Ogłoszenia - archiwum - 2008 rok


Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


   

Wągrowiec 31.12.2008

 

Podsumowanie pierwszego okresu wdrażania PO KL w województwie wielkopolskim

12 grudnia br. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu uczestniczyli na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w konferencji poświęconej podsumowaniu pierwszego okresu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. Konferencja została zorganizowana w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Spotkanie to było dobrą sposobnością do prezentacji działań realizowanych przez PUP Wągrowiec jako przykład dobrych praktyk Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

Podczas prezentacji multimedialnej słowo wstępu wygłosił Dyrektor wągrowieckiego urzędu pracy Beata Korpowska przybliżając zgromadzonym aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Następną część, związaną już z przebiegiem projektu AKTYWNI realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych omówił koordynator projektu Sławomir Maciaszek. Poprzez prezentację multimedialną uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z: głównymi celami projektu, okresem realizacji i budżetem projektu, grupą uczestników projektu, ścieżkami wsparcia założonymi w projekcie, formami pomocy a także profilami szkoleń założonych w projekcie. Wszystko to zostało zobrazowane zdjęciami z monitoringu personelu w miejscach odbywania stażu, przygotowania zawodowego, szkoleń oraz w siedzibach nowo otwieranych przy pomocy finansowej z projektu firm.

To jest już drugie zaproszenie do udziału w konferencji na szczeblu wojewódzkim, które jest dużym wyróżnieniem dla całego personelu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 05.12.2008

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”
Ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu pt.:
„Szkolenia na pilotów wycieczek dla osób bezrobotnych z terenu województwa wielkopolskiego”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

W ramach projektu w/w osoby będą mogły wziąć udział w kursie zawodowym: Kurs na pilota wycieczek (120 godzin) z intensywnym kursem języka angielskiego lub niemieckiego (60 godzin) dla 180 osób oraz doradztwo indywidualne i grupowe w ilości 12 godzin.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY!
W RAMACH KURSU WEŹMIESZ UDZIAŁ W WYCIECZCE ZAGRANICZNEJ GRATIS!
DOSTANIESZ PODRĘCZNIKI!
ZWRACAMY KOSZTY DOJAZDU!

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można składać osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7 wejście A III p. pokój 302 w godz. od 9.00 do 16.00 oraz listownie na adres:
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
60-855 Poznań, ul. Petera Mansfelda 4.
tel. 061 847 91 55 wew. 105, fax 061 663 20 64 lub e-mailem:
a.kielbik@kde.edu.pl – Koordynator Projektu Agnieszka Kiełbik
d.budzinska@kde.edu.pl – Doradca zawodowy – Psycholog Dorota Budzińska
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz kryteria projektu!!! Do zapisania się na kurs niezbędne jest wypełnienie wszystkich formularzy, które są do pobrania na podstronach www.kde.edu.pl.
Zapraszamy!


 

Wągrowiec 05.12.2008

Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej

prowadzi kolejną, dziewiętnastą rekrutację.

W trakcie 18-miesięcznego kształcenia zapewniamy:

Po ukończeniu Szkoły - zatrudnienie w urzędach administracji publicznej i mianowanie w służbie cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Dokumenty przyjmujemy do 32 grudnia 2008r.

Rozpoczęcie zajęć - 2 marca 2009r.

www.ksap.gov.pl
rekrutacja@ksap.gov.pl
+48 (0) 22 825 40 58


   

Wągrowiec 03.12.2008

W dniu 1 grudnia 2008r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, Starosta Wągrowiecki, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Pan Zdzisław Sawala oraz dyrektor wągrowieckiego PUP.

Członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują i prowadzą prace Rady. Przewodniczącym został Pan Michał Kaniewski- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemiosła, a wiceprzewodniczącym - Pan Stanisław Owsianny - sekretarz Gminy Wągrowiec.

Gość specjalny - dyrektor WUP - przedstawił sytuację na wielkopolskim rynku pracy, szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego. Wyraził przekonanie, że nieuprzemysłowiony, pozbawiony dużych firm - powiat wągrowiecki - ma szansę nie ponieść zbyt dotkliwych skutków.

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.


   

Wągrowiec 27.11.2008

 

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wraz ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Finansowanie działalności MSP z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013”.

Szkolenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych dotacjami inwestycyjnymi na rozwój firm w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) oraz innych programów, w tym m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne przez przedsiębiorcę w ramach dostępnych funduszy; nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności konstruowania wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu, jak również dostosowania pomysłów projektowych do specyfiki dokumentacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się o przebiegu realizacji inwestycji (podpisanie umowy, promocja, monitoring, wnioski o płatność, sprawozdawczość), poznają zasady oceny wniosków oraz dowiedzą się o atutach i wadach projektów składanych przez przedsiębiorców.

Szkolenie prowadzone będzie przez pana Daniela Owczarka – eksperta, konsultanta w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, trenera współpracującego z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 10.12.2008r. w godzinach od 9:00 do 14:30 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, w sali sesyjnej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia – tel. 0-67/26-80-529

Z poważaniem, w oczekiwaniu na spotkanie

Starosta Wągrowiecki
Michał Piechocki

Program szkolenia

Godzina Temat zajęć
9.00 – 9.15 Powitanie uczestników
9.15 – 10.00

 

 

10.00 – 10.30

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 • Definicja MSP, kryteria udzielania wsparcia, zależności
  pomiędzy podmiotami
 • Pomoc publiczna

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MSP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Rodzaje inwestycji, poziomy i wysokość dofinansowania

 • Koszty kwalifikowane

 • Harmonogram konkursów

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę.
10.45 – 12.15

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MSP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - c.d.

12.15 – 12.30 Przerwa na kawę.
12.30 – 14.30

WNIOSEK I BIZNES PLAN KROK PO KROKU

Teoria i ćwiczenia na przykładzie WRPO

 • Budowa wniosku (Matryca logiczna)
 • Opis, uzasadnienie i cele projektu (w tym polityki
  horyzontalne UE)
 • Zakładane wskaźniki realizacji projektu (produktu i rezultatu)
 • Kosztorys i finansowanie projektu
 • Harmonogram realizacji, trwałość i promocja i projektu
14.30 Zakończenie szkolenia.

   

Wągrowiec 27.11.2008

24 listopada br. został uruchomiony portal przeznaczony dla polskich emigrantów planujących powrót do kraju. Portal zawiera informacje na temat różnych aspektów praktycznych: praca, ochrona ubezpieczeniowa, uznawanie kwalifikacji etc. Oficjalnego otwarcia portalu dokonał w Londynie premier Donald Tusk


 

  

Wągrowiec 31.10.2008

Uwaga!!

W dniach:

• 14-15 listopada 2008 w Irlandii (Limerick)
• 21-22 listopada 2008 w Islandii (Reykjavik)

odbędą się Targi Pracy dla pracowników z branży budowlanej.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem polskich reemigrantów proszeni są o przesłanie swoje oferty na adres mailowy t.dobroczynski@wup.poznan.pl do dnia 10 listopada 2008r (tel. kontaktowy - 061 846 38 07)


 

  

Wągrowiec 28.10.2008

28 października odbyło się ostatnie posiedzenie 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. W ciągu 4 latach licząca 13 osób Rada zebrała się 14 razy, opiniując plany wydatków z Funduszu Pracy, projekty realizowane na rzecz ograniczania bezrobocia, kierunki szkoleń oraz kształcenia w powiecie. Rada opiniowała także wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń oraz zmiany kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

 Na ostatnim posiedzeniu PRZ Starosta - Michał Piechocki - podziękował członkom Rady za zaangażowanie i współpracę. Nowa Powiatowa Rada Zatrudnienia na kolejną kadencję zostanie powołana przez Starostę w listopadzie.


 

  

Wągrowiec 27.10.2008

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że do dnia 14 listopada 2008 roku można składać wnioski w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wyżej wymienione wnioski można znaleźć w zakładce Do pobrania

Bliższe informacje można uzyskać dodatkowo w biurze 102, I piętro


 

  

Wągrowiec 20.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/47/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. E

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 45 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
Wągrowiec, ul. Kościuszki 20
21.10.2008r. – 24.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 20.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 14.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6371/14/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia Własnej działalności gospodarczej
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób - w 2 grupach szkoleniowych
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu
20.10.2008r. – 31.10.2008r. I grupa ( 5 osób )
04.11.2008r. – 19.11.2008r. II grupa ( 5 osób )
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które maja zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 14.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 14.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/47/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób bezrobotnych
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wągrowcu
20.10.2008r. – 31.10.2008r. – I grupa ( 5 osób)
04.11.2008r.- 19.11.2008 - II grupa ( 5 osób)
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia chcące otworzyć własną działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 14.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 14.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/46/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wągrowcu
20.10.2008r. – 31.10.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia chcące otworzyć własną działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 14.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 14.10.2008

Europejskie Targi Pracy - Poznań 2008

7 października 2008 r. reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu uczestniczyli w organizowanym ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES przez Samorząd Województwa i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w - Europejskich Targach Pracy - Poznań 2008. Była to już czwarta edycja Międzynarodowych Targów Pracy organizowanych w Poznaniu, finansowanych ze środków unijnych.

Celem Targów było podnoszenie poziomu wiedzy odwiedzających na temat form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne były krajowe i zagraniczne oferty pracy.

Odwiedzający Targi Pracy mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej poprzez zaznajomienie się z warunkami życia i pracy za granicą oraz działaniami podjętymi dla zwalczania barier w mobilności, na jakie napotykają migrujący za pracą. Mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zdobywania umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, np.: przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej w kraju i za granicą, oraz w warsztatach na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przewidziano również szereg wykładów na tematy związane z poszukiwaniem pracy.

Oferty pracy realizowane podczas Targów dostępne są na stronie www.wup.poznan.pl (w wyszukiwarce ofert pracy należy zaznaczyć „Tylko z giełd pracy”).

W Targach uczestniczyli doradcy EURES m. in. z: Norwegii, Szwecji, Niemiec, Danii, Holandii, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz zagraniczni pracodawcy, m. in.: Easttech B.V. – Holandia, CO-RO Food – Dania, Swerea Swecast AB – Szwecja, Masia Ciscar – Hiszpania, Concordia – Norwegia, Somerset Care Ltd – Wielka Brytania, a także polscy pracodawcy.
Przygotowane zostały stoiska:

 1. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY POZNAŃ

 2. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY POZNAŃ

 3. PUNKT KONSULTACYJNY – PORADY PSYCHOLOGA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO

 4. EUROPE DIRECT

 5. EURES NIEMCY/ IRLANDIA

 6. BIS plettac sp. z o.o

 7. ROSSMANN

 8. McDonald's POLSKA Sp. z o.o.

 9. EURES WIELKA BRYTANIA/ RUMUNIA

 10. SCOTTISH GOVERNMENT

 11. MASIA CISCAR

 12. EURES NORWEGIA

 13. CONCORDIA BUS

 14. SOMERSET CARE LTD

 15. EURES SZWECJA

 16. EURES DANIA/ HOLANDIA

 17. CO-RO FOOD A/S

 18. EASTTECH B.V.

 19. H&M

 20. OCHOTNICZE HUFCE PRACY

 21. LEROY MERLIN

 22. KOMPUTRONIK

 23. FIRMA KARLIK

 24. AD GRUPA CONTINENTAL SP. Z.O. O

 25. GRUPA ALLEGRO

 26. MAKRO CASH and CARRY POLSKA SA

 27. STAROSTWO POWIATOWE/PUP POZNAŃ.

Przygotował na podstawie informacji WUP Poznań
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

  

Wągrowiec 14.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/44/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób - w 1 grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkoleniowy MIKRO w Poznaniu
14.10.2008r. -20.11.2008r.
Miejsce realizacji: Ośrodek Szkoleniowy MIKRO w Poznaniu.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 25 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną
opinię doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 13.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 07.10.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w II połowie 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatora wózka jezdniowego

Nazwa instytucji: Szkoleniowiec Sp. z o. o
Adres: 60-650Poznań, ul. Obornicka 229
Cena brutto: 1.200,00 – od 1 osoby
Data podpisania umowy: 07.10.2008r.


 

  

Wągrowiec 07.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6371/12/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora wózków jezdniowych.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy.

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób - w 1 grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 82 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Szkoleniowiec sp. z o.o.
08.10.2008r. - 28.10.2008r.
Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące
ul. Klasztorna 17 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 07.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 07.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/41/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora wózków jezdniowych.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy.

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba - w 1 grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 82 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Szkoleniowiec sp. z o.o.
08.10.2008r. - 28.10.2008r.
Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące
ul. Klasztorna 17 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 07.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/39/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora koparko-ładowarki

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uzyskania uprawnień do obsługi koparko - ładowarki

2. Liczba uczestników szkolenia 4 osób
3. Liczba godzin szkolenia 206 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
„ KANN” Sp. z o. o – Prywatny Ośrodek
Szkolenia Zawodowego w Poznaniu
06.10.2008r. – 30.10.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionym kursie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 03.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/38/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora koparko-ładowarki

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uzyskania uprawnień do obsługi koparko - ładowarki

2. Liczba uczestników szkolenia 8 osób
3. Liczba godzin szkolenia 206 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
„ KANN” Sp. z o. o – Prywatny Ośrodek
Szkolenia Zawodowego w Poznaniu
06.10.2008r. – 30.10.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 25 roku życia pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionym kursie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 03.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 01.10.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r.z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs kasjera handlowego –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjlnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 12.280,00 zł
Data podpisania umowy: 09.10.2008r.


 

  

Wągrowiec 01.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/37/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi oraz warsztat psychologiczny.

2. Liczba uczestników szkolenia 7 osób
3. Liczba godzin szkolenia 140 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S w Pile
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
Termin realizacji: 02.10.2008r. – 17.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 01.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 01.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/36/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa.

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi oraz warsztat psychologiczny

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 140 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S w Pile
Miejsce realizacji: Zespół szkół Ponagimnazjlanych Nr 1 w Wągrowcu
02.10.2008r. – 07.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 25 roku życia pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 01.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 01.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/35/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy finansowo-księgowy
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do prowadzenia księgowości firmy z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S w Pile
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
Termin realizacji: 02.10.2008r. – 05.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia będące w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 01.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 01.10.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/34/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy finansowo-księgowy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej przygotowanie do prowadzenia księgowości firmy z wykorzystaniem komputerowych systemówfinansowo-księgowych

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
01.10.2008r. – 05.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 01.10.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 26.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/32/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs na licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ochrony

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 335 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Placówką Doskonalenia Zawodowego
P.W Delta –Plus
60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 27
27.09.2008r. do 30.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego, która po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku pracownika ochrony podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 26.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 26.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/31/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs na licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ochrony

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 245 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Placówką Doskonalenia Zawodowego
P.W Delta –Plus
60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 27
27.09.2008r. do 30.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, która po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku pracownika ochrony podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 26.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 26.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/30/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs na licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ochrony

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 245 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Placówką Doskonalenia Zawodowego
P.W Delta –Plus
60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 27
27.09.2008r. do 30.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, która po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku pracownika ochrony podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 26.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 26.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/29/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs na licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ochrony

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 245 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Placówką Doskonalenia Zawodowego
P.W Delta –Plus
60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 27
27.09.2008r. do 30.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, która po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku pracownika ochrony podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 26.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 26.09.2008

Uwaga Pracodawcy

W dniu 30 września br. odbędzie się Europejski Dzień Pracy w Liverpoolu. Pracodawcy zainteresowani możliwością promocji wolnych miejsc pracy dla polskich reemigrantów proszeni są o złożenie oferty do 29.09.2008r. do godz. 9:00 na adres e-mail: t.dobroczyński@wup.poznan.pl

Informacja pod numerem (061) 846 38 07


 

  

Wągrowiec 25.09.2008

W dniu 24 września 2008 r. w sali Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej odbyło się spotkanie informacyjne: „Fundusze unijne dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, które zostało zorganizowane przez pracowników Punktu informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 mieszczącego się w Starostwie Powiatowym oraz Miejskiego Ośródka Informacji Europejskiej. Uczestnicy zapoznali się z ogólnymi informacjami na temat wszystkich funduszy europejskich na lata 2007-2013. Przedstawiono również szczegółowe zagadnienia związane z możliwościami uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Beata Korpowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przedstawiła natomiast sposoby pozyskiwania funduszy na założenie działalności gospodarczej, a także zaprezentowała założenia projektu prozatrudnieniowego AKTYWNI, który realizowany jest przez PUP Wągrowiec przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ze względu na duże zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami organizatorzy planują kolejne spotkania.

Beata Ślesińska

Punkt informacyjny WRPO
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
pokój 101
tel. (0-67) 26-80-508
e-mail: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny: www.wrpo.wielkopolskie.pl


 

  

Wągrowiec 25.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/28/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kucharz małej gastronomii z modułem cateringu
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kucharza małej gastronomii oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 6 osób - w 1 grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wągrowcu
26.09.2008r. -05.11.2008r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 25 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kucharza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 25.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 25.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w II połowie 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatora koparko-ładowarki –

Nazwa instytucji: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o. o
Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Adres: 60-626 Poznań, ul. Golęcińska 9
Cena brutto: 14.550,00 zł – od grupy 5 osób
Data podpisania umowy: 03.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 25.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Do pracy” skierowany do bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatora koparko-ładowarki

Nazwa instytucji: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o
Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Adres: 60-626 Poznań, ul. Golęcińska 9
Cena brutto: 23.280,00 zł – od grupy 8 osób
Data podpisania umowy: 03.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 24.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/27/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy I stopnia z Warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do obsługi komputera oraz warsztat psychologiczny

2. Liczba uczestników szkolenia 4 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Termin realizacji: 25.09.2008r. – 20.11.2008r

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia z pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 24.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 24.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/26/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy I stopnia z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do obsługi komputera oraz warsztat psychologiczny

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół szkół Ponagimnazjlanych Nr 1 w Wągrowcu
25.09.2008r. – 20.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, powyżej 25 roku życia pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 24.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 24.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Na START” skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie –

Nazwa instytucji: Ośrodek Szkoleniowy MIKRO
Adres: 61-447 Poznań, ul. Orzechowa 28/3
Cena brutto: 17.000,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 10.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 23.09.2008

W oparciu o postanowienia art.23ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr69 z 2008r. poz.415 z późn.zm.) Starosta Wągrowiecki zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu, w terminie do dnia 31 października 2008 roku.
Zaproszenie jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnieni a w Wągrowcu, uprawnione są działające na terenie powiatu:

 1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

 3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,

 4. jednostki samorządu terytorialnego,

 5. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata, funkcję lub stanowisko zajmowane w miejscu pracy albo działalności, adres do korespondencji oraz telefon komórkowy,
- uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem" Kandydat do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu" do dnia 31.10.2008r.

Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia podejmie w formie Zarządzenia Starosta Wągrowiecki.
O powołaniu zgłoszonych kandydatów wszystkie podmioty zgłaszające zostaną poinformowane w drodze pisemnej.

STAROSTA
Michał Piechocki


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/25/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. E

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 45 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
Wągrowiec, ul. Kościuszki 20
23.09.2008r. – 27.10.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 22.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/24/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. D

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu autobusu

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
Wągrowiec, ul. Kościuszki 20
23.09.2008r. – 24.11.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy autobusu która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 22.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Na START” skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs komputerowy finansowo-księgowy –

Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2B
Cena brutto: 11.500,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 01.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w II połowie 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs komputerowy finansowo-księgowy –

Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2B
Cena brutto: 1.150,00 zł – od 1 osoby bezrobotnej
Data podpisania umowy: 01.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w II połowie 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa –

Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2B
Cena brutto: 9.450,00 zł – od grupy 7 osób
Data podpisania umowy: 01.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 22.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Do pracy” skierowany do bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa –

Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2B
Cena brutto: 13.500,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 01.10.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 16.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Do pracy” skierowany do bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs komputerowy I stopnia z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 11.330,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 24.09.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 16.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, II połowie 2008r. w ramach projektu Pn. „ Na START” skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs kucharza małej gastronomii z modułem cateringu –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 8.100,00 zł – od grupy 6 osób
Data podpisania umowy: 25.09.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 16.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w II połowie 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs komputerowy I stopnia z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62 – 100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 4.532,00 zł – od grupy 4 osób
Data podpisania umowy: 24.09.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 15.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6370/22/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C

Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
Wągrowiec, ul. Kościuszki 20
16.09.2008r. – 17.10.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 15.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 12.09.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, we wrześniu 2008r. w ramach projektu pn. NA START finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs przedstawiciela handlowego
Nazwa instytucji: APEKS sp. z o.o.
Adres: 64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Cena brutto: 11.000,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 19.09.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

 

Wągrowiec 11.09.2008

   Europejskie Targi Pracy
Poznań 2008

W dniu 7 października 2008 r. Samorząd Województwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, Europejskie Targi Pracy - Poznań 2008. Jest to już czwarta edycja Międzynarodowych Targów Pracy organizowanych w Poznaniu, finansowanych ze środków unijnych.

Europejskie Targi Pracy - Poznań 2008
7 października 2008 r. (wtorek)
Godz. 10.00 – 16.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pawilon nr 15C (wejście od ul. Śniadeckich)

Celem Targów jest podnoszenie poziomu wiedzy odwiedzających na temat form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne będą krajowe i zagraniczne oferty pracy.

Odwiedzający Targi Pracy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej poprzez zaznajomienie się z warunkami życia i pracy za granicą oraz działaniami podjętymi dla zwalczania barier w mobilności, na jakie napotykają migrujący za pracą. Będą mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zdobywania umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, np. przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej w kraju i za granicą, oraz w warsztatach na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przewidziano również szereg wykładów na tematy związane z poszukiwaniem pracy.

Oferty pracy realizowane podczas Targów dostępne będą na stronie www.wup.poznan.pl (w wyszukiwarce ofert pracy należy zaznaczyć „Tylko z giełd pracy”).

W Targach będą uczestniczyć doradcy EURES m. in. z: Norwegii, Szwecji, Niemiec, Danii, Holandii, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz zagraniczni pracodawcy, m. in.: Easttech B.V. – Holandia, CO-RO Food – Dania, Swerea Swecast AB – Szwecja, Masia Ciscar – Hiszpania, Concordia – Norwegia, Somerset Care Ltd – Wielka Brytania, a także polscy pracodawcy.

 

WARSZTATY

„Przedsiębiorczość - czy ja się do tego nadaję?”
sala 403 godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia skierowane są do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą w Polsce. Na warsztatach zostaną przedstawione zalety i wady pracy na własny rachunek. Osoby uczestniczące wezmą udział w teście uzdolnień przedsiębiorczych a także zostaną im przedstawione etapy zakładania działalności gospodarczej (proces rejestracji firmy) oraz profil instytucji wspomagających przedsiębiorczość.

„Działalność gospodarcza za granicą”
sala 403 godz. 13.00 – 16.00
Przeznaczone dla osób planujących założyć działalność gospodarczą w Niemczech, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Na warsztatach przedstawione zostaną przede wszystkim różnice w zakresie obowiązujących przepisów, stawek podatkowych.

„Jak napisać dokumenty aplikacyjne?”
sala 401 godz. 10.00 – 11.30
„Jak, podczas rozmowy kwalifikacyjnej przekonać do siebie pracodawcę?”
sala 401 godz. 12.00 – 15.00

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisów dokonują pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu (pokój nr 57) lub pod nr telefonu (061) 846 3806 lub (061) 846 3852.

Bliższych informacji o Targach i ofertach pracy udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod tel. 061 846 38 05, 061 846 38 06 oraz 061 846 38 07.


 

  

Wągrowiec 09.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6371/11/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora wózków jezdniowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 82 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Szkoleniowiec Sp. z o.o.
09.09.2008r. -29.09.2008r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy  zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 09.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 09.09.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr  6371/11/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora wózków jezdniowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 82 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Szkoleniowiec Sp. z o.o
09.09.2008r. – 29.09.2008r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 08.09.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

Wągrowiec 08.09.2008

Warszawa, 22 sierpnia 2008

Badanie klimatu biznesowego w Europie - "European Economic Survey (EES) 2009"

Po raz kolejny Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadza w Polsce badanie odczuć przedsiębiorców co do warunków i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej - tzw. EUROPEAN ECONOMIC SURVEY, które jest realizowane corocznie przez izby gospodarcze równolegle w krajach Unii Europejskiej i państwach kandydujących. Raport z badania jest unikalnym źródłem informacji o przewidywanej koniunkturze zarówno w całej Europie jak i w narodowych oraz regionalnych gospodarkach.

W bardzo krótkiej ankiecie pytamy o tegoroczne oraz spodziewane w roku przyszłym trendy w obrotach, sprzedaży krajowej i eksportowej, zatrudnieniu i inwestycjach w Państwa firmach, a także o ocenę ogólnych warunków dla prowadzenia biznesu w naszym kraju.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców w Polsce do udziału w badaniu ! - im więcej otrzymamy odpowiedzi na ankietę, tym bardziej reprezentatywny będzie obraz poglądów polskich przedsiębiorców.

Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów badania. Wypełniony kwestionariusz (do pobrania) można odesłać pocztą zwykłą, za pomocą faksu lub poczty e-mail. Dane teleadresowe KIG znajdują się w stopce kwestionariusza.
Na wypełnione ankiety czekamy do końca września 2008r.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Wszelkich informacji udziela Biuro ds. UE w KIG - tel. 22 630 98 37, e-mail: biuroue@kig.pl

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Grzejszczyk
Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro ds. UE
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 28, faks: +48 22 630 99 83,
e-mail:
biuroue@kig.pl;
www.kig.pl


 

  

Wągrowiec 02.09.2008

Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu

informuje, że do dnia 12 września 2008r. przyjmuje zgłoszenia osób, zainteresowanych udziałem w organizowanym kursie komputerowym, obejmującym podstawy obsługi komputera, edytora tekstu i internetu.

Termin rozpoczęcia kursu - 15.09.2008r.

W kursie uczestniczyć będzie 10 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy i szczegółowe informacje:
Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu
ul. Średnia 18
tel. (67) 26 89 182


 

  

Wągrowiec 29.08.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości  poniżej 206.000 euro, we wrześniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatora wózka jezdniowego –
Nazwa instytucji: SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o
Adres: 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229
Cena brutto: 12.000,00 zł – od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 08.09.2008r.
 

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 29.08.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w wrześniu 2008r. w ramach projektu pn. „ 45/50+” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008r.
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs operatora wózka jezdniowego –
Nazwa instytucji: SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o
Adres: 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229
Cena brutto: 4.800,00 zł – od grupy 4 osób
Data podpisania umowy: 08.09.2008r.
 

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 14.08.2008

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować następujące szkolenia:

1. Projekt np. "NA START", skierowany do osób młodych bezrobotnych do 25 roku życia:

- kurs przedstawiciela handlowego - 10 osób;
- kucharz małej gastronomii z modułem cateringu - 6 osób;
- kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 10 osób;
- kurs komputerowy finansowo-księgowy - 10 osób

2. Projekt pn. "Do pracy", skierowany do osób powyżej 25 roku życia pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- kurs komputerowy I stopnia z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa - 10 osób;
- kurs koparko- ładowarki - 8 osób;
- kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa - 10 osób.

Realizacja ww. szkoleń zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki jednostkom szkoleniowym, które uzyskają najwyższe oceny wg. "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych" - (do pobrania ze strony www.pup.wagrowiec.pl - zakładka szkolenia).

Ocenie podlegać będą oferty, które już wpłynęły do Urzędu oraz te, które wpłyną do dnia 28.08.2008r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, tel. (067) 26 21 081 wew. 279


 

  

Wągrowiec 14.08.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/20/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu.
Miejsce realizacji: Wągrowiec
18.08.2008 - 29.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które po ukończeniu kursu zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 14.08.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 14.08.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/10/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kucharza małej gastronomii z modułem cateringu.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kucharza oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 6 osób - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
18.08.2008 - 08.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 14.08.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 12.08.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/19/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 208 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia A&ATUT Ośrodek Szkolenia Instruktorów

12.08.2008 - 28.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy kat. B, która po szkoleniu podejmie pracę
u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 12.08.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 29.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/05/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs krawiec-szwacz.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy w zawodzie krawiec-szwacz oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 8 osób - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48

05.08.2008 - 08.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 29.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 29.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/04/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kasjera handlowego.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku sprzedawcy oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 16 osób - w dwóch grupach szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48

05.08.2008 - 11.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 29.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Opiekunka osób starszych niepełnosprawnych i dzieci z językiem angielskim –
Nazwa instytucji: Centrum Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego EDU S
Adres: 64-920 Piła, ul. Topolowa 2b
Cena brutto: 14.500,00zł - grupa 10 osób
Data podpisania umowy: 05.08.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/03/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowania wózka jezdniowego
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy w magazynie z obsługą wózka jezdniowego oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 122 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia "Szkoleniowiec" sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

28.07.2008 - 25.08.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 25.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/02/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs spawania metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do spawania stali metodą MAG (135) i TIG (141) oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób - w jednej grupie szkoleniowej
3. Liczba godzin szkolenia 286 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Kształcenia Zawodowego "KURSAL" w Nakle.
Miejsce realizacji szkolenia:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

28.07.2008 - 16.09.2008
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 25.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Uwaga !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza zorganizować szkolenia w zakresie:

Szkolenia adresowane do:
osób młodych bezrobotnych do 25 roku życia

Bliższe informacje i zapisy : pok. 206 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kolejowa 22, tel. 067 26 21 081 wew. 279


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Uwaga !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza zorganizować szkolenia w zakresie:

Szkolenia adresowane do:
osób powyżej 25 roku życia pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy z godnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bliższe informacje i zapisy : pok. 206 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kolejowa 22, tel. 067 26 21 081 wew. 279


 

  

Wągrowiec 25.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs komputerowy finansowo- księgowy –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 12.600,00zł - 2 grupy po 10 osób
Data podpisania umowy: 05.08.2008r.

Kurs nowoczesne technologie w budownictwie –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 14.700,00zł - grupa 10 osób
Data podpisania umowy: 05.08.2008r.

Kurs kucharz małej gastronomii z modułem cateringu –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 7.100,00zł - grupa 6 osób
Data podpisania umowy: 14.08.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 23.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6371/01/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2. Liczba uczestników szkolenia 30 osób w dwóch grupach:
grupa I - 16 osób
grupa II - 14 osób
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej w Pile.
Miejsce realizacji szkolenia: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
24.07.2008r. - 14.08.2008r. - grupa I
28,07.2008r. - 19.08.2008r. - grupa II
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które mają zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 23.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 23.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs prowadzenia sekretariatu z językiem angielskim –
Nazwa instytucji: Blue House S. C. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 6
Cena brutto: 9.388,00zł - grupa 10 osób
Data podpisania umowy: 06.08.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 21.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs kasjera handlowego –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 12.800,00 zł – grupa 16 osób
Data podpisania umowy: 29.07.2008r.

Kurs krawiec - szwacz –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 9.400,00 zł – grupa 8 osób
Data podpisania umowy: 29.07.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 18.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

 „ Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka widłowego"

Nazwa instytucji: „ SZKOLENIOWIEC”
Adres: 60-650 Poznań, ul.Obornicka 229

Cena brutto: 14.500,00 zł – grupa 10 osób

Data podpisania umowy: 25.07.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej reki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 18.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs spawacza metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego

Nazwa instytucji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ KURSAL”
Adres:89-100 Nakło ,ul.Gimnazjalna 10

Cena brutto: 32.000,00 zł – grupa 10 osób

Data podpisania umowy: 25.07.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 18.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/18/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
21.07.2008r. – 25.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 18.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 18.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/17/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
21.07.2008r. – 25.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 18.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

 

Wągrowiec 15.07.2008

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości poniżej 206.000 euro, w lipcu w i sierpniu 2008r. w ramach projektu „AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej –

Nazwa instytucji: Apeks Sp. zo.o
Centrum Edukacji Pozaszkolnej
Adres: 64-920 Piła ,ul. Grunwaldzka 2

Cena brutto: 9.600,00 zł – grupa 16 osób

Cena brutto: 8.400,00 zł – grupa 14 osób

Data podpisania umowy: 23.07.2008r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


 

  

Wągrowiec 03.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/16/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
07.07.2008r. – 08.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/15/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
07.07.2008r. – 08.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/14/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
07.07.2008r. – 08.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.07.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/13/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
07.07.2008r. – 08.08.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 25.06.2008

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych

Podstawa prawna

Ustala się następujące zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych:

 1. W przypadku przetargu nieograniczonego ogłoszenie o zamówieniu ukazuje się na stronie internetowej www.pup.wagrowiec.pl, tablicy ogłoszeń oraz w portalu UZP.

 2. W celu rozeznania rynku (z wyłączeniem przetargu nieograniczonego) Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zamieszcza na w/w stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zaproszenie do składania niewiążących propozycji szkoleniowych, skierowane do instytucji szkoleniowych.

 3. Kryteria mają zastosowanie przy wyborze jednostek szkoleniowych w przypadku szkoleń grupowych realizowanych zgodnie z planem szkoleń na dany rok kalendarzowy oraz szkoleń indywidualnych, z zastrzeżeniem pkt. 8.

 4. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje zespół powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, uwzględniając poniższe kryteria:

L.p. Rodzaj kryterium

Wartość w %

Sposób oceny
1 Koszt szkolenia (w tym w szczególności: koszt szkolenia, koszt osobogodzinny szkolenia) Max 30 Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w niżej wymieniony sposób:
        najniższa cena
      oferowana brutto
C=------------------------ x100x30%
          cena oferty
        badanej brutto
2 Zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra Max 30 1. Program musi zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
- treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
- sposób sprawdzania efektów szkolenia. Jeżeli program nie będzie zawierał któregokolwiek z powyższych elementów propozycja szkoleniowa nie podlega ocenie.
2. W przypadku organizacji szkolenia, którego program ustalony jest w przepisach odrębnych, program przedstawiony przez instytucję szkoleniową musi być z nimi zgodny (np. szkolenia z zakresu spawania, nauki prawa jazdy, operatora koparko-ładowarki, wózków widłowych). W przypadku, gdy przedstawiony program jest niezgodny z przepisami propozycja szkoleniowa nie podlega ocenie.
3. Ocenie podlegać będzie zgodność przedstawionego programu z modułowym programem szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 30 pkt.
3 Kwalifikacje kadry dydaktycznej (w tym w szczególności: poziom wykształcenia, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia) Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. Wykształcenie wykładowców, w tym kwalifikacje pedagogiczne – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 5 pkt.
2. Doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 5 pkt.0-10 pkt.
4 Dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (w tym w szczególności: jakość wykorzystywanego podczas szkolenia sprzętu i urządzeń.) Max 10 Ocenie podlegać będzie:
1. Posiadanie pomieszczeń dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia dla wymaganej w propozycji szkoleniowej grupy osób – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
2. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, w tym materiały szkoleniowe - kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 4 pkt.
3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych – kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.0 – 10 pkt.
5 Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia (w tym w szczególności: wskazanie kierownika szkolenia, rodzaj kontroli przebiegu szkolenia) Max 5 Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 5 pkt.
6 Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług Max 5 Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 5 pkt.
7 Sposób sprawdzenia efektów szkolenia Max 5 Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 5 pkt.
8 Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji Max 2 Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 2 pkt.
9 Zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób (w tym w szczególności: pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób, organizowanie spotkań z pracodawcami podczas trwania szkolenia) Max 3 Kryterium podlega ocenie w skali od 0 do 3 pkt.
 1. Do oferty szkoleniowej wymagane są następujące załączniki: program szkolenia, harmonogram szkolenia, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, oświadczenie z art. 22 ustawy - prawo zamówień publicznych

 2. W trakcie oceny propozycji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie, poszerzenie lub dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie propozycji szkolenia.

 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty PUP zamieszcza informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 4. Przy realizacji szkoleń w trybie indywidualnym, z uwagi na specyfikę szkoleń indywidualnych, wyboru jednostki szkoleniowej dokonuje się uwzględniając dodatkowe kryteria:

 5. W przypadku braku propozycji ofert szkoleniowych lub braku ofert szkoleniowych spełniających wymagania wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje się na podstawie rozeznania rynku poprzez pisemne lub telefoniczne wystąpienie do instytucji szkoleniowych, potwierdzone notatką służbową, mających w swojej ofercie określony kierunek szkolenia.

 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy wymienione w podstawie prawnej powyższych kryteriów.


 

  

Wągrowiec 24.06.2008

Zmiana planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez PUP w Wągrowcu w 2008 roku!

Aktualny plan szkoleń do pobrania: Plan szkoleń


 

  

Wągrowiec 23.06.2008

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Działania 6.1. Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI” Realizacja szkoleń przewidziana jest na III kwartał 2008.
Szkolenia obejmują następujące kierunki:

 1. kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej – 50 osób ( w grupach )

 2. kurs kasjera handlowego – 16 osób

 3. technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 10 osób

 4. nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego – 10 osób

 5. spawanie metodą MAG i TIG z czytanie rysunku technicznego – 10 osób

 6. kucharz małej gastronomii z modułem cateringu – 6 osób

 7. kurs komputerowy finansowo-księgowy – 20 osób

 8. opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z językiem angielskim - 10 osób

 9. kurs prowadzenia sekretariatu z językiem angielskim - 10 osób

 10. kurs krawiec-szwacz – 8 osób

 11. kurs operatora wózków jezdniowych – 10 osób

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia:
04 lipca 2008r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 0 67 26 21 081 w. 279


 

  

Wągrowiec 18.06.2008

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
PRYWATNE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH „ATB”
ogłasza nabór uczestników szkoleń w ramach projektu
„Zainwestuj w Siebie”


realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

W ramach projektu osoby pozostające bez zatrudnienia (nie tylko zarejestrowane w Urzędzie Pracy) z terenu powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego będą mogły wziąć udział w następujących kursach zawodowych:


Uczestnicy kursów wezmą także udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
Kursy przeznaczone są dla osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy) z terenu powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego, w szczególności dla osób należących do jednej z poniższych grup:


Udział w kursach jest bezpłatny

Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności.
Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można składać osobiście, listownie lub e-mailem na adres:
Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB”,
64-800 Chodzież, ul. Rynek 3.
Tel. 067 3818603, Fax 067 3818603 ;
tel. kom. +48 692 071 180; +48 606 269 768
e-mail: doradztwoeuropejskie@interia.eu ; szkolajezykowa.atb@interia.pl

www.atb-chodziez.edu.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.


 

  

Wągrowiec 16.06.2008

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o dotację na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy- niepełnosprawnych, niepozostających w zatrudnieniu, można składać w tutejszym Urzędzie do dnia 30 czerwca 2008r.

Bliższe informacje - pokój 103 I piętro, tel (67) 26 21 081 wew. 264.


 

  

Wągrowiec 05.06.2008

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile

PROJEKT
„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”

Ochotniczy Hufiec Pracy zaprasza młodzież w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej z wykształceniem zawodowym do udziału w projekcie pt: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój

OHP proponuje:

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie

Kontakt:
Pan Mariusz Wiszowaty
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
ul. 14 lutego 20 64-920 Piła
Tel: 067 212 57 20

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
PUP Wągrowiec


 

  

Wągrowiec 30.05.2008

Pod koniec maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek o przyznanie środków na aktywizację bezrobotnych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2008 roku na realizację dwóch projektów:
1. Projekt pn. „NA START”, w ramach programu „ Dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców .
- skierowany do osób młodych bezrobotnych do 25 roku życia
- w ramach tego programu przewiduje się zorganizowanie dla 36 osób bezrobotnych następujących kierunków szkoleń:

2. Projekt pn. „DO PRACY” , w ramach programu „ Z zakresu aktywizacji zawodowej”
- skierowany do osób powyżej 25 roku życia pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- w ramach tego projektu przewiduje się zorganizowanie dla 28 osób bezrobotnych następujących kierunków szkoleń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń – tel. (067) 26 21 081 wew. 279 / pok. 206 II piętro PUP.


 

  

Wągrowiec 30.05.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/12/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi ładowarki naczyniowej
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora ładowarki naczyniowej
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 202 godziny
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno „KANN’ Sp. z o.o – Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
02.06.2008r. – 27.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która po uzyskaniu uprawnień operatora ładowarki naczyniowej
podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 30.05.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 28.05.2008

Dnia 17 maja 2008 roku (tj. sobota) w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu przy ulicy Kolejowej 22 odbyły się Drzwi Otwarte. Impreza odbyła się już po raz piąty i jak zawsze przybyło sporo zainteresowanych osób, które nie mają na to czasu w tygodniu pracy. Na przybyłych czekali pracownicy urzędu. Ale nie tylko oni. Tak, jak w poprzednich latach, do udziału zaprosiliśmy przedstawiciela Gminnego Centrum Informacji w Wągrowcu.

Przedsięwzięcie to skierowane było do wszystkich mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, a jego przewodnim celem było przekazanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej:

Przygotowała:
Rozalia Bachorska
PUP Wągrowiec


 

  

Wągrowiec 27.05.2008

Szanowni Państwo, Internetowe Europejskie Targi Pracy, które odbędą się w dniach 16-22 czerwca 2008 na internetowej platformie pośrednictwa pracy www.ekipa.info, to niepowtarzalna okazja dla osób poszukujących pracy do zapoznania się z ciekawymi ofertami pracy i znalezienia nowego atrakcyjnego zatrudnienia.

Więcej informacji w zaproszeniu oraz na stronach internetowych www.ekipa.info i www.meetingpoint.pl.


 

  

Wągrowiec 21.05.2008

Na początku maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu złożył do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej, dokumentację nowego projektu aktywizacyjnego AKTYWNI, skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących teren Powiatu Wągrowieckiego. Projekt zakłada wsparcie bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. W skład tej grupy wchodzić będą m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego lub bez doświadczenia zawodowego, a także młodzi bezrobotni do 25 roku życia. Zakładana liczba uczestników projektu w 2008 roku wynosi 495 osób. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z odbycia: stażu (200 osób) czy przygotowania zawodowego w miejscu pracy (85 osób) wraz z usługami pośrednictwa pracy, szkolenia (110 osób) z poradnictwem zawodowym lub otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (100 osób) z możliwością skorzystania ze szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności lub doradztwa specjalistycznego.

Planuje się realizację 11 tematycznych szkoleń grupowych:

Projekt AKTYWNI, oprócz tego że będzie zwiększał szanse na zdobycie zatrudnienia, zwiększenie kwalifikacji i doświadczenia oraz otwarcie własnej działalności gospodarczej, będzie próbą wyrównywania szans w dostępie do rynku pracy bezrobotnych kobiet i mieszkańców wsi. Jako wsparcie towarzyszące zaplanowano refundację kosztów dojazdu. Projekt jest zgodny z tematem horyzontalnym dotyczącym zasady równości szans, nawiązuje do koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Ponadto charakteryzuje się neutralnym wpływem na środowisko naturalne i pozytywnym wpływem na rozwój lokalny Powiatu Wągrowieckiego i społeczno - gospodarczy regionu wielkopolskiego.

Projekt ramowy AKTWYNI został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zapisami Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja obejmować będzie lata 2008 – 2013 w podziale na roczne odcinki realizacyjne. Budżet projektu wyniesie w 2008 roku 3.184.716,35zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego sięgać będzie 85% tej kwoty.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu – telefon (067) 2621081 wew. 254 / pok. 205 II piętro PUP.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

  

Wągrowiec 21.05.2008

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Dobra kadra”, realizowanego w ramach: Poddziałania 6.1.2, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków instytucjonalnych dla prowadzenia skutecznych działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie wynagrodzeń pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego, a także sfinansowanie szkoleń specjalistycznych dla pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. Działania projektowe pomogą skuteczniej realizować usługi rynku pracy, które ujednolicone będą świadczone przez Powiatowe Urzędy Pracy w całym kraju.

Bardzo ważnym efektem realizacji projektu będzie: usprawnienie pracy urzędu, zwiększenie czasu poświęconego osobie bezrobotnej, podniesienie kwalifikacji pracowników urzędu i nabycie nowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w pracy z osobami bezrobotnymi. Projekt będzie realizowany w latach 2008 – 2009, a wartość wyniesie 84.000zł, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 71.400zł.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu – telefon (067) 2621081 wew. 254 / pok. 205 II piętro PUP.

Przygotował:
Michał Andrzejak
PUP Wągrowiec


 

  

Wągrowiec 16.05.2008

Projekt Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2008 – 2013

Poniżej zamieszczamy założenia projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2008 – 2013 w podziale na cele i zadania realizacyjne. Projekt zostanie w czerwcu br. poddany pod obrady Rady Powiatu Wągrowieckiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag, sugestii i pomysłów, które przyczynią się do ograniczenia problemu bezrobocia na terenie naszego powiatu.

Tytuł

Wersja
Word

Wersja Zip

Wersja
Pdf
Cele i zadania realizacyjne
Powiatowego Programu Zatrudnienia
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2008-2013.

 

  

Wągrowiec 14.05.2008

Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu

informuje, że do dnia 30 maja 2008r. przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w organizowanym kursie komputerowym, obejmującym podstawy obsługi komputera, edytora tekstu i internetu.

Termin rozpoczęcia kursu - 02.06.2008r.

W kursie uczestniczyć będzie 10 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy i szczegółowe informacje:
Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu
ul. Średnia 18
tel. (67) 26 28 182


 

  

Wągrowiec 07.05.2008

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych na Drzwi Otwarte 17 maja 2008 r.


 

  

Wągrowiec 02.05.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/07/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 02.05.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

 


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/03/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/04/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/05/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/06/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/08/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. z B do D
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy autobusu
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy autobusu, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/09/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. C
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 50 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 30.04.2008

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/11/2008

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazd kat. z C do D
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy autobusu
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth w Wągrowcu
05.05.2008r. – 09.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy autobusu, która po ukończonym szkoleniu podejmie prace u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 30.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 17.04.2008

Ogłoszenie o realizowanym szkoleniu

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs na licencję II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia.
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika fizycznej ochrony osób i mienia.
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 335 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Placówka Doskonalenia Zawodowego
PW „ DELTA-PLUS” w Poznaniu
19.04.2008r. – 22.06.2008r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP
w Wągrowcu, która po uzyskaniu licencji II stopnia pracownika ochrony podejmie prace w firmie, która zapewniła zatrudnienie po skończonym szkoleniu
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową

 

 

 

Wągrowiec, 16.04.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 03.04.2008

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy - posiadających stopień niepełnosprawności, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy za skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy posiadającego stopień niepełnosprawności z PFRON należy składać w terminie do dnia 05 maja 2008r.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze nr 103, I piętro


 

  

Wągrowiec 01.04.2008

31 marca br. odbyło się pierwsze w 2008 roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. W posiedzeniu wziął udział Pan Starosta - Michał Piechocki, 7 członków Rady oraz przedstawiciele PUP. Tematyka posiedzenia obejmowała m.in. zatwierdzenie planu wydatków Funduszu Pracy na 2008 rok, zaopiniowanie zamiaru utworzenia nowych kierunków kształcenia w powiecie, przedstawienie stanu wdrożenia standardów usług rynku pracy oraz nowych zadań realizowanych przez PUP - rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


 

  

Wągrowiec 26.03.2008

Uwaga!!!

Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu informuje, że do dnia 11 kwietnia 2008r. przyjmuje zgłoszenia osób, zainteresowanych udziałem w organizowanym kursie komputerowym, obejmującym podstawy obsługi komputera, edytora tekstu i internetu.

Termin rozpoczęcia kursu - 14.04.2008r.

W kursie uczestniczyć będzie 10 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy i szczegółowe informacje:
Gminne Centrum Informacji w Wągrowcu
ul. Średnia 18
tel. (67) 26 889 182


 

  

Wągrowiec 29.02.2008

Ogłoszenie o realizowanym szkoleniu

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi koparko-ładowarki.
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie
do uzyskania uprawnień na wykonywanie
zawodu operatora koparko-ładowarki.
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 199 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Prywatny Ośrodek Szkolenia „KANN”
w Poznaniu. 03.03.2008r. – 28.03.2008r.
5. Charakterystyka osoby,
dla której przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana
w PUP w Wągrowcu, która po uzyskaniu
uprawnień operatora koparko-ładowarki
uruchomi własną działalność gospodarczą.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia i uzyskanie uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia wystawione przez jednostkę
szkoleniową.

 

 

 

Wągrowiec, 29.02.2008r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


 

  

Wągrowiec 29.02.2008

Zmiana planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez PUP w Wągrowcu w 2008 roku!

Aktualny plan szkoleń do pobrania: Plan szkoleń


 

  

Wągrowiec 22.02.2008

Zespół ds. szkoleń Euro Integrum z Konina zaprasza do udziału w szkoleniu nt: "Dotacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.1 i 1.2".  Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnych informacji na temat rodzaju projektów inwestycyjnych i doradczych, które mogą być współfinansowane ze środków EFRR w postaci bezzwrotnych dotacji, zasad kwalifikowania kosztów projektów, procedur i terminów związanych ze składaniem wniosków o dotacje oraz przedstawienie obowiązującej dokumentacji.

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.eurointegrum.pl lub pod numerami telefonów 063 211 28 14 i 603 698 452.


 

  

Wągrowiec 18.02.2008

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2008 roku

Plan szkoleń
Karta kandydata na szkolenie

UWAGA: W związku z dynamiką zjawisk gospodarczych zachodzących na rynku pracy przewiduje się możliwość zmiany terminów realizacji szkoleń lub ustalenie nowych kierunków szkoleń w zależności od potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje również szkolenia na wniosek osoby bezrobotnej pod zapotrzebowanie pracodawcy.

Wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i pokrycie jego kosztów
Oświadczenie pracodawcy

Bliższe informacje i zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pok.203 i 206 lub pod numerem telefonu 067 26-21-081 wew. 252 i 279


 

  

Wągrowiec 15.02.2008

Spotkanie z doradcą EURES

12 lutego br. w sali urzędowego Klubu Pracy odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę. Spotkanie poprowadzili specjaliści EURES z pilskiego Oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Aniela Piotrowiak oraz Maciej Perzyński. Tematem pogadanki były zagadnienia związane z:

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 22.01.2008

Podsumowanie realizacji projektów dla bezrobotnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w ciągu 4 ostatnich lat zrealizował w sumie 11 projektów prozatrudnieniowych dla bezrobotnych z Powiatu Wągrowieckiego. Wszystkie te projekty były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami Działań 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 Priorytetu 1 SPO RZL 2004 – 2006. Koszt realizacji tych projektów wyniósł 6.996.664,22zł, z czego wkład EFS to 5.531.932,94 a wkład własny 1.464.731,28zł. Wsparciem objęto w sumie 1802 osoby, w tym 584 mężczyzn i 1.218 kobiet. Wśród objętych pomocą były: 873 osoby do 25 roku życia, 5 absolwentów wyższych uczelni do 27 roku życia oraz 639 długotrwale bezrobotnych. Pozostali to osoby zagrożone długotrwałym bezrobociem.

W ramach projektów uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:

Całą zaplanowaną ścieżkę wsparcia ukończyło 1.612 osób (89,5% wszystkich uczestników). Udział w projektach przerwało z różnych przyczyn 190 osób, co stanowi 10,5% beneficjentów ostatecznych wszystkich projektów.  

Zestawienie przygotowali:
Michał Andrzejak
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 

Wągrowiec 21.01.2008

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że do dnia 14 marca 2008 roku można składać wnioski w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wyżej wymienione wnioski można znaleźć w zakładce Do pobrania

Bliższe informacje można uzyskać dodatkowo w biurze 102, I piętro