Ogłoszenia - archiwum - 2014
data aktualizacji: 13.02.2014
Archiwum ogłoszeń

2013 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


 

 Wągrowiec 11.02.2014

Osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem stażu w Wągrowcu na stanowisku SZWACZ proszone są o kontakt osobisty do 14.02.2014r. z pracownikiem PUP Wągrowiec pod poniższym adresem:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kolejowa 22
parter / stanowisko nr 3
tel. kontaktowy 67 2621081 wew. 272

UWAGA!
Na wizytę uprasza się o zabranie ze sobą następujących dokumentów rekrutacyjnych:


 

 Wągrowiec 23.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w nawiązaniu do zapytania ofertowego, dotyczącego współpracy z tutejszym Urzędem w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych w 2014roku, informuje, że do realizacji ww. badań na rok 2014 została wybrana: Poradnia Psychologiczna Krzysztof Horoszkiewicz z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 38.


 

 Wągrowiec 23.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej:

Informacje powyższe niezbędne są w celu dokonania wyboru placówki obsługującej Powiatowy Urząd Pracy w wyżej wymienionym zakresie w 2014roku.

Ofertę należy złożyć na: FORMULARZU OFERTY WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W WĄGROWCU W ZAKRESIE; BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W 2014 ROKU.

Ofertę należy złożyć do dnia: 05.02.2014r.

Złożenie propozycji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne w trybie określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 22
lub faxem na numer (67) 2621081
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy
powa@praca.gov.pl


21.01.2014

 

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na:

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103).

Przygotowała:
Monika Zawadzka
specjalista ds. rozwoju zawodowego


 

 Wągrowiec 17.01.2014

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie:

do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu.
Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Przyg.: Referat ds. Rynku Pracy


   

 Wągrowiec 15.01.2014

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. Wnioski będą realizowane w ramach projektu systemowego AKTYWNI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informujemy także, że preferowane będą wnioski osób:

Bliższe informacje: pokój nr 205, II piętro.


 

 Wągrowiec 09.01.2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu nauczycieli i absolwentów szkół

Fundacja „Słoneczne Ranczo” działając w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu realizuje, w ramach programu “Kadry Ekonomii Społecznej” (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej) kierowanego przez Wyższą Szkołę Zawodową „Kadry dla Europy” w Poznaniu, w okresie od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku budować będzie na terenie powiatu wągrowieckiego Lokalny Ośrodek Ekonomii Społecznej.

W ramach tego projektu, realizowany będzie program aktywizacji zawodowej skierowany do bezrobotnych lub poszukujących pracy nauczycieli i absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego.

Proponujemy ciekawą ofertę rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem opartą na indywidualnych kompetencjach merytorycznych i miękkich uczestników projektu oraz o lokalne zasoby przestrzeni przyrodniczych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt mailowy, pod adresem: boguslaw.mol@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 507 687 641.

Wszystkie osoby, które przyślą zgłoszenie będą na bieżąco informowane o założeniach projektu i zasadach uczestniczenia w nim.

Fundacja „Słoneczne Ranczo”
prezes
konsultant i animator w projekcie
dr Bogusław Mól
60-118 Poznań; ul. Metalowa 1
Nr KRS: 0000469018,
REGON: 302474030,
NIP: 7792414487


02.01.2014

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2014 rok.

Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 10 stycznia 2014r.

KONTAKT
(pisemnie, elektronicznie lub osobiście)

Aldona Ratajczak, Monika Zawadzka
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Kolejowa 22, Wągrowiec, (I piętro) pokój 103
e-mail: aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl
monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl


   

 Wągrowiec 02.01.2014

SEPI - Szkolenie dla pracowników sfery społecznej

19 grudnia w siedzibie Urzędu Pracy odbyło się praktyczne szkolenie dla blisko 40 pracowników z sektora społecznego działającego w powiecie wągrowieckim z obsługi systemu SEPI wdrażanego przez firmę SYGNITY. Tym samym, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wchodzi w ostatnią fazę przygotowań do uruchomienia elektronicznego systemu obustronnej komunikacji i przepływu danych obejmującej swym zasięgiem funkcjonujące w powiecie jednostki pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie) oraz punkty realizujące świadczenia rodzinne. System umożliwi integrację usług elektronicznych tych jednostek i sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy nimi.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

 Wągrowiec 02.01.2014

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków na następujące grupy osób:

Do udziału w projekcie mogą być kierowane wyłącznie osoby, które w nim dotychczas nie uczestniczyły.

Preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Wnioski prosimy składać od dnia 02.01.2014 do dnia 31.01.2014 roku na formularzu oznakowanym logo EFS i POKL. Prosimy również o wypełnienie niniejszej ankiety.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255 (pok. 206).

Informacje dotyczące kandydatów:

Osoby młode, które nie ukończyły 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 281 (pok. 101).
Osoby powyżej 25 lat
tel. (67) 26 21 081 wew. 268 (pok. 107).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.