Ogłoszenia
data aktualizacji: 28.03.2014

Archiwum ogłoszeń

2014 rok

2013 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


Wągrowiec 24.03.2014

Konferencja końcowa „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce Wielkopolski”

Dnia 6 marca 2014 r. w Hotelu City Park w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce Wielkopolski. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości”. Podczas jej trwania podsumowano oraz przedstawiono rezultaty projektu „PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej [EFS].

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

W trakcie jej trwania, Mieczysław Borówka, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawił zielony aspekt w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Przemysław Kulawczuk z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentował zielone dziedziny gospodarki Wielkopolski dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości.

O możliwościach wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych zielonych dziedzin gospodarki w Wielkopolsce wspominała Anna Szcześniak z Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Inna reprezentantka tejże Fundacji - Paulina Bednarz, przedstawiła doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy z regionów Nadrenii-Palatynatu, Danii, Szwecji, Londynu i Estremadury.

Ciekawym materiałem dotyczącym dobrych praktyk lokalnych, były zaprezentowane dwie powiatowe strategie w zakresie rozwoju zielonego rynku pracy z Województwa Wielkopolskiego. Jedna, omawiająca doświadczenia oraz możliwości rozwoju zielonych miejsc pracy w powiecie wągrowieckim przygotował i przedstawił Sławomir Maciaszek kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, natomiast drugą związana z działaniami w Gminie Krobia - zaprezentowała Maja Moskwa-Loman naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Krobi.

Efektem projektu oprócz zawiązanych partnerstw lokalnych, było przygotowanie raportu pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. wielkopolskim”. Publikacja ta zawiera m.in. analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w zielonych dziedzinach w województwie wielkopolskim i dwóch regionach porównawczych oraz opis mechanizmów polityki gospodarczej sprzyjających procesom tworzenia tego typu atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto zwarte są w niej, sugestie w zakresie uzupełnienia strategii województwa o działania z zakresu rozwoju zielonego rynku pracy oraz założenia wielkopolskich strategii powiatowych.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 24.03.2014

Zaproszenie uczniów I II i III klas gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie pt. Pierwsza praca

Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II zaprasza uczniów I II i III klas gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie pt. „Pierwsza praca”. Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji służących podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji edukacyjno – zawodowych. Konkurs ma zainteresować uczniów tematyką rynku pracy oraz pobudzić do refleksji na temat własnej przyszłości zawodowej.

W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych, mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe Komisja Konkursowa wylosuje pięciu laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Ponadto wszyscy uczniowie szkoły, z której otrzymamy najwięcej zgłoszeń konkursowych otrzymają nagrody.

Regulamin określający szczegółowo warunki uczestnictwa w konkursie umieszczony na stronie http://obserwatorium.wup.poznan.pl/.

Zgłoszenia do konkursu można składać od 24 marca do 20 kwietnia br.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


Wągrowiec 24.03.2014

 

Program JUNIOR

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do udziału w programie: „JUNIOR”– program aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych”.

W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych informuje, że przystępuje do realizacji w 2014r. programu „JUNIOR”– program aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych”.

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy tej grupy osób.

Adresatami programu są niepełnosprawne osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, które:
- nie ukończyły 25 roku życia lub
- nie ukończyły 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenie szkoły wyższej.

Liczba uczestników programu: udział w programie przewidziano dla 5 osób bezrobotnych niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Planowany okres realizacji programu: do grudnia 2014r.

Formy pomocy finansowane ze środków PFRON skierowane do niepełnosprawnych osób bezrobotnych oraz do pracodawców.

1. Osoby bezrobotne niepełnosprawne spełniające kryteria do udziału w programie mają możliwość odbycia stażu u pracodawcy zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na który zostaną skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Umowy stażowe z pracodawcami będą zawierane na okres do 6 miesięcy.

Osobom odbywającym staż w ramach programu „JUNIOR” - oprócz stypendium stażowego wypłacanego ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie - dodatkowo udzielana jest comiesięczna pomoc ze środków PFRON w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość świadczenia na rehabilitację zawodową jest ustalana w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wynosi:
640,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności (za 1 m-c odbywania stażu).

2. Pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, przysługuje ze środków PFRON jednorazowa premia z tytułu odbycia stażu przez bezrobotnego. Premia wypłacana będzie po zakończeniu stażu za każdy miesiąc jego odbywania.

Wysokość premii jest ustalana w zależności od stopnia niepełnosprawności stażysty i wynosi: 320,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności (za każdy miesiąc odbytego stażu) W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę.

Po zakończonym stażu, Organizator zobowiązany będzie do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub powierzenia jej innej pracy zarobkowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące.

Za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu odpowiada doradca zawodowy, który zapewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Doradca zawodowy ułatwi rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnym pracodawcą tej osoby oraz zapewni sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „JUNIOR” można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, w pokoju Nr 102 lub pod numerem telefonu 67 2621081 w 263.

Druki wniosków (.pdf, .docx) o organizację stażu w ramach Programu „JUNIOR” wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej; www.pupwagrowiec.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22.

Zapraszamy do współpracy


 

 Wągrowiec 17.03.2014

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31.03.2014r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 26 21 081 wew. 257 i 254.


 

 Wągrowiec 10.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych. Preferowane będą wnioski osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Bliższe informacje można uzyskać: pokój nr 103, I piętro, tel.67/2621081 wew. 277, 264.


   

 Wągrowiec 03.03.2014

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków na następujące grupy osób:

Do udziału w projekcie mogą być kierowane wyłącznie osoby, które w nim dotychczas nie uczestniczyły.

Preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Wnioski prosimy składać od dnia 03.03.2014 do dnia 14.03.2014 roku na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL. Prosimy również o wypełnienie niniejszej ankiety.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:

Osoby młode, które nie ukończyły 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 281 (pok. 101).
Osoby powyżej 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 268 (pok. 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


 

 Wągrowiec 26.02.2014

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych należy składać w terminie do dnia 14 marca 2014r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, tel.67/2621081 wew.254


 

 Wągrowiec 11.02.2014

Osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem stażu w Wągrowcu na stanowisku SZWACZ proszone są o kontakt osobisty do 14.02.2014r. z pracownikiem PUP Wągrowiec pod poniższym adresem:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kolejowa 22
parter / stanowisko nr 3
tel. kontaktowy 67 2621081 wew. 272

UWAGA!
Na wizytę uprasza się o zabranie ze sobą następujących dokumentów rekrutacyjnych:


 

 Wągrowiec 23.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w nawiązaniu do zapytania ofertowego, dotyczącego współpracy z tutejszym Urzędem w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych w 2014roku, informuje, że do realizacji ww. badań na rok 2014 została wybrana: Poradnia Psychologiczna Krzysztof Horoszkiewicz z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 38.


 

 Wągrowiec 23.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej:

Informacje powyższe niezbędne są w celu dokonania wyboru placówki obsługującej Powiatowy Urząd Pracy w wyżej wymienionym zakresie w 2014roku.

Ofertę należy złożyć na: FORMULARZU OFERTY WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W WĄGROWCU W ZAKRESIE; BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W 2014 ROKU.

Ofertę należy złożyć do dnia: 05.02.2014r.

Złożenie propozycji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne w trybie określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 22
lub faxem na numer (67) 2621081
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy
powa@praca.gov.pl


21.01.2014

 

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na:

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103).

Przygotowała:
Monika Zawadzka
specjalista ds. rozwoju zawodowego


 

 Wągrowiec 17.01.2014

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie:

do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu.
Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Przyg.: Referat ds. Rynku Pracy


   

 Wągrowiec 15.01.2014

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. Wnioski będą realizowane w ramach projektu systemowego AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informujemy także, że preferowane będą wnioski osób:

Bliższe informacje: pokój nr 205, II piętro.


 

 Wągrowiec 09.01.2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu nauczycieli i absolwentów szkół

Fundacja „Słoneczne Ranczo” działając w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu realizuje, w ramach programu “Kadry Ekonomii Społecznej” (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej) kierowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową „Kadry dla Europy” w Poznaniu, w okresie od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku budować będzie na terenie powiatu wągrowieckiego Lokalny Ośrodek Ekonomii Społecznej.

W ramach tego projektu, realizowany będzie program aktywizacji zawodowej skierowany do bezrobotnych lub poszukujących pracy nauczycieli i absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego.

Proponujemy ciekawą ofertę rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem opartą na indywidualnych kompetencjach merytorycznych i miękkich uczestników projektu oraz o lokalne zasoby przestrzeni przyrodniczych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt mailowy, pod adresem: boguslaw.mol@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 507 687 641.

Wszystkie osoby, które przyślą zgłoszenie będą na bieżąco informowane o założeniach projektu i zasadach uczestniczenia w nim.

Fundacja „Słoneczne Ranczo”
prezes
konsultant i animator w projekcie
dr Bogusław Mól
60-118 Poznań; ul. Metalowa 1
Nr KRS: 0000469018,
REGON: 302474030,
NIP: 7792414487


02.01.2014

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2014 rok.

Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 10 stycznia 2014r.

KONTAKT
(pisemnie, elektronicznie lub osobiście)

Aldona Ratajczak, Monika Zawadzka
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Kolejowa 22, Wągrowiec, (I piętro) pokój 103
e-mail: aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl
monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl


   

 Wągrowiec 02.01.2014

SEPI - Szkolenie dla pracowników sfery społecznej

19 grudnia w siedzibie Urzędu Pracy odbyło się praktyczne szkolenie dla blisko 40 pracowników z sektora społecznego działającego w powiecie wągrowieckim z obsługi systemu SEPI wdrażanego przez firmę SYGNITY. Tym samym, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wchodzi w ostatnią fazę przygotowań do uruchomienia elektronicznego systemu obustronnej komunikacji i przepływu danych obejmującej swym zasięgiem funkcjonujące w powiecie jednostki pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie) oraz punkty realizujące świadczenia rodzinne. System umożliwi integrację usług elektronicznych tych jednostek i sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy nimi.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

 Wągrowiec 02.01.2014

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków na następujące grupy osób:

Do udziału w projekcie mogą być kierowane wyłącznie osoby, które w nim dotychczas nie uczestniczyły.

Preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Wnioski prosimy składać od dnia 02.01.2014 do dnia 31.01.2014 roku na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL. Prosimy również o wypełnienie niniejszej ankiety.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:

Osoby młode, które nie ukończyły 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 281 (pok. 101).
Osoby powyżej 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 268 (pok. 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


   

 Wągrowiec 31.12.2013

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnego etapu projektu AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.3.). W ramach projektu w 2014 roku będzie można skorzystać z następujących form wsparcia:

Zgodnie z Wyciągiem z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, w pierwszej kolejności w projekcie będą mogły wziąć udział następujące grupy osób:

O rozpoczęciu realizacji poszczególnych form wsparcia będziemy informować w odrębnych ogłoszeniach.


 

 Wągrowiec 24.12.2013

Kolejny numer kwartalnika Wągrowiecki Rynek Pracy

Chcesz dowiedzieć się jakie zmiany planowane są w nadchodzącym roku w funkcjonowaniu urzędów pracy oraz w możliwościach wsparcia osób bezrobotnych? Może chciałbyś wysondować kto umożliwia szybkie i proste znalezienie praktyk zawodowych czy staży dla młodzieży z techników czy szkół zawodowych, a także dowiedzieć się w jaki sposób łatwo dopasować kompetencje poszukiwanych przez pracodawców przyszłych pracowników? A może chcesz ocenić efekty realizacji projektu systemowego AKTYWNI realizowanego od 2008 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego?

Odpowiedzi na te i na inne pytania odnajdziesz w ostatnim, tegorocznym numerze kwartalnika Wągrowiecki Rynek Pracy. W wersji elektronicznej jest on już do pobrania poniżej a w wersji papierowej będzie on dostępny m.in. w: siedzibie Urzędu Pracy, urzędach gmin, starostwie powiatowym, ośrodkach pomocy społecznej, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP, a także bibliotekach.

Kwartalnik Wągrowiecki Rynek Pracy (.PDF)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 12.11.2013

Ogólnopolski monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012r.

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował na podstawie powiatowych i wojewódzkich monitoringów - zestawienie zawodów deficytowych i nadwyżkowych odnotowanych dla całego kraju za 2012r.

Według specjalistów MPiPS, w dalszym ciągu na wszystkich lokalnych rynkach pracy sytuacja pozostaje trudna i utrzymuje się przewaga zawodów nadwyżkowych nad deficytowymi.

Wśród zawodów nadwyżkowych w większości województw wymienić należy przede wszystkim techników, zwłaszcza: techników ekonomistów, techników gospodarstwa domowego, techników rolników, techników hotelarstwa, techników mechanizacji rolnictwa, techników organizacji usług gastronomicznych, techników technologii odzieży i techników ogrodników. Ponadto wśród zawodów pojawiających się coraz częściej w rankingach zawodów nadwyżkowych w województwach znalazły się też zawody z grupy specjaliści, czyli: socjolog, ekonomista, politolog matematyk, pedagog oraz filolog.

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku (.pdf)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

 Wągrowiec 04.11.2013

Czasopismo „Doradca zawodowy” przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy pomagają i wspierają innych w rozwoju edukacyjno-zawodowym czy rozwoju osobistego potencjału.

Jego odbiorcami są: doradcy zawodowi, coachowie kariery, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i specjaliści usług rynku pracy. W każdym z jego numerów poruszana jest inna problematyka związana z obszarem: kariery – psychologii – rynku pracy.

Na łamach kwartalnika głos zabierają zarówno teoretycy, jak i praktycy, osoby kreatywne, decydenci oraz prawdziwi pasjonaci w swoich działaniach. To właśnie oni ukazują nowe i ciekawe rozwiązania, wspierając tym samym rozwój zawodowy specjalistów w powyższych obszarach, a także pokazując jak w praktyce wygląda wdrażanie nowoczesnego coachingu i doradztwa kariery.

Rubryka „Wspieramy innych” w numerze 3 (24)/2013 tegoż kwartalnika, zawiera interesujący artykuł dotyczący innowacyjnego działania Klubu Pracy, funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu. Zapraszamy do lektury!


Artykuł (.PDF)

Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

 Wągrowiec 30.09.2013

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczyna pracę nad nowym projektem "Cooltura równych szans". Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych Romów i ma na celu umożliwienie odbycia staży dla 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj...


 

 Wągrowiec 06.09.2013

Więcej informacji o projekcie...


   

Wągrowiec 07.12.2011


ZIELONA LINIA już u nas !


Wzorując się na firmach, którym zależy na dobrym kontakcie z klientem i doskonaleniu własnych produktów, Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce uruchomiły centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski - noszące nazwę Zielona Linia. Serwis telefoniczny i internetowy Zielonej Linii dostarcza informacji m.in. o: ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy. Wiedza ta pozwala zwiększyć szanse przy znalezieniu zatrudnienia bądź zmiany dotychczasowej na lepszą. Druga strona działalności serwisu to ułatwianie pracodawcom poszukiwania pracowników.

Zasada działania Zielonej Linii jest prosta. Po wykręceniu numeru 19524, Twoje połączenie zostanie odebrane w centrum działania Zielonej Linii. Na Twój telefon czeka tam 50 konsultantów, którzy od 8.00 do 18.00 w dni powszednie gotowi są udzielić informacji na interesujący Cię temat. W ten sposób obsługiwanych jest blisko 90% klientów. Jeśli będzie potrzebna szczegółowa informacja dotycząca Twojej sprawy bezpośrednio w Twoim urzędzie pracy – konsultanci z centrum Zielonej Linii konsultują się telefonicznie z pracownikiem danego urzędu. Infolinia Zielonej Linii współpracuje z ponad 300 urzędami pracy w Polsce - czyli numer 19524 – to jeden numer do urzędów pracy we wszystkich województwach Polski.

Z pomocy Zielonej Linii może skorzystać każda osoba, kto poszukuje jakiejkolwiek informacji o usługach realizowanych przez urzędy pracy: osoba bezrobotna, poszukująca pracy, pracodawca. Opłata wynosi jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, a z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

System Zielona Linia jest realizowany w ramach projektu „Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Biorąc pod uwagę skalę działania Zielonej Linii i zastosowanych w niej rozwiązań technicznych, to bezprecedensowe przedsięwzięcie w historii polskich instytucji publicznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej centrum www.zielonalinia.gov.pl 
lub u pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oddelegowanego do współpracy – pok. 101 / I piętro PUP, tel. 67/2621081 wew. 262 albo pod numerem Zielonej Linii – 19524.


Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/2621081