I. Informacje dotyczące pracodawcy:

1. Nazwa pracodawcy

2. Osoba do kontaktu z pracodawcą

telefon lub inny sposób porozumienia się (e-mail):

3. Adres pracodawcy (kod pocztowy, ulica, miejscowość, gmina):

4. Numer statystyczny pracodawcy (regon):

5. Forma własności:

6. Podstawowy rodzaj działalności wg EKD:

7. Liczba zatrudnionych pracowników:

II. Informacje dotyczące zgłoszonego zatrudnienia lub przygotowania zawodowego

8. Nazwa zawodu:

9. Nazwa stanowiska:

10. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia:

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych:

11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

12. Miejsce wykonywania pracy:

13. Dodatkowe informacje (możliwość zakwaterowania)

14. Rodzaj zatrudnienia:

15. Zmianowość

16. Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie (kwota))

17. System wynagradzania (akordowy, prowizyjny, czasowy, itp.):

18. Data rozpoczęcia zatrudnienia:

19. Wymagania - oczekiwania pracodawcy
(wykształcenie, staż pracy, umiejętność - specjalność, inne):

20. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

Stosownie do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) pracodawcy są obowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub ze względu na przynależność związkową.

Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest zobowiązana złożyć takie oświadczenie.

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.