Ogłoszenia - archiwum - 2006 rokArchiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


Wągrowiec 13.12.2006

        Dnia 12 grudnia 2006 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się spotkanie wstępne określające założenia i możliwości utworzenia w Powiecie Wągrowieckim lokalnego partnerstwa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkaniu obecni byli: Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, przedstawiciele samorządów gminnych, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, a także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.
        Podjęcie inicjatywy budowy partnerstwa przez PUP Wągrowiec, wynika z pilnej potrzeby działań na szerszą skalę, niwelujących niedostosowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia do zmieniających się warunków otoczenia, zwłaszcza rynku pracy. Fakt ten potwierdzają doświadczenia Urzędu Pracy płynące z realizacji projektu „Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” (prowadzonego w ramach: Działania 1.5 Schematu A Priorytetu 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich).

Zobacz zdjęcia...

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 23.11.2006

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przesunięciu terminu.

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje że na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z poźń. zm. (Dz. U. Nr 19 poz. 177) zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia, w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO z dnia 7 listopada 2006 roku.

        W związku z zaistniałą sytuacją, PUP Wągrowiec informuje, iż zostaje przedłużony termin składania ofert o 7 dni. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 1.12.2006 r. o godzinie 9.00.

  Format
doc pdf
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki:
1 Oferta przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
2 Wzór umowy
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne

4

Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

 

 

Wągrowiec, 23 listopada 2006r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


Wągrowiec 17.11.2006

NOWE MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA PRACY

Za pośrednictwem naszego urzędu portal internetowy www.posrednictwopracy.pl pragnie Państwa poinformować o możliwości znalezienia pracy lub ogłoszenia, że się jej poszukuje. Odbywa się to całkowicie za darmo za pośrednictwem stron internetowych:

www.posrednictwopracy.pl
www.pracazagranica.pl

Znajdziecie tam Państwo około 6000 ofert pracy oraz wiele informacji, takich jak prawo pracy oraz sposobu poszukiwania pracy. Jest tam również nowy dział “50 latkowie”, gdzie ta grupa wiekowa może wreszcie zainstnieć.

Serdecznie zapraszamy


Wągrowiec 09.11.2006

SUBREGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC"

 

         Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Programy pomocowe dla dla MSP z funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013”, dotyczące następujących programów - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla województwa wielkopolskiego. Dodatkowo zostaną omówione dostępne jeszcze programy przeznaczone dla małych i średnich firm w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Programy te skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby podnieść swoją konkurencyjną poprzez inwestycje lub pomoc doradczą.

Szkolenie prowadzone będzie przez panią Arletę Jaśniewicz, trenera - konsultanta oraz specjalisty z zakresu finansowania MSP z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, doradca biznesu.

Seminarium odbędzie się dnia 20 listopada 2006 r. w godzinach 10.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala sesyjna (109)
Szczegółowy harmonogram seminarium - w załączeniu. Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Prosimy zgłaszać uczestnictwo na numer tel. (0-67) 26 80 529 lub mailem: dariusz.stoll@wagrowiec.pl do dnia 17.11.2006r. do godz. 12:00.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Dariusz Stoll, tel.(0-67) 26 80 529

Program szkolenia

"Programy pomocowe dla MSP z funduszy strukturalnych UE
w latach 2007-2013"

Godzina Temat zajęć

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie
10.15 – 11.30 System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006
Ogólne cele polityki strukturalnej UE w latach 2007-2013
Główne kierunki zmian w systemie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 13.30 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego - Działania wspierające MSP
13.30 – 13.45 Przerwa na poczęstunek
13.45 – 14.30 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Działania wspierające MSP
14.30 - 15.00 Koncepcja projektu inwestycyjnego spełniającego kryteria określone dla programów operacyjnych
15.00 Zakończenie szkolenia

Podczas zajęć prowadzący wraz z uczestnikami dowolnie ustalają czas krótkich przerw


Wągrowiec 09.11.2006

OGŁOSZENIE
dotyczy absolwentów wyższych uczelni po studiach II stopnia (mgr)

        Zainteresowanych zawodową służbą wojskową w Siłach Zbrojnych w zawodzie pilot samolotu/śmigłowca informujemy, że szczegóły dotyczące naboru na 20-miesięczny kurs oficerski w 2006 r. podane są na stronie internetowej www.wsosp.deblin.pl.
        Termin składania wniosków upływa w dniu 10.11.2006 r.

Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Oficerskiej
Sił Powietrznych
gen. bryg. pil. Ryszard Hać


Wągrowiec 07.11.2006

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że przystępuje do zorganizowania szkolenia w zakresie:

Kurs spawacza - spawanie metodą MAG i TIG

Szkolenie skierowane dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Bliższe informacje i zapisy pok. 203 i 205 w Powiatowym Urzędzie Pracy, numer telefonu 067 26 21 081 wew. 252 oraz 254


 

Wągrowiec 13.10.2006

Szanowni Państwo!

Fundacja Prawo Europejskie rozpoczyna realizację drugiej edycji programu "Absolwent na europejskim rynku pracy 2006", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Europejskich. Program skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów. Jego celem jest przygotowanie młodych ludzi do sprawnego poruszania się po krajowym i europejskim rynku pracy.
Udział w programie jest całkowicie  bezpłatny. W ramach programu uczestnicy otrzymają: bezpłatny kurs Pierwsza Praca, internetową Giełdę Informacyjną, Informacje na zamówienie.
Do pobrania - plakat Fundacja Prawo Europejskie (938x1304 372KB)
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Informację przygotował:
Sławomir Maciaszek


Wągrowiec 12.10.2006

ZASADY FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Podstawa prawna: art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami)

 1. Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu może ubiegać się o sfinansowanie części kosztów studiów podyplomowych na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy.

 2. Uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy powinno mieć w szczególności formę deklaracji pracodawcy (załącznik do wniosku).

 3. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych nie może przekroczyć 75% ich ceny, jednocześnie nie może być wyższe niż 3.500 zł.

 4. PUP nie sfinansuje kosztów studiów rozpoczętych przed złożeniem wniosku przez osobę bezrobotną. Jednocześnie złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

 5. W trakcie odbywania studiów bezrobotnemu nie przysługuje dodatek ani stypendium szkoleniowe, a także inne świadczenia, takie jak zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania.

 6. Wraz z wnioskiem o sfinansowanie studiów, bezrobotny przedstawia zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych, ich czas trwania, wysokość opłat oraz system płatności, a także dokument uprawdopodobniający uzyskanie pracy.

 7. W przypadku zgody na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, Urząd zawiera z bezrobotnym umowę, zawierającą  m.in. obowiązek zwrotu poniesionych przez Urząd kosztów wraz z odsetkami w przypadku nieprawidłowości w realizacji umowy.

 8. Urząd przelewa przyznane dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych bezpośrednio na konto uczelni.

 9. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji PUP. Od negatywnego rozstrzygnięcia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Załączniki:
- wzór wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych
- wzór deklaracji pracodawcy
- wzór umowy między bezrobotnym a PUP


Wągrowiec 11.10.2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.09.2006 r. (wyrok opublikowany 26.09.2006 r. – Dz.U. Nr 170, poz.1222) wszystkie osoby spełniające warunki do przyznania zasiłków/świadczeń przedemerytalnych WG ZASAD SPRZED 01.01.2002 r., które jednocześnie spełniają wymienione niżej warunki:

 1. zarejestrowały się w PUP po dniu 12.01.2002 r.

 2. złożyły wniosek o nabycie któregoś z tych praw

 3. uzyskały decyzję administracyjną o odmowie przyznania takiego świadczenia ze względu na niezarejestrowanie do dnia 12.01.2002 r.

są uprawnione do wystąpienia do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o wznowienie postępowania i wypłatę należnych świadczeń.
Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 26.10.2006 r.
Wznowienie postępowania następuje tylko na wniosek strony.


 

Wągrowiec 09.10.2006

Biuletyn zawiera wiele ciekawych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym oraz Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. Jednak największą część publikacji zajmuję charakterystyka projektów Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim, opisy zastosowanych działań i rozwiązań aktywizujących, zdjęcia oraz cytaty – wypowiedzi  uczestników projektu. Ponadto, czytelnik może znaleźć ważne do korespondencji adresy oraz adresy ciekawych stron internetowych związanych z tematyką EFS oraz Unii Europejskiej.

Publikacja skierowana jest dla  społeczności lokalnej, beneficjentów projektu, uczestników konferencji prasowych, a także pracodawców. Ma służyć propagowaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym i Unii Europejskiej. W wersji elektronicznej można ją pobrać ze strony internetowej PUP Wągrowiec, a w wersji papierowej można ją znaleźć w siedzibie: urzędu pracy, urzędów lokalnych samorządów oraz w Gminnych Centrach Informacji.


broszura w formacie pdf (630k)

  Publikacja powstała w ramach działań promocyjno – informacyjnych projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych
  Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
Schemat A Działanie 1.5 Priorytet 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim
Schemat A Działanie 1.6 Priorytet 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Informację przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 03.10.2006

2 października br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnych Centrów Informacji działających na terenie tzw. subregionu pilskiego (powiaty: pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, chodzieski i wągrowiecki. Inicjatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Na terenie subregionu pilskiego działa 13 gminnych centrów informacji, w tym aż 5 - na terenie powiatu wągrowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor pilskiego oddzialu WUP - pani Urszula Hoppe, doradcy zawodowi i pośrednicy z WUP oraz powiatowych urzędów pracy, przedstawiciele gminnych centrów informacji.


Wągrowiec 19.09.2006

               14 września 2006r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się szkolenie pod nazwą „Budowanie Lokalnych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia”. 
            Celem szkolenia „Budowanie Lokalnych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia” było zwiększenie kompetencji lokalnych władz samorządowych i partnerów gospodarczych i społecznych w zakresie przygotowania i wdrażania inicjatyw dotyczących porozumień na rzecz zatrudnienia.


Wągrowiec 14.09.2006

Europejskie Targi Pracy - Poznań 2006.

29 września 2006 (Piątek) godz. 10:00-18:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pawilon 6 (wejście od ul. Grunwaldzkiej) odbędą się organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES Europejskie Targi Pracy - Poznań 2006.

Celem Targów będzie zaznajomienie ludzi z zagadnieniem mobilności, w szczególności z kwestiami dotyczącymi swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej oraz EOG, warunkami życia i pracy i działaniami podjętymi w celu zwalczania barier w mobilności, na które napotykają migrujący za pracą. Nie mniej istotne będzie również danie możliwości pracodawcom zagranicznym przeprowadzenia bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy.

Przewidziany jest udział przedstawiciela Komisji Europejskiej, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sieci EURES z kraju i zagranicy, instytucji Rynku Pracy oraz instytucji, których zadaniem jest dostarczanie bieżących informacji na temat działań i polityk Komisji Europejskich podejmowanych na rzecz społeczeństwa.

Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy pracodawców m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Niemiec oraz Norwegii, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również zapoznania się z warunkami życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego prezentowanymi przez Doradców EURES.

Planowane są również wykłady o tematyce związanej ze swobodą przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz warsztaty przygotowujące m.in. do prawidłowego przygotowania CV i listu motywacyjnego.

Bliższych informacji o Targach, ofertach pracy oraz zapisach na poszczególne wykłady i warsztaty udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod tel. 061 846 38 06 oraz 061 846 38 07. Więcej można przeczytać również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.


Wągrowiec 06.09.2006

Uwaga !!!

Powiatowy Urząd Pracy  w Wągrowcu

Informuje, że w II połowie 2006r. zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie :

Szkolenia zrealizowane zostaną w ramach Funduszu Pracy.

Szkolenia adresowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, posiadających dobry stan zdrowia, w przypadku kursu prawa jazdy ukończone 21 lat.

Bliższe informacje i zapisy w  pokoju nr 203 lub 205. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu tel. (067) 26 21 081 wew. 252 lub 254

 

 

 

 

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


Wągrowiec 31.07.2006

O G Ł O S Z E N I E

Jeśli chciałbyś założyć własną  spółdzielnię socjalną lub pracować w ramach takiej spółdzielni weź udział w programie „Spółdzielnia Socjalna szansą dla Ciebie”, przygotowywanym przez Wielobranżową Socjalną Spółdzielnię Pracy z Nowego Tomyśla !

Program ten ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji Programu planuje się zorganizowanie szkolenia z zakresu zakładania  i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz możliwość udzielenia pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej. Dodatkowym źródłem sfinansowania powstania spółdzielni jest grant w wysokości 15 000 PLN z Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej.

Co to jest  spółdzielnia socjalna ?
Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków

Czym różnią się spółdzielnie socjalne od tradycyjnych firm działających na rynku?
Przede wszystkim innymi zależnościami między pracownikami i partnerami spółdzielni. W takiej spółdzielni pracują zarówno płatni pracownicy jak i wolontariusze. Ściśle współpracują oni z odbiorcami dóbr i usług oraz z organizacjami je wspierającymi. W spółdzielniach socjalnych wolontariusze mogą zajmować się działalnością gospodarczą.

Do pobrania - Program  spółdzielni socjalnej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Joanna Zabder
pok. 102 / I piętro  PUP Wągrowiec 
tel. 067 26–21-081 wew. 263


Wągrowiec 11.07.2006

Agencja Rozwoju Północnej Polski w Pile
www.arpw.pl

 

Dotacje dla przedsiębiorczych!

Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile rozpoczyna w lipcu 2006 r. realizację projektu skierowanego do osób chcących założyć własną firmę.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające założyć własną firmę, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 01 stycznia 2004 r. Osoby te uzyskają pomoc doradczo-szkoleniową oraz finansową w wysokości do 20.000zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział na formularzu rekrutacyjnym, który można otrzymać w siedzibie ARPW w Pile lub pobrać ze strony internetowej ARPW, na której znajdą Państwo również dodatkowe informacje dotyczące projektu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu koordynator projektu - Pani Paulina Rennert pod nr tel. (067) 214-27-28 lub osobiście w siedzibie fundacji w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2.


Wągrowiec 22.06.2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

UWAGA !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Informuje, ze w II półroczu 2006r. będą realizowane szkolenia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny:

w ramach Działania 1.2  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Projekt pt.: „Dobry Początek

Działanie 1.2
- osoby do 25 roku życia
- absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia
- zarejestrowane w PUP do 24 m-cy
- posiadające niewielkie doświadczenie zawodowe lub bez doświadczenia zawodowego.

Szkolenia obejmują następujące kierunki:

1) Kurs spawacza – spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
- ok. 200 godzin dla 10 osób

2) Kurs obsługi wózków jezdniowych z magazynowym programem komputerowym
- ok. 100 godzin dla 10 osób

3) Kurs j. angielskiego poziom średnio zaawansowany
- ok. 180 godzin dla 10 osób

4) Kurs obsługi kas fiskalnych z elementami programów komputerowych
- ok. 70 godzin dla 10 osób

5) kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
- ok. 90 godzin dla 10 osób

 

w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Projekt pt.: „Dobry Powrót

Działanie 1.3
- osoby powyżej 25 roku życia
- długotrwale bezrobotne i zagrożone długotrwałym bezrobociem, zarejestrowane do 24 m-cy w PUP.

Szkolenia obejmują następujące kierunki :

1) Kurs spawacza - spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
- ok. 200 godzin dla 12 osób

2) Kurs obsługi wózków jezdniowych z magazynowym programem komputerowym
- ok. 100 godzin dla 13 osób

3) Kurs j. angielskiego poziom podstawowy
- ok. 200 godzin dla 10 osób

4) Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
- ok. 90 godzin dla 15 osób

Bliższe informacje i zapisy: pok. nr 203 i 205 w Powiatowym Urzędzie Pracy
ul. Kolejowa 22, tel. 0 67 26 21 081 we. 252 i 254


Wągrowiec 01.06.2006

eSołtys

Cel Programu

        Program ma za zadanie dotarcie do dobrze wykształconych, najaktywniejszych bezrobotnych ze wsi i małych miasteczek zainteresowanych zakładaniem firmy i wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i odpowiednie narzędzia w celu stworzenia biur eSołtys.

        Wśród młodych ludzi zamieszkujących obszary wiejskie panuje tendencja wyjeżdżania do miast. Aby zachęcić młodych, aktywnych, przedsiębiorczych bezrobotnych do pozostania w swoich rodzinnych miejscowościach, powstał program eSołtys.

        Biura powstawałyby w 226 gminach województwa wielkopolskiego. W każdej gminie tylko 1 osoba otworzyłaby biuro, na które otrzyma dotację. W pewnych obszarach biura eSołtys mogłyby ze sobą współpracować w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Mogą one stworzyć na terenie Wielkopolski sieć biur eSołtys. Wskazana jest również współpraca z gminnymi centrami informacji.

Adresaci Programu

        Program  eSołtys skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia oraz  do absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia.
Jego głównym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości i stworzenie warunków do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie wsi
i małych miasteczek.

Elementy Programu

Program eSołtys składa się z dwóch głównych elementów:

        Z bezrobotnych, którzy kwalifikują się na objęcie wsparciem, Powiatowe Urzędy Pracy skierują najbardziej kreatywnych młodych ludzi na szkolenia. Ostatnim elementem będzie  otrzymanie dofinansowania na otworzenie biur eSołtys.

        Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, tel. /067/ 26 21 081, pok. 102 i 203.


Wągrowiec 31.05.2006

30 maja br. o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, odbyła się konferencja prasowa skierowana do lokalnych mediów. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z:
 

 1. aktualną sytuacją na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim;
 2. stopniem realizacji programów prozatrudnieniowych  dla bezrobotnych z Powiatu Wągrowieckiego, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny;
 3. Regionalnym Programem Województwa Wielkopolskiego eSołtys.

Przygotował:
PUP Wągrowiec
Sławomir Maciaszek


Wągrowiec 22.05.2006

SUBREGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC"

      Szanowni Państwo!

        W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) oraz Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Wielkopolska Północ”, mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, przeznaczone dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub też pragnących usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
        Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram szkolenia - w załączeniu.
        Szkolenie w formie aktywnych warsztatów, poprowadzi pani Justyna Maćkowiak - doradca rachunkowy i prawny, trener w dziedzinie rozpoczynania działalności gospodarczej. Na miejscu uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
        Szkolenie odbędzie się dnia 29 maja 2006 r. w godzinach 9.00 – 15.00, w  Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala sesyjna.
        Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, jednak prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 0-67/26-80-529 – Dariusz Stoll, do dnia 28 maja (godz. 15.30)

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

 

Józef Sulikowski
Starosta Wągrowiecki
 

Program szkolenia
ABC prowadzenia działalności gospodarczej

Godzina Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

Działalność gospodarcza – aspekty prawne.

 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Formy organizacyjne działalności gospodarczej.

 • Źródła pozyskiwania informacji gospodarczej.

 • Rejestracja firmy – krok po kroku.

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.30

Działalność gospodarcza – aspekty ekonomiczne.

 • Podatki w działalności gospodarczej.

 • Wybór formy opodatkowania.

 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Księgi rachunkowe.

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 • Ewidencja przychodów.

 • Inne ewidencje podatkowe.

 • Rozliczenia publiczno – prawne (urząd skarbowy, ZUS).

 • Terminy rozliczeń z ZUS.

 • Terminy rozliczeń z urzędem skarbowym.

 • Obowiązek składania deklaracji.

 • Sposób przekazywania deklaracji.

 • Wnioski, oświadczenia, wyjaśnienia i inne pisma składane wraz z deklaracjami.

12.30 – 12.45

Przerwa na poczęstunek
12.45 – 14.30 Zakładam własną firmę – zajęcia warsztatowe.
14.30 – 14.45 Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej
14.45 – 15.00 Zakończenie szkolenia

Podczas zajęć prowadzący wraz z uczestnikami dowolnie ustalają czas krótkich przerw


Wągrowiec 15.05.2006

        Dnia 13 maja 2006 roku (tj. sobota) w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przy ulicy Kolejowej 22 odbyły się Drzwi Otwarte.
Przedsięwzięcie to skierowane było do wszystkich mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, a jego przewodnim celem było  przekazanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej:
• ofert pracy w kraju i za granicą;
• szkoleń i innych możliwości kształcenia;
• uruchomienia  działalności gospodarczej i możliwości pozyskania na nią środków;
• zasiłków  dla bezrobotnych  i możliwości aktywizacji w ramach różnych programów rynkowych;
• szkoleń zawodowych dla zagrożonych utratą zatrudnienia;
• poszukiwania pracy przez internet;
• możliwości i warunków pracy za granicą.

W imprezie, oprócz urzędu pracy, wzięły udział dwie powiatowe instytucje, mających swe siedziby  w Wągrowcu, a działające również na rzecz osób bezrobotnych - Starostwo Powiatowe i Gminne Centrum Informacji.

Organizowane przez PUP Wągrowiec Drzwi Otwarte są jednym z działań  przyczyniających się do poprawy przepływu informacji  i zwiększenia tym samym stopnia świadomości mieszkańców Powiatu, w tym osób bezrobotnych. Z możliwości spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych skorzystało około 20 osób. Odwiedzający najczęściej pytali o możliwość odbycia stażu zawodowego, szkolenia i o oferty pracy z europejskiej sieci EURES.    


Wągrowiec 26.04.2006

Uwaga!!!

            Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów do pracy sezonowej przy zbiorze truskawek w Danii. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikiem Oddziału WUP.
Telefon kontaktowy (067) 212 77 94.


Wągrowiec 10.04.2006

UWAGA!

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31 maja 2006 r.

        Bliższe informacje można uzyskać - pokój 102, I piętro Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.


Wągrowiec 03.04.2006

Uwaga !
Rekrutacja uczestników do nowych projektów EFS!


        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 01 kwietnia rozpoczyna realizację projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, przygotowanych w ramach Działania 1.2  Schemat A i Działania 1.3 Schemat A Priorytet1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W związku z tym rozpoczynamy rekrutację uczestników do poniższych projektów.

Działanie 1.2  – Perspektywy dla młodzieży 
Tytuł: Dobry Początek
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

W ramach projektu uczestnik będzie mógł skorzystać do wyboru z:


Działanie 1.3  – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Tytuł: Dobry Powrót
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

W ramach projektu uczestnik będzie mógł skorzystać do wyboru z:

Ogólne informacje o projektach: pok. 206 / tel.067 26 21 081 wew. 255

Zapisy:


Wągrowiec 03.04.2006

Dnia 31 marca 2006 o godzinie 11:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w sali 304 odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Porządek posiedzenia:

 1. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wągrowieckim.

 2. Przedstawienie planu realizacji zadania: prace społecznie użyteczne w 2006 roku.

 3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu planu wydatków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych na 2006 roku.

 4. Przedstawienie i zaopiniowanie wniosków szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w sprawach związanych z kierunkami i profilami kształcenia.

 5. Przedstawienie projektu podstawowych standardów świadczenia usług przez urzędy pracy.

 6. Przedstawienie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.

 7. Wolne wnioski.


Wągrowiec 30.03.2006

UWAGA!

Dnia 12.04.2006 o godz. 11.00 w sali 304 (III piętro PUP) odbędzie się spotkanie z pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem osób w zawodzie:

Od wszystkich w/w kandydatów pracodawca oczekuje umiejętności czytania rysunku technicznego.

     Informacja pokój 103


Wągrowiec 29.03.2006

28 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie informacyjne dla kuratorów zawodowych. Na spotkanie przybyło 8 osób pracujących na co dzień w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz wydziale dla dorosłych miejscowego Sądu Rejonowego
w Wągrowcu.

Celem przewodnim było przekazanie podstawowych informacji na temat praw
i obowiązków, a także  form wsparcia  osób bezrobotnych. Zostały także przedstawione informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/, oraz  działań realizowanych przez PUP Wągrowiec przy współfinansowaniu tego funduszu na rzecz bezrobotnych z Powiatu Wągrowieckiego.  

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 27.03.2006

 

21 marca 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zorganizował nieodpłatny wyjazd na  „Polsko-Brytyjskie Targi Pracy - Piła 2006”, które odbywały się na terenie Hali Sportowo Widowiskowej w Pile przy ulicy Żeromskiego 90.  Na wyjazd zapisało się 29 osób z terenu Powiatu Wągrowieckiego, jednak ostatecznie z darmowego przejazdu skorzystały 23 osoby. Asystent EURES Hanna Pilarska z Powiatowego Urzędu Pracy przygotowała dla zainteresowanych wyjazdem europejskie CV potrzebne do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami brytyjskimi.

Ideą organizowanych w ramach sieci EURES przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Targów Pracy była aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz promocja brytyjskiego rynku pracy. Odwiedzający targi mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy pracodawców brytyjskich oraz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Organizatorzy Targów informują, że impreza zgromadziła około 1,5 tysiąca zainteresowanych.

Oprócz firm brytyjskich swoje stanowiska targowe przygotowały: samorząd  Województwa Wielkopolskiego, samorządy powiatowe z Czarnkowa, Chodzieży, Złotowa, Piły oraz Wągrowca, a także Ochotniczy Hufiec Pracy i Biuro Karier z Piły.

Materiały promocyjne do wyposażenia stanowiska Powiatu Wągrowieckiego dostarczył: Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, Urząd Miasta i Gminy Skoki, Urząd Gminy Mieścisko, Urząd Gminy Wągrowiec oraz Centrum Edukacji Ekologicznej z Wągrowca. 
Serdecznie dziękujemy wyżej wymienionym za pomoc w promocji Powiatu Wągrowieckiego !    
   

Galeria zdjęć...

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 23.03.2006

        Bank Zachodni WBK S.A. wraz ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu pragną zaprosić Państwa na spotkanie, którego tematem będzie "Zarządzanie ryzykiem walutowym".

        Specjalnie dla państwa przygotowano prezentację, za pośrednictwem której dowiedzą się Państwo jak można zabezpieczyć się przed zmianami kursu walutowego, jak zmniejszyć ryzyko związane z operacjami kupna-sprzedaży walut.

        Spotkanie prowadzone będzie przez specjalistę z Departamentu Usług Skarbu Banku Zachodniego WBK S.A. z Poznania

        Spotkanie odbędzie się 28 marca 2006r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego (p.109) w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, początek od godz. 11:00.

        Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do 27 marca do godz. 14:00 pod numerem telefonu: (067) 268-05-29, Starostwo Wągrowieckie, Dariusz Stoll lub mailem: dariusz.stoll@wagrowiec.pl


Wągrowiec 17.03.2006

        Dnia 16.03.2006 o godz. 11:00 w sali 304 w siedzibie PUP w Wągrowcu odbyło się spotkanie informacyjne dla kobiet zakwalifikowanych do wyjazdu na zbiór truskawek do Hiszpanii. Spotkanie poprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – oddział w Pile – Aniela Pietrowiak i Maciej Perzyński. Uczestniczki spotkania otrzymały umowy zatrudnienia w Hiszpanii i szczegółowo dowiedziały się m.in. o warunkach życia w Hiszpanii, wynagrodzeniu, a także ubezpieczeniu. Pierwsze wyjazdy bezrobotnych kobiet z Powiatu Wągrowieckiego nastąpią już w nadchodzącym tygodniu.  

przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 16.03.2006

        Powiatowy Urząd Pracy w dniach 14-15.03.2006r zorganizował  dla pracowników Urzędów Pracy szkolenie nt.: ,,Kwalifikowalność, sprawozdawczość, monitoring w realizacji projektów z EFS”, które zostało przeprowadzone w siedzibie PUP w Wągrowcu  przy ulicy Kolejowej 22.  Szkolenie poprowadziła Iga Kozłowska  trenerka  Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL-ROSzEFS) w Kaliszu.
        W szkoleniu uczestniczyło 19 osób, pracujących na co dzień w Urzędach Pracy w Gnieźnie, Obornikach, Chodzieży i w Wągrowcu, a także w miejscowym Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas szkolenia omawiano aktualne konkursy dla sfery rynku pracy oraz  etapy budowania projektu. Uczestnicy pracując w grupach warsztatowych określali problemy i cele projektów, zakresy działań, harmonogram oraz budżety swoich projektów. Debatowali nad sprawozdawczością i monitoringiem przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu EFS.
Szkolenie służyło promocji EFS oraz Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, a także umożliwiło podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników PUP i innych instytucji odnośnie zdobywania środków unijnych na projekty społeczne. 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 15.03.2006

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że  posiada wolne miejsca na szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim” w Działaniu 1.6 SPO RZL, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujących kierunkach :

1) kurs języka niemieckiego podstawowy -   3 miejsca wolne
2) kurs języka angielskiego poziom średniozaawansowany – 3 miejsca wolne
3) kurs komputerowy : księgowo-magazynowy  -  3 miejsca wolne
4) kurs krawiecki – 2 miejsca wolne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach :

-  kobiety powyżej 25 roku życia
-  o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
-  przy kursie komputerowym wymagane są podstawy znajomości obsługi komputera, a w przypadku kursu języka angielskiego znajomość podstaw językowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w siedzibie PUP pok. nr 203 lub 205
Informacje telefoniczne pod numerem 0 67 26 21 081 wew. 252 lub 254.

Wągrowiec 15 marca 2006

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


Wągrowiec 10.03.2006

W dniach 21-22 marca 2006 roku w godzinach 9.30-17.30 na terenie Hali Sportowo Widowiskowej w Pile ul. Żeromskiego 90, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizuje w ramach sieci EURES „Polsko-Brytyjskie Targi Pracy Piła 2006”
Ideą Targów Pracy jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz promocja brytyjskiego rynku pracy.
Podczas Targów Pracy odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy pracodawców brytyjskich oraz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
21 marca br. Targi będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, natomiast 22 marca przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne tylko z osobami wcześniej umówionymi.
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu organizuje wyjazd na w/w Targi, osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się  w Urzędzie Pracy, pok.101 w Wągrowcu do dnia 20 marca 2006 roku do godziny 12:00.

Oferty targowe :

- piekarz - angielski w stopniu komunikatywnym
- pracownik magazynu - angielski w stopniu komunikatywnym
- kierowca kat. B - angielski w stopniu komunikatywnym
- sprzedawca - angielski w stopniu komunikatywnym
- hydraulik - angielski w stopniu dobrym
- kamieniarz - angielski w stopniu dobrym
- kierowca kat. D - angielski w stopniu komunikatywnym
- mech. autobusów - angielski w stopniu komunikatywnym
- nadzorca-brygadzista - angielski w stopniu średniozaawansowanym
- serwis sprzątający - mile widziana znajomość języka angielskiego
- opiekun społeczny - angielski w stopniu dobrym
- kreślarz - biegła znajomość j. angielskiego
- farmaceuta - angielski w stopniu zaawansowanym
- serwis sprzątający - angielski w stopniu dobrym
- specjalista ds. stawiania konstrukcji drewnianych- angielski w stopniu dobrym
- pracownik do obsługi garażu floty autobusowej – angielski w stopniu podstawowym


Wągrowiec 03.03.2006

 

Centrum Usług Doradczych (CUD) dla Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatne konsultacje zdalne (przez telefon oraz via e-mail) oraz stacjonarne (w biurze CUD w Warszawie):

Nieodpłatny dostęp do telefonu, faxu, komputera (Internet) w warszawskim biurze CUD

Biuro CUD:Ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
tel/fax 0 22 848 98 91
www.cud.idn.org.pl
konsultacje@idn.org.pl

Centrum Usług Doradczych pomaga osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

• bezrobotnym,
• poszukującym pracy, w tym pierwszy raz poszukującym zatrudnienia,
• mającym trudności z odnalezieniem się na rynku pracy oraz dostępem do profesjonalnego i kompleksowego poradnictwa.


Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych (CUD)


Wągrowiec 02.03.2006

Uwaga!

Dnia 16.03.2006 o godz. 11:00 w sali 304 w siedzibie PUP w Wągrowcu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kobiet zakwalifikowanych do wyjazdu na zbiór truskawek do Hiszpanii.


Wągrowiec 28.02.2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do zorganizowania szkolenia w zakresie: operator obrabiarek

Szkolenie przeprowadzone zostanie w Wągrowcu.
Przeszkolonych zostanie 15 osób bezrobotnych, które wybierze Pracodawca gwarantujący miejsce odbywania praktyk.

Spotkanie rekrutacyjne z Pracodawcą odbędzie się w dniu:
02.03.2006r. godzina 10:00, sala 304 III piętro w siedzibie PUP

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zapraszamy na spotkanie.


Wągrowiec 23.02.2006

Powiatowy Urząd Pracy w dniach 14-15.03.2006r organizuje dla pracowników Urzędów Pracy szkolenie nt.: ,,Kwalifikowalność, sprawozdawczość, monitoring w realizacji projektów z EFS”, które zostanie przeprowadzone w siedzibie urzędu w Wągrowcu  przy ulicy Kolejowej 22.  Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL-ROSzEFS) w Kaliszu

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec 


Wągrowiec 23.02.2006

SUBREGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC"

 

         Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Finansowanie działalności mikroprzedsiębiorstw z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – Działanie 3.4”, dotyczące aktualnie dostępnego dla MSP Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 jest  programem skierowanym do sektora mikroprzedsiębiorstw, które chciałyby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i specjalistyczną pomoc doradczą. Jest to program skierowany do mikroprzedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku oraz w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 2. osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych polskich 2 mln EUR
  lub 

 3. wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych polskich 2 mln EUR.
         

    Seminarium prowadzone będzie przez panią Arletę Jaśniewicz, trenera - konsultanta oraz specjalisty z zakresu finansowania MSP z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, doradcę biznesu.  
Szkolenie odbędzie się dnia 2 marca 2006 r. w godzinach 10.00 – 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, sala sesyjna (109).
Szczegółowy harmonogram seminarium przesyłamy w załączeniu. Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 marca do godz. 15.30, tel. 0-67/26-80-529, dariusz.stoll@wagrowiec.pl , Dariusz Stoll.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Józef Sulikowski
Starosta Wągrowiecki

Program szkolenia

Finansowanie działalności mikroprzedsiębiorstw z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
 – Działanie 3.4.
Wągrowiec, 2.03.2006 r.

Godzina Temat zajęć

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie
10.15 – 11.30 Omówienie podstawowych terminów i pojęć.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:
-   Priorytety i Działania ZPORR / struktura;
-   Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa – cele Działania; Beneficjenci Działania; Projekty doradcze i inwestycyjne; wysokość wsparcia; procedura wdrażania; wymagana dokumentacja.
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 13.30 Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
-
prezentacja i omówienie zasad wypełniania wniosku;
- kryteria oceny wniosku;
- typowe błędy we wnioskach o udzielenie dotacji.
13.30 – 13.45 Przerwa na poczęstunek
13.45 – 15.00 Warsztat – wypełnianie niektórych elementów wniosku na podstawie studium przypadku
15.00 Zakończenie szkolenia

Podczas zajęć prowadzący wraz z uczestnikami dowolnie ustalają czas krótkich przerw


Wągrowiec 08.02.2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przeprowadził dnia 07.02.2006 o godz. 11.00 spotkanie z doradcą i asystentem Europejskich Służb Zatrudnienia EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło działania systemu EURES w UE i w Polsce oraz przedstawienia aktualnych ofert pracy za granicą. W spotkaniu uczestniczyły 43 osoby.

przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 02.02.2006

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza na spotkanie z doradcami EURES z Poznania, dotyczące działania systemu EURES oraz przedstawiania aktualnych ofert pracy za granicą. Spotkanie odbędzie się dnia 07.02.2006 o godz. 11.00 na III piętrze w sali nr 304.


Wągrowiec 31.01.2006

31 stycznia bieżącego roku,  64 bezrobotne kobiety z Powiatu Wągrowieckiego zostały bezpłatnie przewiezione do Torunia na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami hiszpańskimi (przedsiębiorstwo FRESHUELVA – prowincja HUELVA). Przez rozmowy pozytywnie przeszły 62 kobiety, a 2 nie zakwalifikowały się do wyjazdu, który planowany jest na przełomie lutego i marca 2006 roku.

Jednostka Zapisy Wyjechało na rozmowy kwalifikacyjne do Torunia Zakwalifikowanych do do wyjazdu do Hiszpanii
miasto Wągrowiec 33 29 29
gmina Wągrowiec 16 15 14
miasto i gmina Gołańcz 9 8 8
miasto i gmina Skoki 2 2 2
gmina Wapno 3 3 2
gmina Damasławek 2 2 2
gmina Mieścisko 5 5 5
SUMA 70 64 62

 

przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 30.01.2006

    30 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla bezrobotnych kobiet  z Powiatu Wągrowieckiego, dotyczące rekrutacji do pracy sezonowej przy zbiorze truskawek w Hiszpanii. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i dokonano zapisu 70 osób  z Powiatu Wągrowieckiego, które 31 stycznia br. zostaną przewiezione bezpłatnie do Torunia na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami hiszpańskimi.  Informacje dotyczące rekrutacji były rozpowszechniane poprzez: pracowników PUP, urzędowe tablice informacyjne a także  prasę lokalną, Wągrowiecką Telewizję Kablową, lokalne samorządy, Gminne Centra Informacji i sołtysów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc !        

przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 24.01.2006

    Dnia 24 stycznia 2006r. w siedzibie PUP Wągrowiec, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami samorządów gminnych i ośrodków pomocy społecznej w sprawie organizacji w 2006 roku  nowej formy aktywizacji bezrobotnych – prac społecznie użytecznych.

    Do prac społecznie użytecznych mogą być skierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający z pomocy społecznej. Odmowa przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych lub ich przerwanie skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, a odpłatność za pracę nie może być niższa niż 6 zł za każdą przepracowaną godzinę. Bezrobotni mogą wykonywać prace społecznie użyteczne wyłącznie w miejscu zamieszkania.

    Nowy forma aktywizacji bezrobotnych będzie  realizowana według zapotrzebowań gmin ujętych  w złożonych przez nie planach rocznych. Łącznie gminy złożyły zamiar zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 210 osób spośród 1072 uprawnionych, deklarując wydanie na ten cel łącznie prawie 130 tys. zł.

przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 23.01.2006

W dniach od 16 do 23 stycznia prowadzone były przez doradcę zawodowego PUP porady  - konsultację z potencjalnymi uczestniczkami projektu „Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim”. Projekt został przygotowany w ramach  Schematu A Działania 1.6  Priorytetu I Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i jest współfinansowany ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wągrowiec 23.01.2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ogłasza nabór bezrobotnych kobiet zarejestrowanych  w  tutejszym  urzędzie
do pracy sezonowej w HISZPANII
przy zbiorze truskawek

 


WYMAGANIA:
• bezrobotne kobiety
• wiek do 45 lat
• umiejętność pracy w zespole
• dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna
• paszport ważny minimum 1 rok

WARUNKI PRACY:
• ilość miejsc – 60 
• czas pracy – 39 godzin tygodniowo
• umowa na minimum 3 miesiące 
• wynagrodzenie brutto: 32,45 euro/dzień (składka na ubezpieczenie społeczne – 68,83 euro miesięcznie / podatek 2 %)
• praca od zaraz do czerwca
• przedsiębiorstwo – FRESHUELVA
• miejsce pracy – prowincja Huelva
• koszty zakwaterowania – ponosi pracodawca
• koszty wyżywienia – ponosi pracownik
• koszty przejazdu do Hiszpanii z ustalonego miejsca zbiórki – ponosi pracodawca
• koszty powrotu od granicy hiszpańsko – francuskiej do Polski – ponosi pracownik (ok. 100 euro odliczone z wynagrodzenia)
• znajomość języka hiszpańskiego – nie wymagana

Zapisy do 27 stycznia 2006 /piątek/
 do godziny 12.00
Informacja i zapisy:
Powiatowy Urząd Pracy 
pokój 101 / I piętro  
tel. 067 26 26 936 lub 067 26 21 081 wew. 281