr 4 Tel 67/2621081 wew. 272


   

Wągrowiec 05.01.2012

 

Młodzi zdolni w swojej firmie

Jesteś studentem studiów dziennych i zaocznych lub absolwentem do 25 roku życia, nie posiadasz zatrudnienia i mieszkasz na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i miasta Konina - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pozyskaj środki na własny biznes

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne 11 stycznia 2012 - godz. 11:00, sala 304/III p. siedziby PUP Wągrowiec

Osoby zainteresowane uzyskają szczegółowych informacji w wybranym biurze projektu:

Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65,
88-100 Inowrocław
Tel: 52-357-62-15

 
Akademickie Biuro Karier
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
ul. Wrzesińska 43-55,
62-200 Gniezno
Tel.: 61-425-72-84 wew.321
Studenckie Biuro Karier
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
ul. Zagórowska 3a,
62-510 Konin
Tel.: 63 - 249-15-15

Szczegóły na stronie internetowej: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl


   

Wągrowiec 05.01.2012

Uroczystość podsumowująca realizację projektu systemowego MOPS Wągrowiec

Dnia 21 grudnia 2011r. w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia w 2011 roku realizacji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej noszącego nazwę „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród uczestników powyższej uroczystości obecni byli m.in. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Beata Korpowska, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy – Sławomir Maciaszek, uczestnicy projektu oraz pracownicy Ośrodka.Kierownik MOPS – Irena Woźniak po powitaniu wszystkich zgromadzonych, opowiedziała o zrealizowanych przez Ośrodek w ramach projektu - czterech podstawowych kursach, w których łącznie uczestniczyło 39 beneficjentów, w tym 6 mężczyzn. 6 osób legitymowało się lekarskim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach kursów podstawowych zrealizowano:

Oprócz powyższych szkoleń, dodatkowo zorganizowano kurs profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości, wizażu i stylizacji paznokci oraz dwie edycje kursu magazyniera z obsługą wózków widłowych.

Każdy z realizowanych kursów, połączony był z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa i doradcy zawodowego oraz z zajęciami dotyczącymi poradnictwa prawnego, rodzinnego i zdrowotnego. Oprócz szkoleń, uczestnicy w ramach uczestniczenia w projekcie, mogli skorzystać z wielu atrakcji wągrowieckiego Aquaparku oraz mieli okazję zapoznać się z techniką nordic walking. Do niemałych atrakcji z pewnością należała wycieczka do Wenecji i Silverado City, w której mogli uczestniczyć również rodziny beneficjentów projektu. Ponadto wszyscy chętni mieli okazję obejrzeć w wągrowieckim kinie w technologii 3D film, pt. „Bitwa Warszawska”.Po omówieniu całorocznego przebiegu zrealizowanego przez Ośrodek projektu, Kierownik MOPS wręczyła wszystkim uczestnikom listy gratulacyjne, kwiaty oraz płyty z zawartością pamiątkowych zdjęć z przebiegu ww. kursów.

Po złożeniu podziękowań pracownikom, biorącym udział w realizacji projektu i podziękowaniu pracownikom PUP za pomoc w trakcie realizacji projektu, głos zabrał także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Beata Korpowska, która pogratulowała beneficjentom ukończenia kursów i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych.

Do chwili obecnej, 4 beneficjentów znalazło pracę. Wewnętrzne dowartościowanie uczestników projektu, uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, satysfakcja, pozytywny wpływ na własną samoocenę, poznanie nowych osób – to niektóre z powodów, dla których z pewnością warto w przyszłości realizować podobne projekty.

MOPS Wągrowiec


   

Wągrowiec 27.12.2011

Podsumowanie realizacji programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą”

Prezentacją multimedialną połączoną z pokazem sukien wieczorowych oraz przygotowaniem stoisk promocyjnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu podsumował realizację programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą”. Podsumowanie to miało miejsce 13 grudnia br., przed ostatnim seansem filmowym - kończącym tegoroczny – bardzo popularny wśród mieszkanek powiatu wągrowieckiego cykl „Kino dla Pań” - realizowany przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

Dzięki uprzejmości MDK Wągrowiec i użyczeniu sali galeryjnej, możliwe było przygotowanie stoisk promocyjnych dla uczestniczek programu specjalnego rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz stoiska promocyjno – informacyjnego PUP.

Dodatkowo, w sali kinowej przez seansem filmowym zaprezentowano ponad 340 - osobowej kobiecej publiczności założenia i efekty programu specjalnego przygotowanego przez PUP Wągrowiec. Omówienia programu, który jest jednym z 41 programów w kraju oraz jednym z 6 w Wielkopolsce, które uzyskały w 2011 roku akceptację i dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy
w konkursie na programy specjalne (PUP Wągrowiec pozyskał na realizację programu kwotę 1.486,3 tys. zł) - dokonała dyrektor Urzędu B. Korpowska. Prezentacja zawierała bogaty materiał ilustracyjny, stanowiący dokumentację fotograficzną przebiegu realizacji programu.

Bardzo ciekawym urozmaiceniem podsumowania i dowodem na efektywność założeń programowych był pokaz sukien wieczorowych przygotowany przez jedną z uczestniczek programu, która otworzyła - dzięki wsparciu środków finansowych założonych w programie - salon sukien wieczorowych.

 
 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 22.12.2011

"Ludzka twarz EFS" - konkurs dla dziennikarzy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło V edycję konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych "Ludzka twarz EFS". Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisać z pominięciem urzędowego języka i że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie ludzi, którzy uczestniczą w projektach, a także tych, którzy projekty z zaangażowaniem tworzą i realizują.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.ludzkatwarzEFS.pl.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/ 2621081 wew.252


   

Wągrowiec 07.12.2011


ZIELONA LINIA już u nas !


Wzorując się na firmach, którym zależy na dobrym kontakcie z klientem i doskonaleniu własnych produktów, Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce uruchomiły centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski - noszące nazwę Zielona Linia. Serwis telefoniczny i internetowy Zielonej Linii dostarcza informacji m.in. o: ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy. Wiedza ta pozwala zwiększyć szanse przy znalezieniu zatrudnienia bądź zmiany dotychczasowej na lepszą. Druga strona działalności serwisu to ułatwianie pracodawcom poszukiwania pracowników.

Zasada działania Zielonej Linii jest prosta. Po wykręceniu numeru 19524, Twoje połączenie zostanie odebrane w centrum działania Zielonej Linii. Na Twój telefon czeka tam 50 konsultantów, którzy od 8.00 do 18.00 w dni powszednie gotowi są udzielić informacji na interesujący Cię temat. W ten sposób obsługiwanych jest blisko 90% klientów. Jeśli będzie potrzebna szczegółowa informacja dotycząca Twojej sprawy bezpośrednio w Twoim urzędzie pracy – konsultanci z centrum Zielonej Linii konsultują się telefonicznie z pracownikiem danego urzędu. Infolinia Zielonej Linii współpracuje z ponad 300 urzędami pracy w Polsce - czyli numer 19524 – to jeden numer do urzędów pracy we wszystkich województwach Polski.

Z pomocy Zielonej Linii może skorzystać każda osoba, kto poszukuje jakiejkolwiek informacji o usługach realizowanych przez urzędy pracy: osoba bezrobotna, poszukująca pracy, pracodawca. Opłata wynosi jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, a z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

System Zielona Linia jest realizowany w ramach projektu „Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Biorąc pod uwagę skalę działania Zielonej Linii i zastosowanych w niej rozwiązań technicznych, to bezprecedensowe przedsięwzięcie w historii polskich instytucji publicznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej centrum www.zielonalinia.gov.pl 
lub u pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oddelegowanego do współpracy – pok. 101 / I piętro PUP, tel. 67/2621081 wew. 262 albo pod numerem Zielonej Linii – 19524.


Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/2621081