Ogłoszenia - archiwum - 2005 rok


Konferencja „Równe Szanse” więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 listopada 2005 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotycząca osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, których uprawnienia nie zostały zrealizowane wskutek zmiany prawa w roku 2002. więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza bezrobotne kobiety zamieszkujące  teren Powiatu Wągrowieckiego, charakteryzujące się niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także chcące otworzyć własną działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „Aktywne kobiety na rynku Pracy w Powiecie Wągrowieckim (02.11.2005) więcej...

Dnia 24.10.2005  odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie "Lepsze jutro - program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym" (27.10.2005) więcej...

Dnia 27.09.2005 odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom prowadzenia własnej firmy w związku z realizacją Projektu "Pierwszy Biznes" (27.09.2005) więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu - informuje instytucje współpracujące oraz pracodawców działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego o możliwości aplikowania o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Działania 1.4 (09.09.2005) więcej...

Program "Talent" (02.09.2005) więcej...

 


Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


Wągrowiec, 13 grudnia 2005r.

Konferencja „Równe Szanse”

        W połowie października bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystąpił do realizacji projektu, który wygrał konkurs przeprowadzony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) w grudniu 2004 roku. Konkurs był przeznaczony dla organizacji i instytucji zainteresowanych pomocą kobietom w wyrównywaniu ich szans na rynku pracy. Zwycięskie projekty otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych.
        22 grudnia 2005 roku odbędzie się konferencja informacyjno-edukacyjna „Równe Szanse”, będąca pierwszym działaniem zaplanowanym w projekcie. Program konferencji zawiera wystąpienia m.in. kadry naukowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, tj. wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy.
        Konferencja jest elementem realizacji projektu pod nazwą „Aktywne kobiety na rynku pracy Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu 1, Działania 1.6.
        Do udziału w konferencji zaproszono potencjalne beneficjentki projektu, to jest bezrobotne kobiety, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w działaniach projektu oraz przedstawicieli pracodawców, władz lokalnych i regionalnych.
        Konferencja odbędzie się 22 grudnia o godzinie 10.00 w Sali kinowej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Kościuszki w Wągrowcu. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

godz. 10.00 – 10.15
    Otwarcie konferencji
godz.10.15 – 12.15
    Sytuacja kobiet na rynku pracy- szanse i zagrożenia
    mgr. Piotr Michoń
    Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
godz. 12.15 – 12.45
    przerwa kawowa
godz.12.45 – 13.45
    Sytuacja bezrobotnych kobiet w Wielkopolsce
    Zdzisław Sawala
    Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

    Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim
    Beata Korpowska
    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu


 

Informacja na temat możliwości nabycia prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

 

 

        Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 listopada 2005 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotycząca osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, których uprawnienia nie zostały zrealizowane wskutek zmiany prawa w roku 2002.

        Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2001r., przysługuje osobie, która do 12 stycznia 2002r. spełniła warunki do jego nabycia.

Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego przysługuje też osobie, która do dnia 12 stycznia 2002r. nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych i wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do któregoś z tych świadczeń.

        Osoby, które spełniają powyższe warunki, powinny złożyć wniosek o przyznanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do końca lutego 2006 roku.

        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zasiłek lub świadczenie przedemerytalne można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, nr tel. centrali – (0 67) 26 21 081

 

 

 

 

 

Wągrowiec, 02 listopada 2005r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


Wągrowiec 02.11.2005

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza bezrobotne kobiety zamieszkujące  teren Powiatu Wągrowieckiego, charakteryzujące się niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także chcące otworzyć własną działalność gospodarczą, do udziału w projekcie Aktywne kobiety na rynku Pracy w Powiecie Wągrowieckim.
     Podczas realizacji Projektu przewiduje się ścieżkę wsparcia składającą się z: diagnozy sytuacji społeczno – zawodowej uczestników, udziału w konferencji „Równe Szanse”, szkolenia zawodowego, a także fakultatywnie: jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy (wsparcie podstawowe). Podczas udziału w projekcie uczestniczki dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci refundacji kosztów dojazdu do miejsca szkolenia lub przygotowania zawodowego.
    Działania powyższego projektu będą realizowane przez PUP Wągrowiec w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A, Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapisy do projektu i szczegółowe informacje:
' pośrednictwo pracy    pok. 101 / I piętro PUP
   tel. 26 26 936 lub tel. 26 21 081 wew. 262 lub  281
'
specjaliści ds. programów rynkowych  pok. 206 / II piętro PUP
   tel. 26 21 081 wew. 255


Wągrowiec 27.10.2005

Dnia 24.10.2005 o godzinach 10:00 i 12:00 odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi powyżej 24 miesięcy w PUP w Wągrowcu, zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie "Lepsze jutro - program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Działania 1.5 Priorytet I SPO RZL


Wągrowiec 27.09.2005

        W związku z realizacją Programu "Pierwszy Biznes", skierowanego do młodych bezrobotnych, planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, odbyło się seminarium poświęconym zagadnieniom prowadzenia własnej firmy. Miało ono miejsce 29 września o godzinie 10.00 w sali 304 Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, przy ulicy Kolejowej 22.


Wągrowiec, dnia 09 września 2005

    W związku z możliwością aplikowania o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz w wyniku znacznego wzrostu bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu - na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - informuje instytucje współpracujące oraz pracodawców działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego o możliwościach wdrażania ww. Działania.

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jako Instytucja Wdrażająca ogłosił do tej pory trzy konkursy zamknięte. Doświadczenia nabyte w ramach tych konkursów pozwalają stwierdzić, iż tylko nieliczni uprawnieni beneficjenci aplikują o środki finansowe.
    Monitorowanie wdrażania Działania 1.4 SPO RZL pozwoliło zaobserwować spowalniający wpływ stosowanego dotychczas trybu konkursów zamkniętych. Dlatego też, w celu zintensyfikowania prac związanych z wdrażaniem schematu a) Działania 1.4 SPO RZL, PFRON wprowadził zmianę trybu przeprowadzania konkursów na otwarty. 27 czerwca br. został ogłoszony czwarty konkurs otwarty o dofinansowanie realizacji projektów. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2005 r. do godz. 10.00 lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Weryfikacja formalna wniosków będzie prowadzona na bieżąco. Ocena merytoryczna będzie odbywała się w wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości terminach.

Ponadto w ramach konkursu wprowadzono następujące zmiany:
    1. Do grupy beneficjentów ostatecznych w ramach Działania 1.4 SPO RZL zostały dopuszczone osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są długotrwale bezrobotne, wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy i mają największe trudności z wejściem na rynek pracy w szczególności zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
    2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (np. PUP, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) mogą samodzielnie składać wnioski oraz realizować projekty w ramach Działania 1.4 SPO RZL w oparciu o odpowiednią uchwałę jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie, tel. 0-22 652–90-25, e-mail: efs@pfron.org.pl, w Oddziałach Wojewódzkich PFRON ( Poznań, ul. Lindego 4, tel. 0-61 843-04-31 wew. 209; 0-61 843-55-16) oraz na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

 

Z poważaniem

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


PROGRAM "TALENT"

    Dążąc do stwarzania absolwentom szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą udogodnień we wchodzeniu na rynek pracy, Ministerstwo Kultury wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy przygotowały program pod nazwą "Talent", którego celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą.
Program "Talent" stanowi jeden z elementów Programu "Pierwsza praca" oraz Narodowego Programu Kultury Wspierania Debiutów i Rozwoju Szkół Artystycznych "Maestria".
W dniu 8 sierpnia 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim a Ministrem Gospodarki i Pracy Jackiem Piechotą podpisane zostało Porozumieniem w sprawie realizacji programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą pod nazwą "Talent".

Cel Programu "Talent"
Program "Talent" ma celu umożliwienie bezrobotnym absolwentom szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i w rezultacie ułatwienie im dotarcia do stałej pracy po zakończeniu odbywania stażu.

Adresaci Programu "Talent"
Program "Talent" adresowany jest do bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą, którzy nie ukończyli 25 roku życia lub bezrobotnymi, którzy nie przekroczyli 27 roku życia (w tym przypadku musi być spełniony warunek skierowania na staż w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej), zarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z pobytem stałym lub tymczasowym, zwanych dalej bezrobotnymi absolwentami.

Odbywanie stażu
W ramach programu "Talent" bezrobotni absolwenci mający trudności na rynku pracy, którzy są absolwentami szkół i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą, będą mieli możliwość odbycia stażu w okresie od 3 do 12 miesięcy. Podczas odbywania stażu będą oni otrzymywać miesięczne stypendium w kwocie zasiłku podstawowego (521,90 zł - stan na czerwiec 2005 r.) wypłacane przez starostę.
Staże odbywać się będą u pracodawców, którymi potencjalnie mogą być:
• państwowe i samorządowe instytucje kultury (instytucje artystyczne, muzea, biblioteki, centra i domy kultury, instytucje filmowe itp.),
• jednostki samorządu terytorialnego,
• wyższe uczelnie państwowe i niepubliczne,
• organizacje pozarządowe,
• firmy prowadzące działalność w obszarze kultury (m.in. wydawnictwa, media, firmy fonograficzne, itp.).

Zarządzanie Programem "Talent"
Rolę instytucji zarządzającej dla programu "Talent" pełni Instytut im. Adama Mickiewicza. Bezrobotny absolwent składa w Instytucie dokument potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz kartę zgłoszenia do programu. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem stażysty mogą składać ofertę w Instytucie im. Adama Mickiewicza. Ponadto Instytut im. Adama Mickiewicza z własnej inicjatywy będzie poszukiwał pracodawców zainteresowanych programem
Instytut im. Adama Mickiewicza będzie tworzył i prowadził bazę danych o bezrobotnych absolwentach i pracodawcach zainteresowanych programem. Ponadto na bieżąco będzie weryfikował oferty staży i wniosków o odbycie stażu (łączenie bezrobotnych absolwentów z pracodawcami). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ofert (skierowania bezrobotnego absolwenta na staż oraz znalezienia stażysty dla pracodawcy) zaświadczenie o figurowaniu bezrobotnego absolwenta w bazie danych Instytutu im. Adama Mickiewicza, jak również kopia karty zgłoszenia pracodawcy do Instytutu im. Adama Mickiewicza będą przekazywane do właściwego starosty w celu przygotowania umowy.

Warunkiem skierowania bezrobotnego absolwenta do odbycia stażu jest brak doświadczenia zawodowego w miejscu pracy (absolwent nie pracował zawodowo lub pracował doraźnie w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące - do tego okresu wliczane są umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło).
Decyzja o skierowaniu na staż oraz o długości trwania stażu jest decyzją fakultatywną starosty. Podstawą dla starosty do ewentualnego skierowaniu bezrobotnego absolwenta do odbycia stażu w ramach programu "Talent" jest zaświadczanie z Instytutu im. Adama Mickiewicza o figurowaniu bezrobotnego w bazie uczestników programu "Talent".
Analogicznie podstawą dla starosty do ewentualnego skierowania bezrobotnego absolwenta do odbycia stażu do pracodawcy w ramach programu "Talent" jest kopia karty zgłoszenia do programu złożona przez pracodawcę w Instytucie im. Adama Mickiewicza, która jest równoznaczna z zaświadczeniem o figurowaniu pracodawcy w bazie uczestników programu "Talent".
Kierowanie na staż bezrobotnych absolwentów będzie odbywać się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Dokumenty:
• Karta zgłoszenia stażysty do programu "Talent"
• Karta zgłoszenia pracodawcy do programu "Talent"

Termin zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń: od 1 sierpnia do 23 września 2005 r.
Termin ogłoszenia wyników naboru: dwa miesiące od daty złożenia wniosku

Kontakt
Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres:
Instytut im. Adama Mickiewicza
Dział Rozwoju Kultury
ul. Wiejska 12 a
00-071 Warszawa
Osobami do kontaktu w sprawie Programu są:
Pani Magdalena Kopczyńska
tel. (22) 447 61 87, e-mail: mkopczynska@nck.pl
Pani Katarzyna Flera
tel. (22) 447 61 86, e-mail: kflera@nck.pl