Przetargi
data aktualizacji: 25.03.2014


Archiwum 2013 rok więcej...
Archiwum 2012 rok więcej...
Archiwum 2011 rok więcej...
Archiwum 2010 rok więcej...
Archiwum 2008 rok więcej...
Archiwum 2007 rok więcej...
Archiwum 2006 rok więcej...
Archiwum 2005 rok więcej...


CAZ – 633/01/02/MZ/2014/ZP

 

Wągrowiec, 25.03.2014

Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla 15 osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 62911 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 26-21-081, faks 0-67 26-21-081.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwagrowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla 15 osób bezrobotnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia, dla 15 osób uprawnionych, ze środków Funduszu Pracy. Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenie w całości finansowane będzie ze środków publicznych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego zgodny z przedmiotem zamówienia głównego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzenia szkolenia objętego niniejszym zamówieniem (w szczególności, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2014 prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. Posiadanie przez instytucję szkoleniową aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli ten wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi szkoleniowe (szkolenie grupowe dla min. 5 osób), które zawierały zakres tematyczny zgodny z przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować salę o powierzchni min. 40m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz co najmniej jeden komputer z odpowiednim oprogramowaniem (do obsługi programu Płatnik) na dwóch uczestników szkolenia.Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem powierzchni i wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć (załącznik nr 9 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do prowadzenia szkolenia Wykonawca musi wskazać co najmniej 2 osoby o odpowiednich kwalifikacjach, oraz co najmniej 1 osobę na zastępstwo posiadającą co najmniej równoważne kwalifikacje. Wykładowcy muszą posiadać wykształcenie wyższe. Każdy wykładowca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, polegające na udziale w prowadzeniu zajęć w co najmniej 5 szkoleniach grupowych (szkolenie grupowe dla min. 5 osób) zgodnych z kierunkiem przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki nr 7 i 7a do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 55
2 - doświadczenie kadry - 40
3 - posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacja kuratora oświaty - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianie może ulec liczba uczestników szkolenia w uzasadnionych przypadkach, zmianie ulega wówczas także cena całego szkolenia. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w terminie realizacji zamówienia, które należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwagrowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, pokój 202, II piętro, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Format
  doc pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki:
1

Formularz ofertowy

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP

4

Program szkolenia

5

Harmonogram szkolenia

6

Wykaz wykonanych usług

7

Wykaz personelu wskazanego do realizacji szkolenia i informacja o podstawie dysponowania Wykonawcy

7a

Formularz dotyczący kadry do realizacji szkolenia

8

Wzór umowy o realizację zamówienia

9

Wskazanie adresu lokalu do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wykaz sprzętu i wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

10 Preliminarz kosztów szkolenia
11 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

CAZ- 633/01/01/AR/2014/ZP

 

Wągrowiec, 05.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec

zawiadamia

O wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2, 3, 4 zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie przeprowadzenia 4 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych

Zgodnie z art. 92 ust 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, iż za najkorzystniejsze oferty w postępowaniu Zamawiający uznał:
Cz. 1 Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego: za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki, 64-920 Piła, ul. Kossaka 118 – oferta najkorzystniejsza, z największą ilością punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści SIWZ.

Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierające punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium:

4 Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki,
64-920 Piła, ul. Kossaka 118
53,00 9,29 26,43 2,00 90,72
9 Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski,
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11
35,65 8,26 30,00 2,00 75,91


Ponadto ofertę nr 7 złożył Szkoleniowiec sp. z o. o. organ prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Szkoleniowiec”, 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca został wykluczony, a oferta została odrzucona. Powodem wykluczenia był fakt niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żądał wskazania do przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy 1 osoby posiadającej wykształcenie psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego oraz 1 osoby na zastępstwo o równoważnych kwalifikacjach. Wykonawca w załączniku nr 7 do SIWZ dotyczącym wykazu kadry wskazał 4 osoby do prowadzenia zajęć. Z załączonych przez Wykonawcę do oferty załączników nr 7a, dotyczących kadry do realizacji szkolenia, wynika, że Wykonawca nie przewidział osoby na zastępstwo do prowadzenia zajęć z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Dodatkowo w załączniku nr 9 do SIWZ, dotyczącym opisu sprzętu i wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca nie wskazał dokładnego metrażu sali do przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, żądał wykazania, że Wykonawca zapewni do zajęć teoretycznych salę o pow. min. 40m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Na podstawie informacji zawartych w ofercie Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ. W preliminarzu kosztów szkolenia, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, Wykonawca w pozycji nr 10 inne koszty, wskazał koszt ubezpieczenia 200,00 PLN. Zamawiający wskazał w SIWZ, że w przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wskazanych uczestników szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania nauki). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek Wykonawcy. Informacja o konieczności ubezpieczenia uczestnika/ów szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie. Zamawiający nie zażądał wyjaśnień, ponieważ Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cz. 2 Operator koparko-ładowarek: za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki, 64-920 Piła, ul. Kossaka 118 – oferta najkorzystniejsza, z największą ilością punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści SIWZ.

Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierające punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium:

3 Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki,
64-920 Piła, ul. Kossaka 118
53,00 10,66 30,00 2,00 95,66
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN,
Poznań, ul. Warmińska 1
48,34 9,50 30,00 2,00 89,84
10 Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski,
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11
47,56 7,16 30,00 2,00 86,72

Cz. 3 Opiekun osób starszych z językiem niemieckim: za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 11 złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, Nakło nad Notecią, Oddział: 85-409 Bydgoszcz, ul. Nad Torem 78 – oferta najkorzystniejsza z największą ilością punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści SIWZ.

Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierające punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium:

11 Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski, Nakło nad Notecią,
Oddział: 85-409 Bydgoszcz, ul. Nad Torem 78
53,00 8,80 17,00 2,00 80,80
1 Firma Szkoleniowa ATTC Bogumiła Hromiak Paprzycka,
64-930 Szydłowo, Dobrzyca 43
48,17 9,20 3,50 0,00 60,87

Ponadto ofertę nr 5 złożyło Centrum Szkoleniowe WIEDZA, 62-510 Konin, ul. Chopina 21H. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca został wykluczony, a oferta została odrzucona. Powodem wykluczenia był fakt niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żądał wskazania do przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy 1 osoby posiadającej wykształcenie psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego oraz 1 osoby na zastępstwo o równoważnych kwalifikacjach. Wykonawca wskazał na zastępstwo osobę z wykształceniem wyższym magister historii, dołączając jednocześnie licencję doradcy zawodowego dla wskazanej osoby. Zamawiający zażądał wyjaśnień od Wykonawcy. Po otrzymaniu wyjaśnień w terminie, Zamawiający nie mógł uwzględnić wszystkich wyjaśnień Wykonawcy, gdyż dokonał on istotnej zmiany w treści oferty, wskazując na zastępstwo do przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy wykładowcę, który nie był wskazany w ofercie. Zamawiający, zwracając się o wyjaśnienie, miał między innymi wątpliwość, czy wskazany wykładowca do prowadzenia zajęć z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy posiada wykształcenie psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego, a Wykonawca nie wskazał tego w załączniku nr 7a. Wykonawca potwierdził, że wskazany przez niego wykładowca nie posiada wykształcenia psychologicznego lub z zakresu doradztwa zawodowego, zwracając się jednocześnie z prośbą o zmianę osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jednak niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. Na podstawie informacji zawartych w ofercie Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę nr 8 złożył Szkoleniowiec sp. z o. o. organ prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Szkoleniowiec”, 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca został wykluczony, a oferta została odrzucona. Powodem wykluczenia był fakt niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazania, że: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie minimum dwie usługi szkoleniowe (szkolenie grupowe dla min. 5 osób), które zawierały zakres tematyczny zgodny z przedmiotem zamówienia. Wykonawca w wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług, związanych z tematyką szkolenia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, wskazał tylko jeden kurs opieki nad osobą starszą i zależną. Pozostałe wskazane szkolenia to: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekun dzienny. Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wyjaśnień, czy zakres tematyczny wskazanych szkoleń jest zgodny z przedmiotem zamówienia, ponieważ oferta dodatkowo jest niezgodna ze SIWZ i podlegałaby odrzuceniu. Zamawiający, wskazał w SIWZ, że zajęcia językowe powinny być przeplatane codziennie z zajęciami z modułu opieki nad osobą starszą i nie powinny przekraczać 4 godzin zegarowych dziennie. Wykonawca w harmonogramie szkolenia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wskazał że zajęcia z języka niemieckiego będą prowadzone w wybrane dni po 6 godzin dziennie i nie będą przeplatane we wszystkie dni z modułem opieki nad osobą starszą. Dodatkowo w preliminarzu kosztów szkolenia, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, Wykonawca w pozycji nr 10 inne koszty, wskazał koszt ubezpieczenia 150,00 PLN. Zamawiający wskazał w SIWZ, że w przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wskazanych uczestników szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania nauki). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek Wykonawcy. Informacja o konieczności ubezpieczenia uczestnika/ów szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie. Zamawiający nie żądał wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ oferta i tak podlegałaby odrzuceniu.

Cz. 4 Szwacz: za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Centrum Szkoleniowe Edukacja Eugeniusz Bogusławski, 64-800 Chodzież, ul. Dworcowa 1 – oferta najkorzystniejsza z największą ilością punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści SIWZ.

Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierające punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium:

2 Centrum Szkoleniowe Edukacja Eugeniusz Bogusławski, 64-800 Chodzież, ul. Dworcowa 1 53,00 6,13 8,75 0 67,88

TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).


CAZ – 633/01/01/AR/2014/ZP

 

Wągrowiec, 13.02.2014

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w dniu 12.02.2014r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn zm.), przekazujemy odpowiedź na pytanie Wykonawcy dotyczące przetargu nieograniczonego na II część zamówienia tj. na wykonanie szkolenia operator koparko-ładowarek.

Pytanie

Czy w przypadku zagwarantowania uczestnikom szkolenia zakwaterowania wraz z wyżywieniem w miejscowości, w której będzie prowadzone szkolenie, dojazd do tego miejsca z miejscowości Wągrowiec może przekroczyć 70 km w jedną stronę?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
W części dot. szkolenia operator koparko-ładowarek Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia poza miastem Wągrowiec. Wykonawca zorganizuje wtedy dojazd w obie strony lub dojazd z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników oraz poniesie jego koszty. Dojazd nie może przekraczać 70 km w jedną stronę w obu wyżej wymienionych przypadkach.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


CAZ – 633/01/01/AR/2014/ZP

 

Wągrowiec, 07.02.2014

Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 4 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 44704 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 26-21-081, faks 0-67 26-21-081.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwagrowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 4 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego 4 szkoleń, dla 45 osób bezrobotnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3 Priorytet VI PO KL, projekt pn. AKTYWNI. Szkolenia w całości finansowane będą ze środków publicznych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego zgodny z przedmiotem zamówienia głównego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzenia szkolenia objętego niniejszym zamówieniem (w szczególności, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2014 prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. Posiadanie przez instytucję szkoleniową aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli ten wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi szkoleniowe (szkolenie grupowe dla min. 5 osób), które zawierały zakres tematyczny zgodny z przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 6 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Do zajęć teoretycznych Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować salę o powierzchni min. 40m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Do zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: Część I dot. spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego: co najmniej 5 stanowisk do spawania MAG i TIG oraz odzież ochronną (bluza, spodnie, fartuch spawalniczy, okulary ochronne, rękawice ochronne) dla każdego uczestnika Część II dot. operator koparko-ładowarek: co najmniej 2 koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy Część III dot. opiekun osób starszych z językiem niemieckim: sale w takich placówkach jak np. szpital, hospicjum, dom opieki społecznej, itp. Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć możliwość wykonania zadań praktycznych w każdym ze wskazanych przez Wykonawcę miejsc Część IV dot. szwacz min. jedną maszynę do szycia na jednego uczestnika szkolenia, w pomieszczeniu uwzględniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem powierzchni i wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć (załącznik nr 9 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do prowadzenia szkolenia Wykonawca musi wskazać co najmniej 2 osoby o odpowiednich kwalifikacjach, oraz co najmniej 1 osobę na zastępstwo posiadającą co najmniej równoważne kwalifikacje. Dodatkowo do przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy Wykonawca musi wskazać 1 osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego, która przeprowadziła w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania min. 2 szkolenia dot. tematyki aktywnych metod poszukiwania pracy oraz 1 osobę na zastępstwo o równoważnych kwalifikacjach. Osoby wskazane do prowadzenia zajęć z tematyki aktywnych metod poszukiwania pracy nie będą podlegały ocenie dotyczącej kwalifikacji i doświadczenia kadry.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianie może ulec liczba uczestników szkolenia w uzasadnionych przypadkach, zmianie ulega wówczas także cena całego szkolenia. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w terminie realizacji zamówienia, które należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwagrowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, pokój 202, II piętro, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3 Priorytet VI PO KL, projekt pn. AKTYWNI..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 270 godzin zegarowych w grupie 10 osób. Zamawiający posługuje się określeniem godzin szkolenia jako godzin zegarowych. W całkowitej liczbie godzin szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu. Program szkolenia z zakresu spawania musi być zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-07/IS-03 oraz Nr W-07/IS-02. Szkolenie i egzamin powinny zostać przeprowadzone pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zgodnie z Wytycznymi Nr W-07/IS-41. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem zgodnym z Wytycznymi Nr W-07/IS-17 i wydaniem Książeczki spawacza. Program szkolenia winien też zawierać blok tematyczny z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy: metody i sposoby poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (5 godzin zegarowych)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 83.05.30.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 53
2. kwalifikacje kadry - 15
3. doświadczenie kadry - 30
4. posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Operator koparko-ładowarek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 210 godzin zegarowych w grupie 10 osób. Zamawiający posługuje się określeniem godzin szkolenia jako godzin zegarowych. W całkowitej liczbie godzin szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu. Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263) oraz programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: -część teoretyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu: dokumentacja techniczna maszyn roboczych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych. -część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po ukończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenie bądź inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (książeczkę operatora z wpisem uzyskanych uprawnień). Program szkolenia winien też zawierać blok tematyczny z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy: metody i sposoby poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (5 godzin zegarowych)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 53
2. kwalifikacje kadry - 15
3. doświadczenie kadry - 30
4. posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opiekun osób starszych z językiem niemieckim.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 150 godzin zegarowych, w tym 90 godzin zegarowych języka niemieckiego, w grupie 10 osób. Zamawiający posługuje się określeniem godzin szkolenia jako godzin zegarowych. W całkowitej liczbie godzin szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu wewnętrznego. Wymagana tematyka szkolenia powinna zawierać następujące moduły: a) moduł opieki nad osobą starszą (55 godzin zegarowych w tym 30 godzin zegarowych praktycznych) obejmujący następujące zagadnienia:psychologiczno-pedagogiczne aspekty opieki nad osobą starszą, przygotowywanie posiłków, utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego, załatwianie spraw podopiecznego związanych z gospodarstwem domowym, wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, realizowanie zadań zleconych przez lekarza, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia, organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego, stosowanie wybranych form terapii zajęciowej, postępowanie z osobami przewlekle chorymi b) moduł języka niemieckiego (90 godzin zegarowych na poziomie podstawowym-A1 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (zgodnie z którym osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy) obejmujący następujące zagadnienia: przedstawiania się, autoprezentacji, komunikacji z podopiecznym i jego rodziną oraz lekarzem, podstawowego słownictwa medycznego (podstawowe choroby, dolegliwości, samopoczucie), robienia zakupów, przygotowania i podawania posiłków, ubiorów, wyposażenia domu, jego wnętrza i otoczenia. Zajęcia językowe powinny być przeplatane codziennie z zajęciami z modułu opieki nad osobą starszą i nie powinny przekraczać 4 godzin zegarowych dziennie. Program szkolenia winien też zawierać blok tematyczny z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy: metody i sposoby poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (5 godzin zegarowych)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 53
2. kwalifikacje kadry - 15
3. doświadczenie kadry - 30
4. posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: szwacz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 150 godzin zegarowych w grupie 15 osób, w tym 125 godzin zegarowych zajęć praktycznych musi być zrealizowane na terenie zakładu pracy szwalniczego (szycie ciężkie) lub tapicerskiego. W całkowitej liczbie godzin szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu. Wymagana tematyka szkolenia: a)część teoretyczna: przepisy BHP i ppoż., elementy materiałoznawstwa, ściegi i szwy maszynowe, ocena jakości materiałów, wykonanie rysunków i szablonów, rozkrój materiałów, dobieranie grubości nici do tkaniny b)część praktyczna: technologia tapicerowania, narzędzia i przybory w tapicerstwie, szycie ze skóry naturalnej, ekologicznej i materiałów skóropodobnych oraz tkanin meblowych (obiciowych), wykonywanie obić tapicerskich, przygotowanie i obsługa maszyny do szycia Podstawowy zakres przedmiotowy szkolenia powinien być opracowany na bazie standardów kwalifikacji i szkoleń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl Program szkolenia winien też zawierać blok tematyczny z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy: metody i sposoby poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (5 godzin zegarowych)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 53
2. kwalifikacje kadry - 15
3. doświadczenie kadry - 30
4. posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty - 2

  Format
  doc pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki:
1

Formularz ofertowy

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP

4

Program szkolenia

5

Harmonogram szkolenia

6

Wykaz wykonanych usług

7

Wykaz personelu wskazanego do realizacji szkolenia i informacja o podstawie dysponowania Wykonawcy

7a

Formularz dotyczący kadry do realizacji szkolenia

8

Wzór umowy o realizację zamówienia

9

Wskazanie adresu lokalu do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wykaz sprzętu i wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

10 Preliminarz kosztów szkolenia
11 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej